วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Logistics and Supply Chain, Sripatum University) เป็น วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเปิดทำการเรียนการสอน 3 แห่งคือ

 1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-LSC SPU.png
ชื่ออังกฤษCollege of Logistics and Supply Chain, Sripatum University : LSC
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 ชั้น10

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น8

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร4 ชั้น4
วันก่อตั้งพ.ศ. 2559
คณบดีดร.กมล ชัยวัฒน์
วารสารวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพายเชน
สีประจําคณะ     สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/logistics

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานก็ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปัจจุบัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเปิดทำการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ

 1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
 2. กลุ่มวิชาคลังสินค้า
 3. กลุ่มวิชาการผลิต

 นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน[1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข