วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Aviation and Transportation, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอน ทางด้านการบินการคมนาคมและความปลอดภัย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
College of Aviation and Transportation, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2559
คณบดีพลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง                 
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร1 ชั้น1
วารสารวารสารวิทยาลัยการบินและคมนาคม
สี  สีฟ้าคราม
มาสคอต
หางเครื่องบิน
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/asf

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
    • กลุ่มวิชานักบิน (นักบินส่วนบุคคล,นักบินพาณิชย์)
    • กลุ่มวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
    • กลุ่มวิชาการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ทางอากาศ

หมายเหตุ : กลุ่มวิชานักบิน จะมีให้ได้เลือกว่าจะเรียนระหว่าง นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL) หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) โดยการเรียนต่อกลุ่มวิชานักบิน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรด้วยตัวเอง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้