คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นไปตามปณิธานของ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาบัยศรีปทุม ที่ให้ความสำคัญดับการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบ้านเมือง คณะฯ มุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนการสอน โดยการออกแบบ 1 หลักสูตรใหม่ ที่มีวิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาที่อื่น ที่เรียกว่าระบบ "House System" 2 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พื้นที่จริง และตัวจริง หรือ สำนักงานออกแบบที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ที่เรียกระบบนี้ว่า " Firm Base Learning" 3 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อส่งต่อให้กับนักศึกษา และสร้างจุดเด่นให้กับนักศึกษาที่จบไปนอกจากความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นพื้นฐาน รวมถึงการเรียนรู้บนพื้นที่จริงๆที่เรียนรู้ผ่านชุมชนและผู้ใช้ (users) ในชุมชนนั้นๆ ที่เรียกว่า "Area Base Learning" 4 สร้างกิจกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำกิจกรรมนั้นๆ[1]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Architecture Sripatum University
สถาปนา26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
คณบดีธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 2
สี  สีน้ำตาล
มาสคอต
รุ้ง
เว็บไซต์www.arch.spu.ac.th

ประวัติ แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการสอน "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต" (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมี ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ราชบัณฑิต เป็นคณบดีคนแรก เพื่อผลิตสถาปนิกที่มีความสามารถ และมีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับสากล เป็นผู้ใฝ่รู้ มีจินตนาการสูง มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่ดี สนองประโยชน์ใช้สอย และเหมาะกับสภาพแวดล้อม มีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย และได้รับการรับรองหลักสูตรโดยทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ.ในปัจจุบัน)ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 อาจาร์ยนคร ศรีวิจารณ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งคณบดีต่อจาก ศ.พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ จนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2542 หลังจากนั้น รศ.สุทธิพันธ์ สุจริตตานนท์ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีแทนในปี พ.ศ. 2542 จนหมดวาระการบริหารงานในปี พ.ศ. 2546 หลังจากนั้น ผศ.สุธน วิริยะสมบรูณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีในปลายปี พ.ศ. 2546 จนหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2551 และพลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและเป็นผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งคณบดี และในปี พ.ศ. 2558 อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดี จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2545 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา[2]

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง


  1. [1]
  2. ข้อมูลความเป็นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม