วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (อังกฤษ: Thai Business Administration Technological College) เดิมชื่อโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นสถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
Thai Business Administration Technological College

Thai Business Administration Technological College
ที่ตั้ง
เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ข้อมูล
ชื่ออื่นTBC
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญคุณภาพ คุณธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2510
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการอุ่นเรือน วิเชียรสิงห์
สี   สีฟ้า สีขาว
เพลงมาร์ชไทยบริหาร
เว็บไซต์www.thai-tech.ac.th/TBC.html

ประวัติ

แก้

ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารโรงเรียนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

 • พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี

ดร.ชาติชายพุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ ได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและ รอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

 • พ.ศ. 2542-2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา

2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543

 • พ.ศ. 2545-2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2550-2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2554-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2553-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2555-2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางกนกพร ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2556-2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสุมนา เสือเอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเอื้อมพร ชุ่มสีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

หลักสูตร

แก้
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
คณะวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คณะวิชาการบัญชี

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิชาการตลาด

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานการขาย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการตลาด

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ติดต่อวิทยาลัย

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้