วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (อังกฤษ: Thai Business Administration Technological College) เดิมชื่อโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นสถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
Thai Business Administration Technological College
Logo TBC.jpg
ที่ตั้ง
เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ข้อมูล
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญคุณภาพ คุณธรรม
ผู้อำนวยการอุ่นเรือน วิเชียรสิงห์
สี         สีฟ้า สีขาว
เพลงมาร์ชไทยบริหาร
เว็บไซต์www.thai-tech.ac.th/TBC.html

ประวัติแก้ไข

ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารโรงเรียนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

 • พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี

ดร.ชาติชายพุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ ได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและ รอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

 • พ.ศ. 2542-2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา

2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543

 • พ.ศ. 2545-2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2550-2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2554-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2553-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2555-2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางกนกพร ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2556-2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสุมนา เสือเอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเอื้อมพร ชุ่มสีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

หลักสูตรแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
คณะวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คณะวิชาการบัญชี

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิชาการตลาด

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานการขาย

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการตลาด

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ติดต่อวิทยาลัยแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข