คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Accounting, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

  1. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
  2. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  3. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-ACC SPU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Accounting, Sripatum University
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 ชั้น10

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น8

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
วารสารวารสารคณะบัญชี
สีประจำคณะ     สีเขียวมะนาว
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/account

ประวัติคณะแก้ไข

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพบัญชี จึงมีมติสถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา[1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.ม.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข