คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Liberal Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
 3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Liberal Arts, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร 1 ชั้น10

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น3
วารสารวารสารคณะศิลปศาสตร์
สี  สีส้ม
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/liberal-arts

ประวัติคณะ

แก้
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก1แห่งคือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และในปีการศึกษา 2557 คณะคิลปศาสตร์ ก็ได้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นแห่งล่าสุด ปีการศึกษา 2559 ได้แยกสาขาวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการออกไปจัดตั้งขึ้นเป็น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (ยกเว้นวิทยาเขตชลบุรี)

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้