ปาล์ม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ปาล์ม อาจหมายถึง

ชื่อที่ใกล้เคียง ได้แก่