คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Communication Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่ง

 1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo CommArts SPU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Communication Arts, Sripatum University
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 ชั้น8

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น3

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น1 (สตูดิโอ อาคาร4 ชั้น1)
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
คณบดีมานินทร์ เจริญลาภ
วารสารวารสารคณะนิเทศศาสตร์
สีประจำคณะ     สีเหลือง
สัญลักษณ์นกพิราบ
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/commarts

ประวัติคณะแก้ไข

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและแฟชั่นดีไซน์ได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และต่อมาในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นแห่งล่าสุด [1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[2]
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาการโฆษณา AD (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด PRM (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล APD (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ RTV (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FD
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
 • สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง PA (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น FA (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงดิจิทัล PAD

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ RTV (ปิดหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง PA (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร CMD

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
 • กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล
 • กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ RTV (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM*

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง PA (ปิดหลักสูตร)
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงดิจิทัล PAD*
 • หมายเหตุ :
  • เครื่องหมาย * หมายถึงสาขาวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

คณะผู้บริหารแก้ไข

รายนามส่วนงานบริหารแก้ไข

รายนามส่วนงานบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร
อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ ปริญญาโท คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง ปริญญาโท รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายนามหัวหน้าสาขาวิชาแก้ไข

รายนามหัวหน้าสาขาวิชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ที่ตั้งที่รับผิดชอบ
ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ปริญญาเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นับทอง ทองใบ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์จิตรา วรรณสอน ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ วิทยาเขตบางเขน
ดร.ปริยา รินรัตนากร ปริญญาเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ดำจับ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร วิทยาเขตชลบุรี
- - หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ วิทยาเขตขอนแก่น
อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ ปริญญาโท รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงดิจิทัล วิทยาเขตขอนแก่น
- - หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ วิทยาเขตขอนแก่น

แถบสีครุยวิทยฐานะแก้ไข

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะแบ่งสีครุยวิทยฐานะออกเป็น 2 สี ได้แก่

 • ██ สีเหลือง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • ██ สีชมพูอมม่วง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข