วิมลศิริ ชำนาญเวช

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นรัฐมนตรีหญิงหนึ่งในสองคนแรกของไทย

รองศาสตราจารย์
วิมลศิริ ชำนาญเวช
ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า นิพนธ์ ศศิธร
ถัดไป เกษม สุวรรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2473 (อายุ 91 ปี)
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา [1]

การทำงานแก้ไข

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในวงการกฎหมายไทย จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2548 - 2550[2] และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและสตรีของไทย[3]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ครม.39)[4] และเป็นหนึ่งในสองสตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520

ภายหลังเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น[5] และยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนถึงปีการศึกษา 2553

รางวัลดีเด่นแก้ไข

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2010-06-07.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-01-06.
  3. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 17 ราย)
  5. "ประวัติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2012-03-10.
  6. ทำเนียบเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2546[ลิงก์เสีย]