นิพนธ์ ศศิธร

ศาสตราจารย์ นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์
นิพนธ์ ศศิธร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 8 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ถัดไป ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2518 – 4 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า สุรินทร์ มาศดิตถ์
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
ถัดไป สุรินทร์ มาศดิตถ์
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2519 – 4 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า พลโท ชาญ อังศุโชติ
ดำรงตำแหน่ง
21 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไป วิมลศิริ ชำนาญเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
จังหวัดราชบุรี
เสียชีวิต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (77 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ประวัติครอบครัวแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เป็นบุตรชายคนที่ 7 ของนายเพี๊ยว แซ่ลิ้ม (ชาวจีนแผ่นดินใหญ่มณฑลไห่หนาน) และ นางแดง(คนหนองอ้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ระดับปริญญาตรี :จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท :จบการศึกษาปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากโรงเรียนการทูตเฟลทเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟส์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาเอก:จบการศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

การทำงานแก้ไข

งานราชการแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ก่อนที่จะออกไปทำงานการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2518 และเคยได้รับตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 สมัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2526

งานการเมืองแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[1] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี สังกัดพรรคธรรมสังคม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เป็นสมัยแรก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[2] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 จึงปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีชุดเดิม จนกระทั่งมีการยุบสภาหลังการปรับคณะรัฐมนตรีเพียง 4 วัน

จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[3] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย[4] อีกสมัยหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่[5]

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เคยได้รับตำแหน่งในพรรคการเมืองหลายพรรค อาทิ รองหัวหน้าพรรคธรรมสังคม[6] ในปี พ.ศ. 2518 เป็นรองหัวหน้าพรรคสยามประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2529[7] เป็นรองหัวหน้าพรรคราษฎร ในปี พ.ศ. 2532[8]

เสียชีวิตแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สิริอายุ 77 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๙ก วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง) เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคสยามประชาธิปไตยแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคราษฎรเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๗, ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙