รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย

รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุชา นาคาศัย

ตั้งแต่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ธนกร วังบุญคงชนะ
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ที่ว่าการทำเนียบรัฐบาล
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สถาปนา15 ธันวาคม พ.ศ. 2494
เว็บไซต์The Prime Minister's Office

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  พลอากาศตรีมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่24)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
1
(2)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่25)
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
2
(1)
  พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(ครม.ที่29)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2
(2)
พลเอก ถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่30)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 9 กันยายน พ.ศ. 2507
3
(1)
  พลโทแสวง เสนาณรงค์ จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่31)
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3
(2)
จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่32)
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3
(3)
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่33)
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
4   นายมนูญ บริสุทธิ์ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่34)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
5
(1)
  นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่35)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
6
(1)
  นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
7   นายปรีดา พัฒนถาบุตร หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
(ครม.ที่36)
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
8   นายนิพนธ์ ศศิธร 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
5
(2)
  นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่37)
21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
9   นายชวน หลีกภัย 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5
(3)
  นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่38)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
10   นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
11   นายดุสิต ศิริวรรณ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
(ครม.ที่39)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
12   พลโทบุญเรือน บัวจรูญ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่40)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
13   นายสมพร บุณยคุปต์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
14   พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(1)
  เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่41)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
16
(1)
  นายสวัสดิ์ คำประกอบ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
17   พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18   พลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19   นายเกษม จาติกวณิช 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
20   นายปรีดา กรรณสูต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
21   พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
6
(2)
  นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
22   นายประมวล กุลมาตย์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23   พลเอก พร ธนะภูมิ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24   นายดำริ น้อยมณี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25   นายสมศักดิ์ ชูโต พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่42)
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
26
(1)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
15
(2)
  เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
27   พลโทชาญ อังศุโชติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
28
(1)
  พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
29   พลตรี สุตสาย หัสดิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(1)
  เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(1)
  ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(2)
  เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่43)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
31
(2)
  ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(2)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
32   นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
16
(2)
  นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
  นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
34   นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่44)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(3)
  เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
35   นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
33
(2)
  นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
36   นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37   นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38   นายอรุณ ภานุพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
26
(4)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่45)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 4 มกราคม พ.ศ. 2533
39   นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
40
(1)
  นายกร ทัพพะรังสี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
41   นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
33
(3)
  นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
42
(1)
  นางสุพัตรา มาศดิตถ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
28
(2)
  พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
43   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
44
(1)
  นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46   นายสอาด ปิยวรรณ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่46)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
40
(2)
  นายกร ทัพพะรังสี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47   พลเอก หาญ ลีนานนท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
48   พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
16
(3)
  นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
49   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 47)
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50   นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
51
(1)
  นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
52
(1)
  นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
53   นายใหม่ ศิรินวกุล พลเอก สุจินดา คราประยูร
(ครม.ที่ 48)
17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
54 ไฟล์:ชัชวาลย์ ชมภูแดง.jpg นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38
(3)
  นายกร ทัพพะรังสี 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
55   นายสุชน ชามพูนท 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
56   นายวัฒนา อัศวเหม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
57
(1)
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
58   นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
59   ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
51
(2)
  นายมีชัย วีระไวทยะ นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 49)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
52
(2)
  นางสายสุรี จุติกุล 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
60   นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 50)
29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
61
(1)
  นายสาวิตต์ โพธิวิหค 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
62   นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63   พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
64   นางพิมพา จันทร์ประสงค์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40
(4)
  นายกร ทัพพะรังสี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
65   นายปัญจะ เกสรทอง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66   นายปองพล อดิเรกสาร นายบรรหาร ศิลปอาชา
(ครม.ที่ 51)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
67   นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
57
(2)
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44
(2)
  นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
68   นายจรัส พั้วช่วย 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69
(1)
  นายรักเกียรติ สุขธนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
70
(1)
  นายโภคิน พลกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
71   นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72   นายฉัตรชัย เอียสกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(2)
  นายโภคิน พลกุล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ครม.ที่ 52)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
73   นายชิงชัย มงคลธรรม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
52
(3)
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74   นายวีระกร คำประกอบ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
69
(2)
  นายรักเกียรติ สุขธนะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76   นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
77   นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
78   นายภูษณ ปรีย์มาโนช 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
79
(1)
  นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
42
(2)
  คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 53)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(2)
  นายสาวิตต์ โพธิวิหค 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
81   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
82   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
83   นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
79
(2)
  นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
84   นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543
85   นายภิญโญ นิโรจน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 25 กันยายน พ.ศ. 2543
86   นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
87   นายจาตุรนต์ ฉายแสง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 54)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
88   พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
89   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
90   นายกระแส ชนะวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
91   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
92   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
93   นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 55)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
94   นายเนวิน ชิดชอบ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
95   คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.ที่ 56)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
96   นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
97   นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
98   นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสมัคร สุนทรเวช
(ครม.ที่ 57)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
99   นายจักรภพ เพ็ญแข 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
100   นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.ที่ 58)
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101   นายสุพล ฟองงาม 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102   นายวีระชัย วีระเมธีกุล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.ที่ 59)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
103   นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
104   นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105   นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.ที่ 60)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
106   นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
107   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
108   นางนลินี ทวีสิน 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
109   นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
110   นายวราเทพ รัตนากร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111   นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
112   นายสันติ พร้อมพัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
113   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 61)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
114
(1)
  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
115   นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
116   นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
114
(2)
  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
117   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 29 มกราคม พ.ศ. 2562
118   เทวัญ ลิปตพัลลภ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 62)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
119   อนุชา นาคาศัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน
120   ธนกร วังบุญคงชนะ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 72 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พ.ศ. 2538–2539 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2534–2535 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2544–2548 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
สายสุรี จุติกุล พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
ทินพันธุ์ นาคะตะ พ.ศ. 2535 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2538–2539
13 ตุลาคม พ.ศ. 2479 (86 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ พ.ศ. 2523–2526;
พ.ศ. 2526–2529;
พ.ศ. 2529–2531;
พ.ศ. 2531–2533
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2544–2545 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2519 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อำนวย สุวรรณคีรี พ.ศ. 2529–2531 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (84 ปี)
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พ.ศ. 2540 11 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อดิศัย โพธารามิก พ.ศ. 2543 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (83 ปี)
เรืองวิทย์ ลิกค์ พ.ศ. 2538–2539 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 (83 ปี)
มีชัย วีระไวทยะ พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
17 มกราคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พ.ศ. 2535–2537 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2540 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2538–2539 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
บัญญัติ บรรทัดฐาน พ.ศ. 2526–2529 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2529–2530 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (80 ปี)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ พ.ศ. 2540;
พ.ศ. 2541–2542
16 เมษายน พ.ศ. 2486 (80 ปี)
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล พ.ศ. 2549–2550 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พ.ศ. 2540 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 (79 ปี)
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พ.ศ. 2535–2538 25 มีนาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
สาวิตต์ โพธิวิหค พ.ศ. 2535–2538;
พ.ศ. 2540–2544
19 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2533–2534;
พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2537–2538
14 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พ.ศ. 2535 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2549–2550 1 มกราคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
ดุสิต ศิริวรรณ พ.ศ. 2519–2520 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (77 ปี)
วัฒนา อัศวเหม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2489 (76 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2531–2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (75 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พ.ศ. 2555–2556 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ชูศักดิ์ ศิรินิล พ.ศ. 2551 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
13 เมษายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พ.ศ. 2554–2555 23 เมษายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ปวีณา หงสกุล พ.ศ. 2542–2543 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
สุพัตรา มาศดิตถ์ พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2540–2544
9 มกราคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พ.ศ. 2540–2541 5 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ออมสิน ชีวะพฤกษ์ พ.ศ. 2559–2560 1 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ภิญโญ นิโรจน์ พ.ศ. 2542–2543 22 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2539–2540 24 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2556–2557 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
โภคิน พลกุล พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
15 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สุขุมพงศ์ โง่นคำ พ.ศ. 2551 30 มกราคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พ.ศ. 2557–2559;
พ.ศ. 2560–2562
23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พ.ศ. 2553–2554 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (69 ปี)
วีระกร คำประกอบ พ.ศ. 2539–2540 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
ภูษณ ปรีย์มาโนช พ.ศ. 2540 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2544–2545 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2545 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ พ.ศ. 2549–2550 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ฉัตรชัย เอียสกุล พ.ศ. 2538–2539 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง พ.ศ. 2544–2545 1 มกราคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พ.ศ. 2540–2544 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2533–2534
17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พ.ศ. 2535 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ.ศ. 2557–2559 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ.ศ. 2545 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
เนวิน ชิดชอบ พ.ศ. 2548–2549 4 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
ศันสนีย์ นาคพงศ์ พ.ศ. 2555–2556 4 มีนาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2555 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
เทวัญ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2562–2563 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
นลินี ทวีสิน พ.ศ. 2555 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุชา นาคาศัย พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน 15 เมษายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พ.ศ. 2551–2554 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2548–2549 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
สุวิทย์ เมษินทรีย์ พ.ศ. 2559–2560 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
กฤษณา สีหลักษณ์ พ.ศ. 2554–2555 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (60 ปี)
สุพล ฟองงาม พ.ศ. 2551 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
วราเทพ รัตนากร พ.ศ. 2555–2557 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (58 ปี)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2540–2544 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 (58 ปี)
วีระชัย วีระเมธีกุล พ.ศ. 2551–2553 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 (55 ปี)
จักรภพ เพ็ญแข พ.ศ. 2551 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 (55 ปี)
กอบศักดิ์ ภูตระกูล พ.ศ. 2560–2562 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511 (54 ปี)
ธนกร วังบุญคงชนะ พ.ศ. 2565–ปัจจุบัน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)