เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนแรกของกระทรวง และคนปัจจุบัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1] รองหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐ รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คนที่สอง อดีตกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [2] อดีตกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[3]อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[4] อดีตเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน SIGA

สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562
ก่อนหน้า สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รักษาราชการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560 – 29 มกราคม 2562
(1 ปี 67 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง
ถัดไป ยุบเลิก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม 2559 – 23 พฤศจิกายน 2560
(0 ปี 344 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไป กอบศักดิ์ ภูตระกูล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2559
(1 ปี 118 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อภิรดี ตันตราภรณ์
ถัดไป สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (58 ปี)
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
คู่สมรส ผกากรอง เมษินทรีย์

ประวัติแก้ไข

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นผู้อำนวยการ SIGA เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย 2557 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)[5] ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6] จากนั้นในเดือนธันวาคม 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[7] ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[8] ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 29 มกราคม 2562[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/040/32.PDF
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 5. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 6. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 7. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 8. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 24 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560.
 9. 4 รัฐมนตรีแถลงขอลาออกแล้ว มีผลวันพรุ่งนี้ ขอมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177225.PDF
ก่อนหน้า สุวิทย์ เมษินทรีย์ ถัดไป
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ครม. 62)
(10 กรกฎาคม 2562 –)
  -
อรรชกา สีบุญเรือง    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 29 มกราคม 2562)
  -
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
   
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(15 ธันวาคม 2559 – 23 พฤศจิกายน 2560)
  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
อภิรดี ตันตราภรณ์    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 61)
(19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2559)
  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์