สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ[2] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์[3] ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[4]และประธานกรรมการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557[5]ประธานคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558[6]ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ[7]ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557 เขาเป็นกรรมการในศูนย์รักษาความสงบ ตามคำสั่งคำสั่งที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าไพบูลย์ คุ้มฉายา
ถัดไปประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าวราเทพ รัตนากร
ถัดไปออมสิน ชีวะพฤกษ์
สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ถัดไปเทวัญ ลิปตพัลลภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
คู่สมรสรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ

ประวัติ

แก้

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของพันเอก วิเวก กับนางพนิดา ตันยุวรรธนะ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านครอบครัว สมรสกับนางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ (สกุลเดิม วงษ์ขันธ์) มีบุตร 2 คน

การทำงาน

แก้

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552[8]อีกทั้งยังเคยเป็นคณะกรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยังคงทำงานต่อเนื่องมาในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา จนครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9] ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งควบคู่ทั้งตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[10]ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[11]อีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วเมื่อเริ่มตั้งคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1

ต่อมาในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสุวพันธ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อไปดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา โดยให้มีผลในวันรุ่งขึ้นคือในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก[ลิงก์เสีย], เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 2. ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. ศตส.สั่งตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ จัดหน่วยเคลื่อนที่กระจายตามจุด
 4. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 5. ประธานกรรมการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557
 6. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558
 7. ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 8. ครม.แต่งตั้ง"สุวพันธุ์"นั่งผอ.สำนักข่าวกรอง[ลิงก์เสีย]
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 10. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 11. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 290 ง, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๐, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๑๗๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ก่อนหน้า สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ถัดไป
สันติ พร้อมพัฒน์
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
สุวิทย์ เมษินทรีย์
   
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
  เทวัญ ลิปตพัลลภ
วิษณุ เครืองาม
(รักษาราชการ)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม. 61)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง