สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ศาสตราภิชาน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ อดีตเคยดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายสมัย และยังเป็นที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 122/2557

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558
(4 ปี 225 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม 2544 – 3 ตุลาคม 2545
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่ง
8 กุมภาพันธ์ 2546 – 10 มีนาคม 2547
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ 2544 – 8 กุมภาพันธ์ 2546
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ถัดไป สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม 2547 – 2 สิงหาคม 2548
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ถัดไป ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ทนง พิทยะ
ถัดไป เกริกไกร จีระแพทย์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ถัดไป สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง ไทยรักไทย (2544-2550)
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2550-2554)
พลังประชารัฐ (2561-ปัจจุบัน)
คู่สมรส อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชื่อเล่นชื่อว่า กวง[1]เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2496 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการด้านการตลาด ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม "ภิงคารวัฒน์") ในปี 2550 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีบุตร 3 คน ได้แก่ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ สมรสกับ อาจารย์ วณิศรา บุญยะลีพรรณ นายณพล จาตุศรีพิทักษ์ และเด็กชายณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์

การทำงานแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ทนง พิทยะ)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 9 ตุลาคม 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 9 ตุลาคม 2544 – 3 ตุลาคม 2545 รองนายกรัฐมนตรี
 • 3 ตุลาคม 2545 – 8 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 8 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 มีนาคม 2547 รองนายกรัฐมนตรี
 • 10 มีนาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี[2]
 • 11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2 สิงหาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์[3]
 • 15 กุมภาพันธ์ 2550 – 21 กุมภาพันธ์ 2550 ประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ชีวิตภายหลังการรัฐประหาร 2549แก้ไข

สมคิด ได้ชื่อว่าเป็นขุนพลเศรษฐกิจคนสำคัญของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยที่นโยบายประชานิยมหรือนโยบายเศรษฐกิจหลายอย่างก็มาจากแนวความคิดของ สมคิดเอง ในระหว่างการทำงานการเมืองได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ดี เพราะเก่งกาจ มีความเชี่ยวชาญสามารถคนหนึ่ง และได้ชื่อว่าบางครั้งก็ไม่ทำตามนโยบายหรือแนวทางของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำหนดไว้เสมอไป

หลังรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้ทำการลาออกจากการเป็น สมาชิกพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้นได้เป็นหนึ่งในตัวแทนกลุ่มมัชฌิมา หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เป็นผู้ทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยกับญี่ปุ่น แต่เป็นได้เพียงไม่กี่วันก็ลาออกไป เนื่องจากแรงกดดันจากหลายฝ่าย ต่อมาในปี 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[4] จากนั้นจึงร่วมในการก่อตั้งพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรค

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เขาขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป้นโจทก์ฟ้องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฉ้อโกง ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ความผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษายกฟ้อง[5]

สมคิด ยังนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในฐานะแกนนำกลุ่ม ส.ส. ซึ่งสื่อมวลชนให้ชื่อกลุ่มแกนนำนี้ว่า "8ส.+ส.พิเศษ" อันประกอบด้วย สมศักดิ์ เทพสุทิน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สุวิทย์ คุณกิตติ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ สนธยา คุณปลื้ม และสรอรรถ กลิ่นประทุม ส่วน ส.พิเศษ คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์[6]

หลังการรัฐประหาร 2557แก้ไข

สมคิด ได้เข้ารับหน้าที่ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูแลรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม 2558 สมคิดจึงได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และปรับให้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เขาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กรณีกระทรวงการคลังไล่ออกนายสาธิต รังคสิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กุนซือมือ1 แยบยลกลเศรษฐกิจ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" คนเก่งอยู่ได้ทุกรัฐบาล
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548
 4. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/082/9.PDF
 6. บุญจง ยัน ภท.มีเอกภาพ ปัดสมคิด เป็นหัวหน้า[ลิงก์เสีย]
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/043/7.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 6162)
(19 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ
สุวิทย์ คุณกิตติ   รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 54)
(9 ตุลาคม 2544 – 3 ตุลาคม 2545)
  จาตุรนต์ ฉายแสง
นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
วิษณุ เครืองาม
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
พินิจ จารุสมบัติ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
  รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 55)
(11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม. 54)
(17 กุมภาพันธ์ 2544 – 8 กุมภาพันธ์ 2546)
  ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม. 5455)
(10 มีนาคม 2548 – 2 สิงหาคม 2548)
  ทนง พิทยะ
ทนง พิทยะ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 55)
(2 สิงหาคม 2548 – 19 กันยายน 2549)
  เกริกไกร จีระแพทย์