คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชื่อย่อ: คนร.) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ และกำหนดนโยบายและอำนาจหน้าที่ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 ในชื่อ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ [1] ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 5 (1) และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มาตรา 41 ได้ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปอีก 180 วัน เพื่อดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติต่อไป[2]

อำนาจหน้าที่[2]

แก้
 1. จัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 2. เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
 3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
 4. กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 5. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 6. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา 28
 7. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 29
 8. กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 33
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 34
 10. กำกับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจในกำกับดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
 11. เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
 12. ออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของ คนร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการ

แก้
รายชื่อคณะกรรมการ
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งใน คนร. อ้างอิง
1 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ [2]
2 ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ [3]
3 กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการโดยตำแหน่ง
4 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [4]
5 ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6 ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง [2]
7 ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
8 ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9 เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
10 กานต์ ตระกูลฮุน ไม่มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [4]
11 ศุภจี สุธรรมพันธุ์
12 พิชิต อัคราทิตย์ [5]
13 ประสัณห์ เชื้อพานิช [4]
14 เทวินทร์ วงศ์วานิช

อ้างอิง

แก้
 1. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก หน้า 79-95 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 3. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี" (PDF). สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 3 ตุลาคม 2023. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2023.
 4. 4.0 4.1 4.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ