เกริกไกร จีระแพทย์

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

เกริกไกร จีระแพทย์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ถัดไป นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 (78 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส นางกาญจนา จีระแพทย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายเกริกไกร จีระแพทย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 (78 ปี) ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2514 นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37) สำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตไทย ได้รับประกาศนียบัตร CERTIFICATE IN ECONOMICS DEVELOPMENT จากประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2516) และประกาศนียบัตร CERTIFICATE IN PROJECT APPRAISAL จากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด (พ.ศ. 2518)

การทำงานแก้ไข

นายเกริกไกร จีระแพทย์ เริ่มรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ เคยได้รับตำแหน่งสำคัญในกระทรวงพาณิชย์ อาทิ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นตำแหน่งสุดท้าย

เกริกไกร จีระแพทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2546 ต่อมาในการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ซึ่งนำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๘๑, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗