คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) หรือที่รู้จักกันในชื่อ คณะรัฐมนตรีทักษิณ ชุดที่ 1 (ครม.ทักษิณ 1)

คณะรัฐมนตรีทักษิณ 1
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2544 - 2548
วันแต่งตั้ง17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
วันสิ้นสุด11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(4 ปี 23 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้ารัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด35
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
พรรคความหวังใหม่1
พรรคชาติพัฒนา1
พรรคเสรีธรรม1
พรรคชาติไทย
1 ถูกยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
368 / 500
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
พรรคราษฎร
พรรคกิจสังคม
พรรคถิ่นไทย2
2 ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
พรรคมวลชน3
3 ย้าย​มาจาก ​ พรรค​ความหวัง​ใหม่​ 1 คน
ผู้นำฝ่ายค้าน
ประวัติ
การเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2544
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
สิ้นสุดจากการเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2548
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21
วาระสภานิติบัญญัติ3 ปี
งบประมาณ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55

โดยได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตํารวจโท ด.ร.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 แล้วนั้น[1] ต่อมาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี คณะที่ 54

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544[2] โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในวันเดียวกัน

ประวัติ แก้

หลังจาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สิ้นสุดลง และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยปรากฏว่า พรรคไทยรักไทย ได้รับเสียงข้างมาก เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง (248 ที่นั่ง ใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21) ต่อมาได้มีการรวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองต่างๆ เช่น พรรคเสรีธรรม, พรรคชาติพัฒนา, พรรคความหวังใหม่ และ พรรคชาติไทย ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคหลัก ต่อมาได้มีการยุบรวมพรรคร่วมรัฐบาล โดย รวมพรรคความหวังใหม่[3] และ พรรคเสรีธรรม[4] ในปี 2544 และ รวมพรรคชาติพัฒนา[5] ในปี 2545 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย ทำให้ เมื่อรวมที่นั่งในสภาฯ ทำให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (356 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่งในสภาฯ)

รายชื่อคณะรัฐมนตรี แก้

กุมภาพันธ์ 2544 – กุมภาพันธ์ 2546 แก้

สีแสดง ไทยรักไทย
ความหวังใหม่
ชาติพัฒนา
ชาติไทย

หมายเหตุ: ตัวหนา คือ รัฐมนตรีที่อยู่จนครบวาระก่อนหน้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีทักษิณ 1/1[2]
ตำแหน่ง รัฐมนตรี วาระ
สมาชิกคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 2544-2548
รองนายกรัฐมนตรี สุวิทย์ คุณกิตติ 2544
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2544-2548
ปองพล อดิเรกสาร 2544-2546
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 2544-2546
กร ทัพพะรังสี 2545-2546
เดช บุญ-หลง 2544-2546
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2544-2545
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2545-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2544-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วราเทพ รัตนากร 2544-2548
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สุรเกียรติ เสถียรไทย 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นที ขลิบทอง 2544-2545
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 2544-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วันมูหะมัดนอร์ มะทา 2544-
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พงศกร เลาหะวิเชียร 2544-2545
ประชา มาลีนนท์ 2544-2546
นิกร จำนง 2545-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดิศัย โพธารามิก 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สุวรรณ วลัยเสถียร 2544-2546
เนวิน ชิดชอบ 2545-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สรอรรถ กลิ่นประทุม 2544-2546
สมบัติ อุทัยสาง 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พงศ์เทพ เทพกาญจนา 2544-2545
จาตุรนต์ ฉายแสง 2545-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดช บุญ-หลง 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกษม วัฒนชัย 2544
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 2544
สุวิทย์ คุณกิตติ 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำลอง ครุฑขุนทด 2544-2545
สิริกร มณีรินทร์ 2544-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนธยา คุณปลื้ม 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2544-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2544-2546
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิเชษฐ์ สถิรชวาล 2544-2546
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย สุธรรม แสงประทุม 2544-2545
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2545-2546
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จาตุรนต์ ฉายแสง 2544-2545
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2544-2545
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2545-2546
กระแส ชนะวงศ์ 2544-2546
สมศักดิ์ เทพสุทิน 2544-2546
พงศ์เทพ เทพกาญจนา 2545-2546

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี แก้

 • เกษม วัฒนชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544[6] ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง และ แต่งตั้ง สิริกร มณีรินทร์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในอีกหกวันถัดมา[7]
 • พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันเดียวกัน มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ดังนี้[8]:
 • นที ขลิบทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พงศกร เลาหวิเชียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอลาออกจำตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2545
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ดังนี้[9]:

กุมภาพันธ์ 2546 – มีนาคม 2547 แก้

สีแสดง ไทยรักไทย
ชาติไทย
ไม่สังกัดพรรคการเมือง

หมายเหตุ: ตัวหนา คือ รัฐมนตรีที่อยู่จนครบวาระก่อนหน้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีทักษิณ 1/2[10]
ตำแหน่ง รัฐมนตรี วาระ
สมาชิกคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 2544-2548
รองนายกรัฐมนตรี กร ทัพพะรังสี 2545-2546
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 2545-2546
วิษณุ เครืองาม 2545-2548
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2544-2548
สุวิทย์ คุณกิตติ 2544-2547
จาตุรนต์ ฉายแสง 2544-2548
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2546-2547
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2546-2548
โภคิน พลกุล 2546-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2544-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2544-2546
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 2546-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 2544-2546
วราเทพ รัตนากร 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สุรเกียรติ เสถียรไทย 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนธยา คุณปลื้ม 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุรักษ์ จุรีมาศ 2545-2546
สรอรรถ กลิ่นประทุม 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรอรรถ กลิ่นประทุม 2544-2546
สมศักดิ์ เทพสุทิน 2546-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนวิน ชิดชอบ 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2546-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พิเชษฐ์ สถิรชวาล 2546-2548
นิกร จำนง 2546-2548
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 2544-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พงศ์เทพ เทพกาญจนา 2544-2546
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดิศัย โพธารามิก 2544-2546
วัฒนา เมืองสุข 2546-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วัฒนา เมืองสุข 2545-2546
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 2546-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันมูหะมัดนอร์ มะทา 2544-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชา มาลีนนท์ 2544-2547
ประมวล รุจนเสรี 2545-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2544-2546
พงศ์เทพ เทพกาญจนา 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2545-2546
อุไรวรรณ เทียนทอง 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อุไรวรรณ เทียนทอง 2545-2546
อนุรักษ์ จุรีมาศ 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พินิจ จารุสมบัติ 2545-2546
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 2546-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปองพล อดิเรกสาร 2544-2546
อดิศัย โพธารามิก 2546-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สิริกร มณีรินทร์ 2544-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2544-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 2545-2546
พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ 2546-2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน 2544-2546
พินิจ จารุสมบัติ 2546-2547

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี แก้

 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 ดังนี้[11]:
  • พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546[12] ดังนี้:
  • อนุรักษ์ จุรีมาศ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • สรอรรถ กลิ่นประทุม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อดิศัย โพธารามิก พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • วัฒนา เมืองสุข พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • อุไรวรรณ เทียนทอง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • พินิจ จารุสมบัติ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • สมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โภคิน พลกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • กร ทัพพะรังสี พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • ปองพล อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มีนาคม 2547 – มีนาคม 2548 แก้

สีแสดง ไทยรักไทย
ชาติไทย
ไม่สังกัดพรรคการเมือง

หมายเหตุ: ตัวหนา คือ รัฐมนตรีที่อยู่จนครบวาระก่อนหน้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีทักษิณ 1/3[13]
ตำแหน่ง รัฐมนตรี วาระ
สมาชิกคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 2544-2548
รองนายกรัฐมนตรี สุวิทย์ คุณกิตติ 2544-2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2546-2547
โภคิน พลกุล 2546-2547
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2547
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 2547
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 2547
วิษณุ เครืองาม 2545-2548
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2544-2548
จาตุรนต์ ฉายแสง 2544-2548
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2546-2548
สมศักดิ์ เทพสุทิน 2547-2548
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2547-2548
พินิจ จารุสมบัติ 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2544-2547
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 2547
พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 2546-2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2547-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วราเทพ รัตนากร 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สุรเกียรติ เสถียรไทย 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนธยา คุณปลื้ม 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรอรรถ กลิ่นประทุม 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมศักดิ์ เทพสุทิน 2546-2547
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 2547-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนวิน ชิดชอบ 2545-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2544-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พิเชษฐ์ สถิรชวาล 2544-2548
นิกร จำนง 2545-2548
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 2544-2547
สุวิทย์ คุณกิตติ 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2544-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วัฒนา เมืองสุข 2546-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 2546-2547
อนุทิน ชาญวีรกูล 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันมูหะมัดนอร์ มะทา 2544-2547
โภคิน พลกุล 2547-2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประมวล รุจนเสรี 2545-2547
ประชา มาลีนนท์ 2544-2548
สุธรรม แสงประทุม 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พงศ์เทพ เทพกาญจนา 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อุไรวรรณ เทียนทอง 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อนุรักษ์ จุรีมาศ 2546-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 2546-2547
กร ทัพพะรังสี 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดิศัย โพธารามิก 2546-
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สิริกร มณีรินทร์ 2544-2547
สุธรรม แสงประทุม 2547
อารีย์ วงศ์อารยะ 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2544-2547
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ 2546-2547
สิริกร มณีรินทร์ 2547
อนุทิน ชาญวีรกูล 2547
สุชัย เจริญรัตนกุล 2547-2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พินิจ จารุสมบัติ 2546-2547
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 2547-2548

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี แก้

 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 ดังนี้[13]:
  • สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • สุวิทย์ คุณกิตติ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • โภคิน พลกุล พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • สิริกร มณีรินทร์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • กร ทัพพะรังสี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สุธรรม แสงประทุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังนี้[14]:
 • พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ ลาออกจากตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในวันเดียวกัน มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 ดังนี้[15]:
  • วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • อนุทิน ชาญวีรกูล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พินิจ จารุสมบัติ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • สุธรรม แสงประทุม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • อารีย์ วงศ์อารยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • สุชัย เจริญรัตนกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานของรัฐบาล แก้

เศรษฐกิจ แก้

สาธารณสุข แก้

การเกษตร แก้

การจัดงานและการท่องเที่ยว แก้

อื่นๆ แก้

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี แก้

รัฐบาลซึ่งมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดิน ถึงวันที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เริ่มต้นจากวันที่ 6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548 และสิ้นสุดลงในวันที่ 6 มกราคม 2548 ซึ่งทำให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงด้วย (ครบ 4 ปี) และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง (แต่ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าวันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 จะเข้ารับหน้าที่)

อ้างอิง แก้

 1. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งรัฐมนตรี [คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 54]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคความหวังใหม่เพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-08-06. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคเสรีธรรมและรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 17 ตุลาคม 2547. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก [นายเกษม วัฒนชัย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 13 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และนางสิริกร มณีรินทร์]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 14 มิถุนายน 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้นายสุวิทย์ คุณกิตติ พ้นจากความเป็นรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 6 มีนาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้รัฐมนตรีที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่มีประกาศพระบรมราชโองการนี้ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทั้งหมด และแต่งตั้งใหม่จำนวน ๓๕ ราย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-02. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 9 กุมภาพันธ์ 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 12. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายกร ทัพพะรังสี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายอดิศัย โพธารามิก นายวัฒนา เมืองสุข นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นางอุไรวรรณ เทียนทอง นายพินิจ จารุสมบัติ นายปองพล อดิเรกสาร พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายโภคิน พลกุล นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี นายวัฒนา เมืองสุข นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นางอุไรวรรณ เทียนทอง นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายอดิศัย โพธารามิก พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ นายพินิจ จารุสมบัติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤศจิกายน 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 13. 13.0 13.1 "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๐ ราย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 มีนาคม 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 14. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายประมวล รุจนเสรี, นางสิริกร มณีรินทร์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 15. "พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี [พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ, พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ลาออก, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, นายสุธรรม แสงประทุม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายพินิจ จารุสมบัติ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นายพินิจ จารุสมบัติ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายสุธรรม แสงประทุม นายอารีย์ วงศ์อารยะ, นายสุชัย เจริญรัตนกุล, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรี]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 ตุลาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 16. The Nation, Public debt end-Sept falls to 41.28% of GDP เก็บถาวร 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 November 2006
 17. World Bank, Thailand Economic Monitor, October 2003
 18. ทวี มีเงิน, "ทักษิณ"ปั้นหรือปั่นศก. (2) "ยางพารา-ข้าว"เก่งหรือเฮง, มติชน
 19. ข่าว 'คตส.'เตรียมสอบ 4 ประเด็นใหญ่ ทุจริตกล้ายาง กรุงเทพธุรกิจบิซวีค 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549[ลิงก์เสีย]
 20. โครงการสวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 21. บทความ สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย วีรพงษ์ รามางกูร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3462 (2662) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 หน้า 2

แหล่งข้อมูลอื่น แก้