รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน
ตรากระทรวงแรงงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พิพัฒน์ รัชกิจประการ
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงแรงงาน
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งชวลิต ยงใจยุทธ
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สถาปนา23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์http://www.mol.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ยุคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน 2536 7 มกราคม 2537
2
(1)
  นายไพฑูรย์ แก้วทอง 8 มกราคม 2537 11 ธันวาคม 2537
3
(1)
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 17 ธันวาคม 2537 17 กรกฎาคม 2538
4   นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม 2538 27 กุมภาพันธ์ 2539
5   นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 3 พฤษภาคม 2539 28 พฤศจิกายน 2539
6   นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน 2539 14 สิงหาคม 2540
7   นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 15 สิงหาคม 2540 13 พฤศจิกายน 2540
8   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
3
(2)
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
9   พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 9 กรกฎาคม 2542 13 มิถุนายน 2543
10   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 14 มิถุนายน 2543 9 กุมภาพันธ์ 2544
11   นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545

ยุคกระทรวงแรงงาน

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม 2545 2 พฤศจิกายน 2546
13
(1)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 พฤศจิกายน 2546 11 มีนาคม 2548
14   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
15   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
16   นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
13
(2,3)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 9 กันยายน 2551 19 ธันวาคม 2551
2
(2)
  นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
17   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
18   นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม 2554 30 มิถุนายน 2556
19   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 30 มิถุนายน 2556 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
20   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
21   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 19 สิงหาคม 2558 1 พฤศจิกายน 2560
(-)   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทน
1 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
22   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562
(-)   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รักษาราชการแทน)
8 พฤษภาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562
23   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 62 10 กรกฎาคม 2562 20 กรกฎาคม 2563
-   จุติ ไกรฤกษ์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม 2563[1] 4 สิงหาคม 2563
24   สุชาติ ชมกลิ่น 5 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2566
25   พิพัฒน์ รัชกิจประการ 63 1 กันยายน 2566 อยู่ในวาระ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

แก้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   ไพฑูรย์ แก้วทอง 50 23 กันยายน 2536 8 มกราคม 2537
2   เสริมศักดิ์ การุญ 23 กันยายน 2536 11 ธันวาคม 2537
3   ยุทธ อังกินันทน์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
4   นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 28 กุมภาพันธ์ 2539 3 พฤษภาคม 2539
5
(1,2)
  พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร 3 พฤษภาคม 2539 24 พฤศจิกายน 2539
52 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
6   รองศาสตราจารย์ เอกพร รักความสุข 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
7   ทศพร มูลศาสตรสาทร 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
8   จองชัย เที่ยงธรรม 53 14 พฤศจิกายน 2540 11 เมษายน 2543
9   ประกอบ สังข์โต 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
10 ปวีณา หงสกุล 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
11   พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 9 กรกฎาคม 2542 13 มิถุนายน 2543
12   อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
13   ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
14   ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
15   นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 62 5 สิงหาคม 2563 7 กันยายน 2564

อ้างอิง

แก้
  1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.