คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543)

คณะรัฐมนตรีชวน 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 - 2544
วันแต่งตั้ง14 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2540
วันสิ้นสุด17 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2544
(3 ปี 95 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ (123)
พรรคชาติพัฒนา (52) (2541-2544)
พรรคชาติไทย (39)
พรรคกิจสังคม (20)
พรรค​ประชากรไทย (กลุ่มงูเห่า) (13)
พรรคเอกภาพ​ (8)
พรรคเสรีธรรม (4)
พรรคพลังธรรม (1)
พรรคไท (1)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
243 / 375
พรรคฝ่ายค้านพรรคความหวังใหม่ (125)
พรรคประชากรไทย (5)
พรรคมวลชน (2)
ผู้นำฝ่ายค้านชวลิต ยงใจยุทธ
ประวัติ
สิ้นสุดจากการเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2544
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 52
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ยุบสภาผู้แทนราษฎร ประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ประชาธิปัตย์
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
นายปัญจะ เกสรทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 เมษายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
นายสุทัศน์ เงินหมื่น 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
สำนักนายกรัฐมนตรี   คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายสาวิตต์ โพธิวิหค 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
  นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง เอกภาพ
  นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  นายภิญโญ นิโรจน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา
กระทรวงกลาโหม   นายชวน หลีกภัย 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงการคลัง   นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงการต่างประเทศ   นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ชาติไทย
  นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
  นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 มกราคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
  นายเนวิน ชิดชอบ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เอกภาพ
  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
  นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงคมนาคม   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายสนธยา คุณปลื้ม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชาติไทย
  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง เอกภาพ
  นายโชคสมาน สีลาวงษ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง
  นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
  นายไชยา สะสมทรัพย์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เอกภาพ
  นายจองชัย เที่ยงธรรม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงพาณิชย์   นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายไพฑูรย์ แก้วทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
  นายประวิช รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
  นายรักษ์ ตันติสุนทร 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงมหาดไทย   พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
  นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
  นายประภัตร โพธสุธน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาติไทย
  นายพินิจ จารุสมบัติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เสรีธรรม
  นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม   นายสุทัศน์ เงินหมื่น 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ประชาธิปัตย์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
  นายจองชัย เที่ยงธรรม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชาติไทย
  นายประกอบ สังข์โต 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
  นางปวีณา หงสกุล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชาติพัฒนา
  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
  นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ประชากรไทย
(กลุ่มงูเห่า)
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
  นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นายระวี หิรัญโชติ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ   นายชุมพล ศิลปอาชา 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
  นายปัญจะ เกสรทอง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 26 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติไทย
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชาติไทย
  นายอาคม เอ่งฉ้วน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาธิปัตย์
  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา
  นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติไทย
  นายวิชัย ตันศิริ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
กระทรวงสาธารณสุข   นายรักเกียรติ สุขธนะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
  นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
  นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 21 กันยายน พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
  นายคำรณ ณ ลำพูน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ประชาธิปัตย์
  นาวาโทเดชา สุขารมณ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ชาติไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
  นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลาออกจากตำแหน่ง กิจสังคม
  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาติไทย
  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง ชาติพัฒนา
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ลาออกจากตำแหน่ง
  นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชาติพัฒนา
ทบวงมหาวิทยาลัย   นาวาโทเดชา สุขารมณ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชาติไทย
  นายประจวบ ไชยสาส์น 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 8 กันยายน พ.ศ. 2543 ชาติพัฒนา
  นายสุชน ชามพูนท 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ลาออกจากตำแหน่ง (ขณะรักษาการ) ชาติพัฒนา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายพิชัย รัตตกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 3. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 4. นายปัญจะ เกสรทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 5. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 6. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. นายสาวิตต์ โพธิวิหค เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 10. พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 11. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 12. พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 13. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 14. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 15. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 16. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 17. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 18. นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 20. นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 21. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 22. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 23. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 24. นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 25. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 26. นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 27. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 28. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 29. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 30. นายวัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 31. นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 32. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 33. นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 34. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 35. นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
 36. นายประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
 37. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 38. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 39. นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 40. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 41. นายอาคม เอ่งฉ้วน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 42. นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 43. นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 44. นายคำรณ ณ ลำพูน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 45. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 46. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 47. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 48. นาวาโท เดชา สุขารมณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี

 • วันที่ 15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2541 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายชุมพล ศิลปอาชา ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2541 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายไชยยศ สะสมทรัพย์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  3. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  4. นายประกอบ สังข์โต ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  5. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  6. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  7. นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 1 มกราคม 2542 นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2542 นายโชคสมาน สีลาวงษ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2542 นายปัญจะ เกสรทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2542 มีรัฐมนตรีขอลาออก ดังนี้
  1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. นายระวี หิรัญโชติ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2542 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นางปวีณา หงสกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายอาคม เอ่งฉ้วน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นาวาโท เดชา สุขารมณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  5. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  6. นายภิญโญ นิโรจน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  7. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  8. นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  9. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  10. พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  11. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  12. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  13. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  14. นายวิชัย ตันศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  15. นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 29 มีนาคม 2543 พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • วันที่ 9 เมษายน 2543 นายปัญจะ เกสรทอง ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 11 เมษายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายปองพล อดิเรกสาร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. นายสนธยา คุณปลื้ม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  3. นายประภัตร โพธสุธน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นายจองชัย เที่ยงธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  5. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  6. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  7. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2543 นางปวีณา หงสกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2543 พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายอดิศัย โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2543 นายพิชัย รัตตกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 8 กันยายน 2543 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้
  1. นายประจวบ ไชยสาส์น พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  2. นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
  3. นายรักษ์ ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  4. นายสุชน ชามพูนท เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • วันที่ 25 กันยายน 2543 นายภิญโญ นิโรจน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร

หลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ซึ่งมีรัฐมนตรีขอลาออกในขณะรักษาการ ดังนี้

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 นายสุชน ชามพูนท ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 นายอดิศัย โพธารามิก ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543[2] ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม 2544 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
 2. "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2019-04-23.

แหล่งข้อมูลอื่น