ประวิช รัตนเพียร

ประวิช รัตนเพียร (เกิด 11 มิถุนายน พ.ศ. 2499) เป็นข้าราชการและนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนการค้าไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 25 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวิช รัตนเพียร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 24 กันยายน พ.ศ. 2556[1]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 18 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้ากร ทัพพะรังสี
ถัดไปยงยุทธ ยุทธวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
พรรคการเมืองไทยรักไทย (? - 2550)
คู่สมรสพัชราภรณ์ รัตนเพียร

ครอบครัว แก้

ประวิช รัตนเพียร เป็นบุตรของ นายประชุม รัตนเพียร กับนางวิจิตรา รัตนเพียร มีพี่น้องจำนวน 4 คน คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ,ดร.ประเวช รัตนเพียร,ดร.วาชิต รัตนเพียร และรศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน ได้แก่ นายพิชญ์ รัตนเพียร นายปริน รัตนเพียร นางสาววิชชาภร รัตนเพียร และนางสาวปรินดา รัตนเพียร

การศึกษา แก้

ประวิช รัตนเพียร เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 26 (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 และปริญญาเอกทางด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2525 จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต และยังสำเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Associate) จากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันนี้ด้วย

การทำงาน แก้

การศึกษาพิเศษ แก้

  • สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 5 กรมการรักษาดินแดน ฝึกอบรมแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรี กองทัพบก
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การทำงาน แก้

ประวิช รัตนเพียร เข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก) ในปี พ.ศ. 2537[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 2 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 เป็น ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคชาติพัฒนา และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายกร ทัพพะรังสี) และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานเด่นในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันตราสัญลักษณ์ไทย (Thailand Brand) มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ มาตรการส่งเสริมธุรกิจบริการ

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.นครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา 138 ประเทศ ให้เป็นกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter Parliamentary Union – IPU) และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้แทนการค้าไทย และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน[4] กระทั่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเข้ารับหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. “ประวิช” ไขก๊อกผู้ตรวจฯ หลังศาลฎีกาเสนอสรรหา กกต.
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๓/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๖ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548
  4. ประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 138ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๒, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ก่อนหน้า ประวิช รัตนเพียร ถัดไป
นายกร ทัพพะรังสี    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครม. 55)
(2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์