การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยสาเหตุมาจากที่ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[1] นับว่าเป็น การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งเป็นระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก 400 คน ภายใต้การกำกับดูแลและจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
ไทย
← พ.ศ. 2539 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

ทั้งหมด 500 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ต้องการ 251 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ69.9% เพิ่มขึ้น
  First party Second party
  Thaksin DOD 20050915.jpg Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg
ผู้นำ ทักษิณ ชินวัตร ชวน หลีกภัย
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
เขตของผู้นำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 123 ที่นั่ง
ที่นั่งที่ชนะ 248 128
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น248 เพิ่มขึ้น5
คะแนนเสียง 11,634,495 7,610,789
ร้อยละ 40.64% 26.58%

2001 Thai General Election Map By Constituency.png
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
รหัสสี: ไทยรักไทย, ประชาธิปัตย์, ชาติไทย, ความหวังใหม่, ชาติพัฒนา, อื่น ๆ
แต่ละจังหวัดอาจกอปรด้วยที่นั่งเดียวหรือหลายที่นั่งก็ได้
และสีที่ปรากฏนี้บ่งถึงพรรคที่ได้ที่นั่งข้างมากในจังหวัดนั้น

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ชวน หลีกภัย
ประชาธิปัตย์

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้ง ก่อนประกาศรับรอง และมีการประกาศให้จัดการเลือกตั้งใหม่ โดยในการรับรองผลการเลือกตั้งในรอบแรก มีการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 338 คน และประกาศให้เลือกตั้งใหม่ 62 เขตเลือกตั้ง

รูปแบบการเลือกตั้งแก้ไข

ระบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

หมายเลข พรรคการเมือง[2]
1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
2 พรรคชาวไทย
3 พรรคกสิกรไทย
4 พรรคนิติมหาชน
5 พรรคความหวังใหม่
6 พรรครักสามัคคี
7 พรรคไทยรักไทย
8 พรรคชาติประชาธิปไตย
9 พรรคชาติไทย
10 พรรคสันติภาพ
11 พรรคถิ่นไทย
12 พรรคพลังประชาชน
13 พรรคราษฎร
14 พรรคสังคมใหม่
15 พรรคเสรีธรรม
16 พรรคประชาธิปัตย์
17 พรรคอำนาจประชาชน
18 พรรคประชากรไทย
19 พรรคไท
20 พรรคก้าวหน้า
21 พรรคชาติพัฒนา
22 พรรคแรงงานไทย
23 พรรคเผ่าไทย
24 พรรคสังคมประชาธิปไตย
25 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
26 พรรคพัฒนาสังคม
27 พรรคไทยช่วยไทย
28 พรรคไทยมหารัฐ
29 พรรคศรัทธาประชาชน
30 พรรควิถีไทย
31 พรรคไทยประชาธิปไตย
32 พรรคำลังธรรม
33 พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ
34 พรรคกิจสังคม
35 พรรคเกษตรมหาชน
36 พรรคพลังเกษตรกร
37 พรรคสยาม

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลอย่างเป็นทางการแก้ไข

248
41
36
18
29
128
ไทยรักไทย
ชท.
ควม.
อื่นๆ
ชพน.
ประชาธิปัตย์
e • d  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
พรรค แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ รวม
คะแนนเสียง % ที่นั่ง คะแนนเสียง % ที่นั่ง ที่นั่ง %
ไทยรักไทย 200 11,634,495 40.64% 48 248 49.6%
ประชาธิปัตย์ 97 7,610,789 26.58% 31 128 25.6%
ชาติไทย 35 1,523,807 5.32% 6 41 8.2%
ความหวังใหม่ 28 2,008,948 7.02% 8 36 7.2%
ชาติพัฒนา 22 1,755,476 6.13% 7 29 5.8%
เสรีธรรม 14 807,902 2.82% 0 14 2.8%
ราษฎร 2 356,831 1.25% 0 2 0.4%
ถิ่นไทย 1 604,049 2.11% 0 1 0.2%
กิจสังคม 1 44,926 0.16% 0 1 0.2%
อื่น ๆ 2,281,979 7.97%
คะแนนสมบูรณ์ 100% 400 28,629,202 100% 100 500 100%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,002,083 3.35% 530,599 1.77%
คะแนนเสีย 2,992,081 10.01% 745,829 2.49%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 29,904,940 69.94% 29,909,271 69.95%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 42,759,001 42,759,001
ที่มา: คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
ไทยรักไทย
  
40.64%
ประชาธิปัตย์
  
26.58%
ความหวังใหม่
  
7.02%
ชาติพัฒนา
  
6.13%
ชาติไทย
  
5.32%
อื่น ๆ
  
14.31%
จำนวนสส.ในสภา
ไทยรักไทย
  
49.6%
ประชาธิปัตย์
  
25.6%
ชาติไทย
  
8.2%
ความหวังใหม่
  
7.2%
ชาติพัฒนา
  
5.8%
อื่น ๆ
  
3.6%

การรับรองผลการเลือกตั้งครั้งแรกแก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 จำนวน 338 เขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมทั้งสิ้น 438 คน ดังนี้

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน)[3] แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 176 224
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 90 121
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 29 35
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 19 27
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 12 19
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 10 10
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 0 0
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 0 0

การรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ 2แก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จำนวน 61 เขตเลือกตั้ง และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง รวมกับการรับรองในครั้งแล้ว รวมทั้งสิ้น 500 คน ดังนี้

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน) แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 200 248
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 97 128
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 34 40
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 28 36
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 22 29
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 14 14
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 2 2
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 1 1

การเลือกตั้งใหม่แก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่

  • ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ กาญจนบุรี เขต 5 ขอนแก่น เขต 10 นครนายก เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 5 สุรินทร์ เขต 4 อุบลราชธานี เขต 1 และเขต 10 ซึ่งผลการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ได้ 3 ที่นั่ง ชาติไทย 2 ที่นั่ง ความหวังใหม่ 1 ที่นั่ง และราษฎร 1 ที่นั่ง
  • ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545 จำนวน 14 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขต 4 และเขต 26 กาฬสินธุ์ เขต 2 จันทบุรี เขต 1 นครพนม เขต 3 นนทบุรี เขต 3 เพชรบูรณ์ เขต 4 มหาสารคาม เขต 2 มุกดาหาร เขต 2 ลพบุรี เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 5 สิงห์บุรี เขต 2 และอุทัยธานี เขต 1 ซึ่งผลการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา และไทยรักไทย พรรคละ 4 ที่นั่ง ความหวังใหม่ ประชาธิปัตย์ และชาติไทย พรรคละ 2 ที่นั่ง
  • ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 ผลการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 ผลการเลือกตั้ง นายธเนศ เครือรัตน์ จากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดนนทบุรี เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นางพิมพา จันทร์ประสงค์ จากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดสงขลา เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง
  • ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดนครปฐม เขต 3 ผลการเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ จากพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง

สรุปรวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ

ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ (คน) แบ่งเขต (คน) รวม (คน)
ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 48 202 250
ประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย 31 98 129
ชาติไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา 6 33 39
ความหวังใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 8 27 35
ชาติพัฒนา นายกร ทัพพะรังสี 7 22 29
เสรีธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ 0 14 14
ราษฎร พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ 0 2 2
กิจสังคม นายพยุง นพสุวรรณ 0 1 1
ถิ่นไทย ดร.พิจิตต รัตตกุล 0 1 1

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". เก็บ จากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-02-08. สืบค้นเมื่อ 2001-02-08.
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (จำนวน 100 คน)

ดูเพิ่มแก้ไข