พินิจ จันทรสุรินทร์

ระวังสับสนกับ: พินิจ จันทร์สมบูรณ์

พินิจ จันทรสุรินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้า อาณัติ อาภาภิรม
ถัดไป โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 เมษายน พ.ศ. 2480 (83 ปี)
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส จุไรรัตน์ จันทรสุรินทร์
ศาสนา พุทธ

ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางหลายสมัย

ประวัติแก้ไข

พินิจ จันทรสุรินทร์ เกิดมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2480 เป็นบุตรของนายนิคม กับนางจันทร์คำ จันทรสุรินทร์[1]สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการโรงแรม จาก มหาวิทยาลัยคอร์แนล[2] และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ด้านการเมืองการปกครอง จาก มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สมรสกับนางจุไรรัตน์ มีบุตร 3 คน คือ นายชวนิต จันทรสุรินทร์ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ และมีบุตรนอกสมรสอีก 1 คน คือ ดร.ชุณกิจ จันทรสุรินทร์[3][4] ซึ่งในจำนวนนี้มีบุตรถึง 2 คน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง

งานการเมืองแก้ไข

ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม แต่ในสมัยต่อมา พ.ศ. 2519 สอบตก และได้รับเลือกกลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคชาติประชาชน และย้ายมาสังกัดพรรคกิจสังคม ในปี พ.ศ. 2526 นายพินิจได้รับเลือกตั้งทุกสมัย ตั้งแต่การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 จนถึงปี พ.ศ. 2548 ไม่เคยสอบตกเลย

ในปี พ.ศ. 2523 เขาและคณะรวม 42 คน ยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่านายบรรหาร ศิลปอาชา ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีบิดาเป็นคนต่างด้าว และสำเร็จการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีมติให้ยกคำร้องดังกล่าว[5]

ในปี พ.ศ. 2533 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ[6] และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอก สุจินดา คราประยูร[7]

ในปี พ.ศ. 2544 ได้เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และได้รับเลือกตั้งอีก 2 สมัย กระทั่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรค[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
  2. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
  3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
  4. “จันทรสุรินทร์” ลอยแพทายาทคนเล็ก-แหกคอกลงรับเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง
  5. คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญระหว่าง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ และพวก กับนายบรรหาร ศิลปอาชา
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
  8. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑