สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ชุดที่ 19 ชุดที่ 21
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวลิต (2539-2540)
คณะรัฐมนตรีชวน 2 (2540-2543)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2539-2540)
พรรคความหวังใหม่ (2540-2543)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก393
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
พิชัย รัตตกุล
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รองประธานคนที่ 1โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานคนที่ 2สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวลิต ยงใจยุทธ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 พรรค (2539-2540)
รัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค (2540-2543)

องค์ประกอบของสภา แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 393 ที่นั่ง

พรรค จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 123 113
ไม่สังกัดพรรค - 71
ชาติพัฒนา 52 35
ชาติไทย 39 32
ความหวังใหม่ 125 21
ราษฎร - 9
กิจสังคม 20 8
เอกภาพ 8 8
มวลชน 2 6
เสรีธรรม 4 5
ไท 1 5
ประชากรไทย 18 2
พลังธรรม 1 0
รวม 393 306
ว่าง - 87

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค แก้

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

กรุงเทพ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
2 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์  
นพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคพลังธรรม
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์  
สืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์  
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์  
รัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 จักรพันธุ์ ยมจินดา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์  
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคความหวังใหม่
เดิมสังกัด พรรคมวลชน
  ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
12 ปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
สุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่  
2 วราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่  
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา  
ชัยนาท 1 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย  
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา  
วีระกร คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
วิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 พิมพา จันทร์ประสงค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประกอบ สังข์โต พรรคราษฎร  
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคราษฎร  
2 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคราษฎร  
สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคราษฎร  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
กุมพล สภาวสุ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา  
พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่  
2 สันติ พร้อมพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่  
เอี่ยม ทองใจสด ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
2 อำนวย คลังผา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
พูนผล อัศวเหม พรรคราษฎร  
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคราษฎร  
มั่น พัธโนทัย พรรคราษฎร  
สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร  
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจี่ย ก๊กผล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 วีระพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
เงิน บุญสุภา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ปองพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
สมชาย สุนทรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา  
อารยะ ชุมดวง พรรคความหวังใหม่  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์  
ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่  
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
2 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชรินรัตน์ พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
2 บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา  
สันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา  
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์  
สวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา  
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย  
ทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเสรีธรรม  
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา  

ภาคอีสาน แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 บวร ภูจริต ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เงิน ไชยศิวามงคล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อดิศร เพียงเกษ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่  
พงศกร อรรณนพพร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่  
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม  
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
บุญเกิด หิรัญคำ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เจริญ จรรย์โกมล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่  
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา  
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา  
ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา  
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา  
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา  
3 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา  
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา  
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา  
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 จำลอง ครุฑขุนทด ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
กรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ  
2 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ประกิจ พลเดช ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา  
4 ทรงศักดิ์ ทองศรี ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่  
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 มยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ นิจพานิชย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 สฤษดิ์ ประดับศรี ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
2 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม  
เลย 1 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา  
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 มานพ จรัสดำรงนิตย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 สาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม  
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่  
3 วิรัตน์ ตยางคนนท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา  
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ  
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม  
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม  
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
3 โชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม  
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม  
4 รักเกียรติ สุขธนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
ประจวบ ไชยสาส์น ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุพล ฟองงาม ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย  
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
สิทธิชัย โควสุรัตน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
4 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์  
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
เด่น โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์  
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา  
สุชาติ ตันเจริญ พรรคไท   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
3 สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย  
ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย  
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
สุนทร วิลาวัลย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วัฒนา เมืองสุข ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา  
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฐานิสร์ เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สำเภา ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิเศษ ใจใหญ่ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิเชษฐ์ สถิรชวาล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ราชบุรี 1 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สรอรรถ กลิ่นประทุม ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา  
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์  

ฉายารัฐสภา แก้

ตำแหน่ง พ.ศ.2543[2]
ดาวเด่น จาตุรนต์ ฉายแสง
ดาวดับ ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาหลังยาว
ฉายาวุฒิสภา อวสานสภาสูง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา โน้ตประกาศิต
ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำ 3 ก๊ก
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
เหตุการณ์แห่งปี ศึกซักฟอกรัฐบาล 5 วัน 4 คืน
คู่กัดแห่งปี สนั่น ขจรประศาสน์
และ
เฉลิม อยู่บำรุง
วาทะแห่งปี “ผมไม่ขอโทษ แต่เสียใจ”
(ชวน หลีกภัย)


อ้างอิง แก้

  1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รายงานการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2539 เก็บถาวร 2009-08-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. "สวนดุสิตโพล: กรณี "ฉายารัฐบาล" และ "ฉายาสภา"". ryt9.com.