สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ชุดที่ 19 ชุดที่ 21
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวลิต (2539-2540)
คณะรัฐมนตรีชวน 2 (2540-2543)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2539-2540)
พรรคความหวังใหม่ (2540-2543)
สภาผู้แทนราษฎร
20th Thailand House of Representatives composition (election 1996).svg
สมาชิก393
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
พิชัย รัตตกุล
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รองประธานคนที่ 1โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานคนที่ 2สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวลิต ยงใจยุทธ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 พรรค (2539-2540)
รัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค (2540-2543)

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคแก้ไข

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

กรุงเทพแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
2 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์  
นพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคพลังธรรม
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์  
สืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์  
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์  
รัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 จักรพันธุ์ ยมจินดา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์  
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคความหวังใหม่
เดิมสังกัด พรรคมวลชน
  ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
12 ปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
สุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่  
2 วราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่  
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา  
ชัยนาท 1 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย  
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา  
วีระกร คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
วิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 พิมพา จันทร์ประสงค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประกอบ สังข์โต พรรคราษฎร  
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคราษฎร  
2 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคราษฎร  
สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคราษฎร  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
กุมพล สภาวสุ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา  
พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่  
2 สันติ พร้อมพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่  
เอี่ยม ทองใจสด ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
2 อำนวย คลังผา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
พูนผล อัศวเหม พรรคราษฎร  
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคราษฎร  
มั่น พัธโนทัย พรรคราษฎร  
สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร  
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจี่ย ก๊กผล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 วีระพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
เงิน บุญสุภา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ปองพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
สมชาย สุนทรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา  
อารยะ ชุมดวง พรรคความหวังใหม่  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์  
ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่  
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
2 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชรินรัตน์ พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
2 บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา  
สันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา  
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์  
สวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา  
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย  
ทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเสรีธรรม  
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 บวร ภูจริต ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เงิน ไชยศิวามงคล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อดิศร เพียงเกษ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่  
พงศกร อรรณนพพร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่  
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม  
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
บุญเกิด หิรัญคำ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เจริญ จรรย์โกมล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่  
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา  
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา  
ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา  
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา  
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา  
3 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา  
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา  
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา  
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 จำลอง ครุฑขุนทด ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
กรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ  
2 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ประกิจ พลเดช ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา  
4 ทรงศักดิ์ ทองศรี ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่  
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 มยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ นิจพานิชย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 สฤษดิ์ ประดับศรี ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
2 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม  
เลย 1 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา  
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 มานพ จรัสดำรงนิตย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 สาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม  
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่  
3 วิรัตน์ ตยางคนนท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา  
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ  
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม  
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม  
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
3 โชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม  
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม  
4 รักเกียรติ สุขธนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคกิจสังคม
ประจวบ ไชยสาส์น ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุพล ฟองงาม ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย  
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
สิทธิชัย โควสุรัตน์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
4 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์  
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
เด่น โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์  
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา  
สุชาติ ตันเจริญ พรรคไท   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
3 สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย  
ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย  
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
สุนทร วิลาวัลย์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วัฒนา เมืองสุข ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา  
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฐานิสร์ เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคชาติไทย
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สำเภา ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิเศษ ใจใหญ่ ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิเชษฐ์ สถิรชวาล ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ราชบุรี 1 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สรอรรถ กลิ่นประทุม ไม่สังกัดพรรค   ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา  
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์  

อ้างอิงแก้ไข