สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ชุดที่ 19 ชุดที่ 21
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
(3 ปี 357 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวลิต (2539-2540)
คณะรัฐมนตรีชวน 2 (2540-2543)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2539-2540)
พรรคความหวังใหม่ (2540-2543)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก393
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
พิชัย รัตตกุล
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รองประธานคนที่ 1โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานคนที่ 2สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวลิต ยงใจยุทธ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 พรรค (2539-2540)
รัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค (2540-2543)

องค์ประกอบของสภา แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 393 ที่นั่ง

พรรค จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 123 113
ไม่สังกัดพรรค - 71
ชาติพัฒนา 52 35
ชาติไทย 39 32
ความหวังใหม่ 125 21
ราษฎร - 9
กิจสังคม 20 8
เอกภาพ 8 8
เสรีธรรม 4 5
ประชากรไทย 18 2
มวลชน 2 0
ไท 1 0
พลังธรรม 1 0
รวม 393 306
ว่าง - 87

เหตุการณ์สำคัญ แก้

  • 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมด้วย สส.ส่วนใหญ่จากพรรคความหวังใหม่และพรรคฝ่ายค้าน ประกาศลาออกด้วยการเดินออกจากสภา เพื่อกดดันรัฐบาล ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศล้มเหลว ประชาชนยากจน บริหารประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ ไม่ซื่อตรง มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย แสวงหาประโยชน์ และปกป้องคนผิดที่เป็นพรรคพวกตนเอง ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติพังเสียหาย กดดันให้รัฐบาลที่นำโดย ชวน หลีกภัย รีบยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่[1] โดยในรายงานการประชุมสภาได้ระบุว่า ในวันนั้นมีการลาออกทั้งสิ้น 74 คน ถึงแก่กรรม 8 คน ทำให้สมาชิกสภาฯ เหลือทั้งสิ้น 311 คน
  • ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ซึ่งได้จัดการประชุมในวันเดียวกันนั้น ได้มีการเสนอรายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ สืบเนื่องจาก วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ โดย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี สส.ราชบุรี พรรคชาติพัฒนา เสนอชื่อ พิชัย รัตตกุล สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ สาคร พรหมภักดี สส.สกลนคร พรรคกิจสังคม เสนอชื่อ โชคสมาน สีลาวงษ์ สส.อุดรธานีจากพรรคเดียวกัน ทว่า โชคสมานขอถอนตัว ทำให้พิชัยได้รับการดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ คนใหม่ในที่สุด[2]
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ชวน หลีกภัย ประกาศยุบสภา ก่อนเวลาที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดวาระเพียงไม่กี่วัน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค แก้

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[3]

กรุงเทพมหานคร แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
2 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์  
นพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม -> พรรคไทยรักไทย[a]   ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์  
สืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์  
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์  
รัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 จักรพันธุ์ ยมจินดา พรรคประชาธิปัตย์ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์  
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน -> พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
12 ปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
สุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่  
2 วราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่  
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา  
ชัยนาท 1 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย  
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา  
วีระกร คำประกอบ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
วิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
2 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
กุมพล สภาวสุ พรรคกิจสังคม -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย -> พรรคชาติพัฒนา   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา  
พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคประชากรไทย -> พรรคชาติพัฒนา   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่  
2 สันติ พร้อมพัฒน์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่  
เอี่ยม ทองใจสด พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
2 อำนวย คลังผา พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
พูนผล อัศวเหม พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
มั่น พัธโนทัย พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
สมพร อัศวเหม พรรคประชากรไทย -> พรรคราษฎร   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจี่ย ก๊กผล พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สระบุรี 1 วีระพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เงิน บุญสุภา พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา  
อารยะ ชุมดวง พรรคมวลชน -> พรรคความหวังใหม่  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย  


ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์  
ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่  
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
2 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชรินรัตน์ พุทธปวน พรรคประชาธิปัตย์ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา  
สันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา  
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์  
สวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา  
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย  
ทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคประชากรไทย -> พรรคเสรีธรรม   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา  


ภาคอีสาน แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 บวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เงิน ไชยศิวามงคล พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
กวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อดิศร เพียงเกษ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่  
พงศกร อรรณนพพร พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่  
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม  
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เจริญ จรรย์โกมล พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่  
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา  
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา  
ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา  
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา  
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา  
3 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา  
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา  
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา  
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
กรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ  
2 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ประกิจ พลเดช พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา  
4 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่  
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 มยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ นิจพานิชย์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 สฤษดิ์ ประดับศรี พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
2 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม  
เลย 1 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา  
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่  
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 สาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม  
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่  
3 วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา  
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ  
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม  
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม  
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
3 โชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม  
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม  
4 รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุพล ฟองงาม พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย  
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
4 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่


ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์  
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
เด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์  
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา  
สุชาติ ตันเจริญ พรรคไท   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
3 สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย  
ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย  
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
วัฒนา เมืองสุข พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ พรรคประชาธิปัตย์ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติพัฒนา -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา  
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
วิทยา เทียนทอง พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิเชษฐ์ สถิรชวาล พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ราชบุรี 1 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคความหวังใหม่ -> อิสระ   ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา  
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์  


ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

การลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[4]
(ใช้วิธีการขานชื่อ)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา ความหวังใหม่ 221
พิชัย รัตตกุล ประชาธิปัตย์ 167
งดออกเสียง
3
รวม
391
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
(ใช้วิธีการยกมือ)
โสภณ เพชรสว่าง ความหวังใหม่ 207
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ประชาธิปัตย์ 178
รวม
385
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
(ใช้วิธีการยกมือ)
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กิจสังคม 208
ชัย ชิดชอบ เอกภาพ 143
รวม
351


ฉายารัฐสภา แก้

ตำแหน่ง พ.ศ.2543[5]
ดาวเด่น จาตุรนต์ ฉายแสง
ดาวดับ ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาหลังยาว
ฉายาวุฒิสภา อวสานสภาสูง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา โน้ตประกาศิต
ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำ 3 ก๊ก
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
เหตุการณ์แห่งปี ศึกซักฟอกรัฐบาล 5 วัน 4 คืน
คู่กัดแห่งปี สนั่น ขจรประศาสน์
และ
เฉลิม อยู่บำรุง
วาทะแห่งปี “ผมเสียใจ แต่ไม่ขอโทษ”
(ชวน หลีกภัย)

เชิงอรรถ แก้

  1. ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่ยังคงสมาชิกภาพ สส. ไว้ และได้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในปี พ.ศ. 2541 ก่อนจะลาออกจากการเป็น สส. เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2543

อ้างอิง แก้

  1. "พลิกตำนาน 'ความหวังใหม่' ลาออกยกพรรค หวังบีบ ปชป.ยุบสภา". www.thairath.co.th. 2013-12-09.
  2. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
  3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รายงานการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2539 เก็บถาวร 2009-08-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เวลา ๑๙.๐๕ น.– ๒๐.๕๓ น.
  5. "สวนดุสิตโพล: กรณี "ฉายารัฐบาล" และ "ฉายาสภา"". ryt9.com.