รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อพรรคการเมืองไทย นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย คณะราษฎร (2469) ซึ่งอาจถือเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นรวมทั้งสิ้น 341 พรรค ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 103 พรรค เป็นพรรคที่จัดตั้งด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน จำนวน 2 พรรค คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย และ พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นอกนั้น เป็นพรรคที่จดทะเบียนจัดตั้ง มีจำนวนรวม 106 พรรค โดย พรรคประชาธิปัตย์ (2489) นอกจากเป็นพรรคการเมืองอันดับ 2 ที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นพรรคจดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งรวม 4 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2511 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2517 และ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2525

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบันแก้ไข

พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวม 87 พรรค เรียงตามลำดับการจัดตั้ง ดังนี้

พรรค อักษรย่อ ปีที่จัดตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรค อุดมการณ์
  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พคท. พ.ศ. 2485 ไม่ได้จดทะเบียน วิชัย ชูธรรม - คอมมิวนิสต์
- ลัทธิมากซ์–เลนิน
- ลัทธิเหมา
  พรรคประชาธิปัตย์ ปชป. พ.ศ. 2489
52 / 500
รัฐบาล จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ - เสรีนิยมอนุรักษ์
- เสรีนิยมคลาสสิก
  พรรคประชากรไทย ปชท. พ.ศ. 2522 ไม่มีที่นั่ง คณิศร สมมะลวน
พรรคความหวังใหม่ ควม. พ.ศ. 2533 ไม่มีที่นั่ง ชิงชัย มงคลธรรม
  พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พนท. พ.ศ. 2549 ไม่มีที่นั่ง วชิร ศุภรมย์
  พรรคเพื่อไทย พท. พ.ศ. 2550
133 / 500
ฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว - ประชานิยม
- เสรีนิยมประชาธิปไตย
  พรรคชาติพัฒนากล้า
 • พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 • พรรครวมชาติพัฒนา
 • พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 • พรรคชาติพัฒนา
ชพก. พ.ศ. 2550
4 / 500
รัฐบาล กรณ์ จาติกวณิช
  พรรคชาติไทยพัฒนา ชทพ. พ.ศ. 2551
12 / 500
รัฐบาล วราวุธ ศิลปอาชา
พรรคอนาคตไทย อท. พ.ศ. 2551 ไม่มีที่นั่ง ประวัติ เทียนขุนทด
  พรรคภูมิใจไทย ภท. พ.ศ. 2551
64 / 500
รัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล - ประชานิยม
- การกระจายอำนาจ
  พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • พรรคการเมืองใหม่
ส.ป.ท. พ.ศ. 2552 ไม่มีที่นั่ง สาวิทย์ แก้วหวาน
  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ค.พ.ช. พ.ศ. 2552
1 / 500
รัฐบาล ปรีดา บุญเพลิง
พรรคประชาสามัคคี ปส. พ.ศ. 2553 ไม่มีที่นั่ง สมพร จูมั่น
  พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • พรรคประชาธิปไตย
ปธม. พ.ศ. 2554
1 / 500
รัฐบาล สุรทิน พิจารณ์
พรรคพลังบูรพา พช. พ.ศ. 2554 ไม่มีที่นั่ง รศ. เชาวน์ มณีวงษ์
พรรคพลังสหกรณ์ พ.พส. พ.ศ. 2555 ไม่มีที่นั่ง อดิศักดิ์ ฟักแฟง
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • พรรคท้องถิ่นไทย
พทท. พ.ศ. 2555
5 / 500
รัฐบาล ศ.โกวิทย์ พวงงาม
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
 • พรรคถิ่นกาขาว
ถกชว. พ.ศ. 2555 ไม่มีที่นั่ง จุฑามาศ ปลอดดี
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 • พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย
 • พรรคโอกาสไทย
อท. พ.ศ. 2556
2 / 500
รัฐบาล มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
  พรรคเสรีรวมไทย สร. พ.ศ. 2556
11 / 500
ฝ่ายค้าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส - พิพัฒนาการนิยม
- สังคมนิยมแบบเสรีนิยม
- ต่อต้านคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง
พรรครักษ์ธรรม ร.ธ. พ.ศ. 2556 ไม่มีที่นั่ง ศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
พรรคเพื่อชาติ พ.พ.ช. พ.ศ. 2556
6 / 500
ฝ่ายค้าน ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช
  พรรคพลังประชาธิปไตย พ.ป.ต. พ.ศ. 2556 ไม่มีที่นั่ง พูนพิพัฒน์ นิลรังษี
พรรคภราดรภาพ ภดภ. พ.ศ. 2556 ไม่มีที่นั่ง บุญญา หลีเหลด
พรรคพลังไทยรักชาติ พทรช. พ.ศ. 2556 ไม่มีที่นั่ง นงนุช บัวใหญ่
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ พ.ช.ม. พ.ศ. 2556 ไม่มีที่นั่ง ทองประเสริฐ จันทรอัมพร
  พรรคก้าวไกล
 • พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
 • พรรคผึ้งหลวง
 • พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
ก.ก. พ.ศ. 2557
51 / 500
ฝ่ายค้าน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ - พิพัฒนาการนิยม
- ประชาธิปไตยสังคมนิยม
- ต่อต้านคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง
สหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย อปท. พ.ศ. 2559 ไม่ได้จดทะเบียน คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
  พรรคทางเลือกใหม่ ทลม. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง ราเชน ตระกูลเวียง
  พรรคประชาภิวัฒน์ ปชภ. พ.ศ. 2561
1 / 500
รัฐบาล สมเกียรติ ศรลัมพ์
  พรรคเส้นด้าย
 • พรรคพลังพลเมืองไทย
 • พรรคพลเมืองไทย
สด. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง คริส โปตระนันทน์ - เสรีนิยมคลาสสิก
- เสรีนิยมใหม่
พรรคสร้างอนาคตไทย
 • พรรครวมใจไทย
 • พรรคไทยรักราษฎร์
 • พรรคพลังไทยนำไทย
สอคท. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง
  พรรคพลังธรรมใหม่ พธม. พ.ศ. 2561
1 / 500
รัฐบาล นพ.ระวี มาศฉมาดล
พรรคไทยธรรม ทธม. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง อโณทัย ดวงดารา
พรรคไทยศรีวิไลย์ ทศล. พ.ศ. 2561
1 / 500
ฝ่ายค้าน มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ - อนุรักษนิยม
- ชาตินิยม
  พรรครวมพลัง
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย
รพ. พ.ศ. 2561
5 / 500
รัฐบาล เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - ปฏิรูปนิยม
- อนุรักษนิยม
- ชาตินิยม
- กษัตริยนิยม
- การกระจายอำนาจ
- อำนาจนิยม
พรรคพลังไทรุ่งเรือง
 • พรรคสยามพัฒนา
พทร พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง ฮงค์ฑัย แซ่ตัน
พรรคไทยพร้อม
 • พรรคเพื่อคนไทย
 • พรรคไทยพัฒนา
พทพ พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง วิทยา อินาลา
  พรรคพลังปวงชนไทย พลท. พ.ศ. 2561
1 / 500
ฝ่ายค้าน เอก จาดดำ
พรรคเพื่อชาติไทย
 • พรรคพลังไทยรักไทย
พ.ชต.ท. พ.ศ. 2561
1 / 500
รัฐบาล คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
  พรรครวมแผ่นดิน
 • พรรคพลังชาติไทย
ร.ผ.ด. พ.ศ. 2561
1 / 500
รัฐบาล พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  พรรคประชาชาติ ปช. พ.ศ. 2561
7 / 500
ฝ่ายค้าน วันมูหะมัดนอร์ มะทา
พรรคแผ่นดินธรรม ผธ. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง กรณ์ มีดี
พรรคคลองไทย คล.ท. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง สายัณห์ อินทรภักดิ์
  พรรคพลังประชารัฐ พปชร. พ.ศ. 2561
99 / 500
รัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ - กษัตริยนิยม
- อนุรักษนิยม
- ทหารนิยม
- อำนาจนิยม
  พรรคเศรษฐกิจใหม่ ศม. พ.ศ. 2561
6 / 500
รัฐบาล ดร.มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
พรรคพลังสังคม พ.พ.ส. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง
พรรคเพื่อราษฎร
 • พรรคพลังไทสร้างชาติ
 • พรรคสุจริตชน
พร. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง
พรรคพลังศรัทธา พลศธ. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง อนันตร์ บุญรำไพ
พรรคเป็นธรรม
 • พรรคกลาง
ปธ. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
พรรคพลังเพื่อไทย พล.พท พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
พรรคประชาไทย ปรชท. พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง บุญยงค์ จันทร์แสง
พรรคกรีน กร พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง พงศา ชูแนม
  พรรคสามัญชน พ.สมช พ.ศ. 2561 ไม่มีที่นั่ง เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ - ประชาธิปไตยสังคมนิยม
พรรคภาคีเครือข่ายไทย ภคท. พ.ศ. 2562 ไม่มีที่นั่ง กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 • พรรคเพื่อไทยพัฒนา
รทย พ.ศ. 2562 ไม่มีที่นั่ง วรนัยน์ วาณิชกะ
พรรคคนงานไทย พ.ค.ง.ท. พ.ศ. 2562 ไม่มีที่นั่ง ธีระ เจียบุญหยก
พรรคสร้างชาติ สช. พ.ศ. 2562 ไม่มีที่นั่ง ปกิตน์ สันตินิยม
พรรคเพื่ออนาคตไทย พอท พ.ศ. 2562 ไม่มีที่นั่ง อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
พรรคเศรษฐกิจไทย ศท พ.ศ. 2563
17 / 500
ฝ่ายค้าน เชวงศักดิ์ ใจคำ
พรรคเส้นทางใหม่
 • พรรคไทยชอบธรรม
สทม. พ.ศ. 2563 ไม่มีที่นั่ง เมธี กาญวัฒนะกิจ
พรรคไทยรวมไทย ทรวท. พ.ศ. 2563 ไม่มีที่นั่ง ณัฐติพงษ์ วันทวี
พรรคกล้า ก. พ.ศ. 2563 ไม่มีที่นั่ง จีระยุทธ วีรวงศ์
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ย.ศ.ช. พ.ศ. 2563 ไม่มีที่นั่ง ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
พรรคพลัง พ. พ.ศ. 2563 ไม่มีที่นั่ง ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง
พรรคพลังสังคมใหม่ พ.ส.ม. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
  พรรคไทยสร้างไทย ทสท พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พรรคมิติใหม่ มต. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง ปรีชา ไข่แก้ว
  พรรครวมไทยสร้างชาติ รทสช. พ.ศ. 2564
2 / 500
รัฐบาล พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พรรคไทยสมาร์ท
 • พรรคมวลชนสยาม
ทสม พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง เกียรติภูมิ สิริพันธุ์
พรรคเพื่อประชาชน พป พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
พรรคพลังสยาม พส. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง ทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
พรรคไทยภักดี ทภด. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม
พรรคแนวทางใหม่ นทม พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง ธวเดช ภาจิตรภิรมย์
พรรคเสมอภาค สมภ. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
  พรรคไทยชนะ ทช พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง จักรพงศ์ ชื่นดวง
พรรคเพื่อไทรวมพลัง พทล. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง วสวรรธน์ พวงพรศรี
พรรคไทยสร้างสรรค์ ท.ส.ส. พ.ศ. 2564 ไม่มีที่นั่ง ธำรงค์ เรืองธุรกิจ
พรรคราษฎร์วิถี พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง สุชาติ บรรดาศักดิ์
พรรคไทยเป็นหนึ่ง ทปน พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง นิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์
พรรคท้องที่ไทย ท. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง วีระ หมีทอง
พรรคเปลี่ยนอนาคต พปอ. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
พรรคใหม่ พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง กฤดิทัช แสงธนโยธิน
พรรคแรงงานสร้างชาติ รสช. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง มนัส โกศล
พรรคไทยก้าวหน้า ทกน. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง วัชรพล บุษมงคล
พรรคสยามพล สย. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง สุขอนันต์ วังสุนทร
  พรรคชาติรุ่งเรือง ชรร. พ.ศ. 2565 ไม่มีที่นั่ง พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน

พรรคการเมืองเรียงตามปีที่จัดตั้งแก้ไข

พรรคการเมืองในประเทศไทยเรียงตามปีที่จัดตั้ง ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2500แก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค
(ในขณะที่จัดตั้ง)
เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2469 คณะราษฎร (2469)
(2469) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2475) ทำการปฏิวัติสยาม
  นายร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ (2469) [1]
ปรีดี พนมยงค์ (2469) [2]
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 [3]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ทำการปฏิวัติสยาม
16 กันยายน พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2485 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485)
(2485) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  พิชิต ณ สุโขทัย (2485)
(จูโซ่วลิ้ม, พายัพ อังคะสิงห์)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ยังดำเนินการอยู่
2488 พรรคก้าวหน้า (2488) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

( 2488)

22 มีนาคม 2488 6 เมษายน 2489

ยุบรวมกับ พรรคประชาธิปัตย์

พ.ศ. 2489 พรรคประชาธิปัตย์ (2489)
(2489) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2511) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 3
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 4
  พ.ต. ควง อภัยวงศ์ (2489, 2498)
ศ. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (2511, 2517)
พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (2522)
พิชัย รัตตกุล (2525)
ชวน หลีกภัย (2534)
บัญญัติ บรรทัดฐาน (2546)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2548)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2562)
5 เมษายน พ.ศ. 2489
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
30 กันยายน พ.ศ. 2498 [4]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [5]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [6]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
11 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [7]
จดทะเบียน ครั้งที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2490 พรรคประชาชน (2490)
(2490) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2511) จดทะเบียน
  เลียง ไชยกาล (2490)
เลียง ไชยกาล (2511)
24 กันยายน พ.ศ. 2490
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [8]
จดทะเบียน พรรคประชาชน
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2498 พรรคเสรีมนังคศิลา (2498) จอมพล ป.พิบูลสงคราม (2498) 29 กันยายน พ.ศ. 2498 [9] 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2498)
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511)
  เมธ รัตนประสิทธิ์ (2498)
ร.ท. จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [10]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
26 ธันวาคม พ.ศ. 2511[11]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2498)   ประกอบ โตลักษณ์ล้ำ (2498) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [12] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคเศรษฐกร (2498)
พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร (2511)
พรรคเศรษฐกร (2517)
  เทพ โชตินุชิต (2498, 2511)
ทิม ภูริพัฒน์ (2517)
4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [13]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเศรษฐกร
2 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [14]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคเศรษฐกร
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาวนา (2498)   เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2498) 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [16] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2498)   สุเทพ สัจจกุล (2498) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [17] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล (2498)
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
  ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน (2498, 2517) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [18]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2498)   ร.ต.อ. เปี่ยม บุณยะโชติ (2498) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [19] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคชาตินิยม (2499)   เนตร พูนวิวัฒน์ (2499) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 [20] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภารดร (2499)   ขุนบวรวรรณกิจ (2499) 12 มีนาคม พ.ศ. 2499 [21] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมนิยม (2499)   วิศิษฐ์ ศรีภัทรา (2499) 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 [22] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค (2499)   เพทาย โชตินุชิต (2499) 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 [23] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติประชาธิปไตย (2499)
(2499) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2513) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
  พ.ท. ม.ร.ว.น้ำเพชร เกษมสันต์ (2499, 2513) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2499 [24]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาธิปไตย
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 [25]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาธิปไตย
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคหนุ่มไทย (2499)   ทองม้วน อัตถากร (2499) 11 กันยายน พ.ศ. 2499 [26] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอิสระ (2499)   เกตุ วงศ์กาไสย (2499) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [27] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคประชาชน (2499)   สมภาษก์ อุทยางกูร (2499) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [28] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2509แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2509 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 9 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2500 พรรคศรีอารยเมตไตรย (2500)   เฉียบ อัมพุนันทน์ (2500) 5 มกราคม พ.ศ. 2500 [29] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคไทยมุสลิม (2500)   ฮัจยี ประโยชน์ ค้าสุวรรณ (2500) 25 มกราคม พ.ศ. 2500 [30] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปราบคอรัปชั่น (2500)   อัมพร อำพันธ์พงษ์ (2500) 31 มกราคม พ.ศ. 2500 [31] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภูมิ (2500)   ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ (2500) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 [32] 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคขบวนการคนใจบุญ (2500)   จารุมุกข์ เรืองสุวรรณ (2500) 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 [33] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอีสาน (2500)   สุวรรณ คูณพงศ์ (2500) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [34] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติสังคม (2500)   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2500) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500 [35] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปิตุภูมิ (2501)   ยงโชค จึงแย้มปิ่น (2501) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500[36] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2501 พรรคประชาราษฎร์ (2501)   พล.ต. เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ (2501) 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[37] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2519แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2519 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 62 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2511 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [38]
 • ปี พ.ศ. 2517 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517
 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [39] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [40] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
 • ถึงแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 แต่เนื่องจากถูกห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไปกว่า 5 ปี หลายพรรคจึงไม่ได้รับการฟื้นฟู
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทย (2511)   จอมพล ถนอม กิตติขจร (2511) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 [41] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแนวประชาธิปไตย (2511)
พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย (2519)
  ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (2511, 2519) 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [42]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแนวประชาธิปไตย
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [43]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (2511)   พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) (2511) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [44] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแรงงาน (2511)   เชื้อ กาฬแก้ว (2511) 23 ธันวาคม 2511 [45] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511)   ร.ท. จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [46] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคประชาพัฒนา (2511) ร.อ. ม.ร.ว.วีรพงศ์ ทองแถม (2511) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [47] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2512 พรรคชาวนาชาวไร่ (2512)   ไพบูลย์ อารีชน (2512) 10 มกราคม พ.ศ. 2512 [48] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระธรรม (2512)   หลวงชัยสุภา (ส่วน ภมรศิริ) (2512) 15 มกราคม พ.ศ. 2512 [49] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสยามใหม่ (2512)   พล.ต. กระแส เสนาพลสิทธิ์ (2512) 20 มกราคม พ.ศ. 2512 [50] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระ (2512)   โกศล ไกรฤกษ์ (2512) 15 เมษายน พ.ศ. 2512 [51] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคชาตินิยม (2512)   วิมพ์ วิมลมาลย์ (2512) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 [52] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2514 พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2514)   ชำนาญ ยุวบูรณ์ (2514) 15 มีนาคม พ.ศ. 2514 [53] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2514)
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (2517)
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2525)
  พ.อ. สมคิด ศรีสังคม (2514, 2517, 2525) 31 มีนาคม พ.ศ. 2514 [54]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคสังคมประชาธิปไตย
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [55]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
16 กันยายน พ.ศ. 2525 [56]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคสังคมประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [57]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2517 พรรคประชาธิปไตย (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2526) จดทะเบียนครั้งที่ 2
  ชุมพล มณีเนตร (2517, 2526) 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [58]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [59]
ถูกยุบพรรค
พรรคฟื้นฟูชาติไทย (2517)   พ.อ. สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรสังคม (2517)   เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาก้าวหน้า (2517)   สำราญ จุลเชาวน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมชาตินิยม (2517)   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] พ.ศ. 2522
ยุบเลิกพรรคเอง
พรรคพลังราษฎร (2517)   ขุนจรรยาวิจารณ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคราษฎร (2517)   ไถง สุวรรณทัต (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไท (2517)   แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวร่วมสังคมนิยม (2517)   แคล้ว นรปติ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาธรรม (2517)   ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมสังคม (2517)   ทวิช กลิ่นประทุม (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกสิกรรมกร (2517)   ศราวุฒิ ปฤชาบุตร (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรกร (2517)   อภิรัตน์ บริบูรณ์ (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเสรีชน (2517)   พล.อ. ประพันธ์ กุลพิจิตร (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแหลมทอง (2517)   บุญพฤกษ์ จาฎามระ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังใหม่ (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (2531)
พรรครวมพลังใหม่ (2535)
  กระแส ชนะวงศ์ (2517)
ร.ต. สมหวัง ศรีชัย (2525)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง (2531)
ปราโมทย์ นาครทรรพ (2535)
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคพลังใหม่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [60]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังใหม่
26 มีนาคม พ.ศ. 2531 [61]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [62]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังใหม่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [63]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติชน (2517)   ดรงค์ สิงห์โตทอง (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกิจสังคม (2517)
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2517, 2525) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคกิจสังคม
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [64]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคกิจสังคม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [65]
ถูกยุบพรรค
พรรคแนวสันติ (2517)   บรรจง ศรีจรูญ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติไทย (2517)   พล.ต. ประมาณ อดิเรกสาร (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมก้าวหน้า (2517)   ญาติ ไหวดี (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแรงงาน (2517)
พรรคแรงงานประชาธิปไตย (2525)
  เสรี สุชาตะประคัลภ์ (2517, 2525)
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (2529) [66]
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคแรงงาน
6 กันยายน พ.ศ. 2525 [67]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแรงงานประชาธิปไตย
17 เมษายน พ.ศ. 2532 [68]
ถูกยุบพรรค
พรรคแผ่นดินไทย (2517)   สุนีรัตน์ เตลาน (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังประชาชน (2517)   บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยะวงศ์ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคอธิปัตย์ (2517)   พล.ต.ท. ประชา บูรณธนิต (2517) 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพัฒนาจังหวัด (2517)   สฤษดิ์ เพ็ญสุภา (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมพัฒนา (2517)   เกษม สารคุณ (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคมหาชน (2517)   สำราญ ภู่แก้ว (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2517)   รณรงค์ ตั้งเติมทอง (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] 10 กันยายน พ.ศ. 2518 [69]
ถูกเพิกถอน
พรรคไทยรวมไทย (2517)   สอิ้ง มารังกูล (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรครัฐบุรุษ (2517)   ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยสันติภาพ (2517)   สุขสรรค์ ขวัญทองห้าว (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย (2517)   สมบูรณ์ บรรลุศิลป์ (2517) 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสยาม (2517)   ไพบูลย์ จันทรมงคล (2517) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคศรีอารยะ (2517)   ประเจิด เปล่งศรีงาม (2517) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาสันติ (2517)   ธนาวดี บิณษรี (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมประชาธรรม (2517)   สัมฤทธิ์ นามชินมาร (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคขบวนการมวลชน (2517)   ทวีศักดิ์ ตรีพลี (2517) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2518 พรรคสยามใหม่ (2518)   เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2518) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเกษตร (2518)   นิคม ดำรงค์กิจเกษตร (2518) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวราษฎร์ (2518)   น.ท. จรูญ พวงมะลิ (2518) 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2519 พรรคธรรมาธิปไตย (2519)   เมธี กำเพ็ชร (2519) 22 มกราคม พ.ศ. 2519 [70] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทสังคม (2519)   ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [71] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพิทักษ์ไทย (2519)   จ.ส.อ. อนันต์ สุขสันต์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [72] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรุงสยาม (2519)   พ.อ. สมบูรณ์ สุนทรเกส (2519) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [73] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเสรี (2519)   อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [74] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาตินิยม (2519)   ทินกร ปรีชพันธ์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [75] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติสยาม (2519)   แถม นุชเจริญ (2519) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [76] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยอิสระ (2519)   สันติราษฎร์ วัชรเกียรติ (2519) 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [77] ไม่ได้รับการฟื้นฟู

พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2529แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2529 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 18 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคประชากรไทย (2522) ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2522
 • ปี พ.ศ. 2522 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จัดเป็น การเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 14 ในประเทศไทย การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลยกเว้นการบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า "กลุ่มการเมือง" เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ที่มีขึ้นหลังเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง
 • ปี พ.ศ. 2524 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 [78] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2522 พรรคประชากรไทย (2522)
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2525) จดทะเบียน
  สมัคร สุนทรเวช (2522, 2525) 9 มีนาคม พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 [79]
จดทะเบียน พรรคประชากรไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรคกิจประชาธิปไตย (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พรรคชาติประชาชน (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  ร.ต. บุญยง วัฒนพงศ์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสยามปฏิรูป (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  ญาติ ไหวดี (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคเสรีธรรม (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  ไม่ปรากฏแน่ชัด (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525 พรรคประชาเสรี (2525)   ดร.วัฒนา เขียววิมล (2525) 8 มกราคม พ.ศ. 2525 [81] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [82]
ถูกยุบพรรค
พรรคปวงชนชาวไทย (2525)
พรรคชาติพัฒนา (2535)
  ร.อ. สมหวัง สารสาส (2525)
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ (2535)
20 เมษายน พ.ศ. 2525 [83]
จดทะเบียน พรรคปวงชนชาวไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [84]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
21 กันยายน พ.ศ. 2547 [85]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคสหชาติ (2525)
พรรคราษฎร (2529)
  ดร. พัฒนา พยัคฆนิธิ (2525)
พล.อ. เทียนชัย สิริสัมพันธ์ (2529)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [86]
จดทะเบียน พรรคสหชาติ
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [87]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคราษฎร
7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [88]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตย (2525)   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (2525) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [89] 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [90]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาราษฎร์ (2525)
พรรคกิจประชาคม (2529)
  ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2525)
ศิระ ปัทมาคม (2529)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [91]
จดทะเบียน พรรคประชาราษฎร์
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 [92]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกิจประชาคม
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [93]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรคเสรีนิยม (2525)   หม่อมราชวงศ์ เศรณีพรหม กมลาสน์ (2525) 16 กันยายน พ.ศ. 2525 [94] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [95]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2526 พรรคสยามประชาธิปไตย (2526)
พรรคสหประชาธิปไตย (2529)
  พ.อ. (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ (2526)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ (2529)
10 มกราคม พ.ศ. 2526 [96]
จดทะเบียน พรรคสยามประชาธิปไตย
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [97]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตย
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [98]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2526)
พรรครวมไทย (2529)
พรรคเอกภาพ (2532)
  ทวี ไกรคุปต์ (2526)
ณรงค์ วงศ์วรรณ (2529, 2532)
10 มีนาคม พ.ศ. 2526 [99]
จดทะเบียน พรรคประชาไทย
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [100]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมไทย
18 เมษายน พ.ศ. 2532 [101]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเอกภาพ [102]
17 มกราคม พ.ศ. 2545 [103]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2526)   อุทัย พิมพ์ใจชน (2526) 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 [104] 14 เมษายน พ.ศ. 2532 [105]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรครักไทย (2526)
พรรคประชาชน (2531)
  วิชิต ศุขะวิริยะ (2526)
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ (2531)
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [106]
จดทะเบียน พรรครักไทย
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 [107]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชน
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [108]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พ.ศ. 2527 พรรคเกษตรกร (2527)   สอาด หอมสุวรรณ (2527) 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 [109] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [110]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2528 พรรคมวลชน (2528)
(2528) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2538) จดทะเบียนครั้งที่ 2
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 3

พรรคทางเลือกใหม่ (2549)
  สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (2528, 2538)
พล.อ. วรวิทย์ พิบูลศิลป์ (2545)
การุณ รักษาสุข (2549)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 [111]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคมวลชน
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [112]
ยุบรวมกับ พรรคกิจสังคม
16 มีนาคม พ.ศ. 2538 [113]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคมวลชน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2541 [114]
ยุบรวมกับ พรรคความหวังใหม่
30 เมษายน พ.ศ. 2545 [115]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคมวลชน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [116]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคทางเลือกใหม่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [117]
ยุบเลิกพรรค

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2539แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2539 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 29 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 2 พรรค คือ พรรคความหวังใหม่ (2533) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 และ พรรคไทยเอกภาพ (2561) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2531 พรรคพลังธรรม (2531) พล.ต. จำลอง ศรีเมือง (2531) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [118] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [119]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชาติ (2531)
(2531) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2534) จดทะเบียนครั้งที่ 2
เผดิม สิริเวชชะพันธ์ (2531, 2534) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [120]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2534 [121]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย (2531)
พรรคเกษตรเสรี (2535)
ประวัติ สายทองสุก (2531)
อนันต์ บูรณวณิช (2535)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [123]
จดทะเบียน พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [124]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเกษตรเสรี
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [125]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2532 พรรคชาวไทย (2532) สังคม ศรีจันทร์เติม (2532) 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 [122] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2533 พรรคเสรีประชาธิปไตย (2533) สมัคร พฤกษ์เสถียร (2533) 21 กันยายน พ.ศ. 2533 [122] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคความหวังใหม่ (2533)
(2533) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ (2533)
ชิงชัย มงคลธรรม (2545)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 [126]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคความหวังใหม่
22 มีนาคม พ.ศ. 2545
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 [127]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคความหวังใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2534 พรรคชาติประชาชน (2534) ธนะภูมิ แสงเงิน (2534) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2535 [128] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาธิปไตย (2534) ธนา ไชยประสิทธิ์ (2534) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2534 [129] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม (2535)
พรรคเทิดไท (2535)
ณรงค์ วงศ์วรรณ (2535)
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ (2535)
3 มกราคม พ.ศ. 2535 [130]
จดทะเบียน พรรคสามัคคีธรรม
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [131]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท
24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2535) สุรดิส โหระสุต (2535) 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [132] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [133]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2535) พ.อ. โสภณ หาญเจริญ (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [134] 16 มกราคม พ.ศ. 2539 [135]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2535) ธนะภูมิ แสงเงิน (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [136] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชนไทย (2535)
พรรคเสรีธรรม (2535)
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2535, 2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [137]
จดทะเบียน พรรคประชาชนไทย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [138]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเสรีธรรม

6 กันยายน พ.ศ. 2544 [139]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคเกษตรกรไทย (2535) ทวนทอง อิสสระวงศ์ (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [140] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย (2535) พลเรือตรี สุบิน ยิ้มเนียม (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [141] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [122]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีภาพ (2535) บุญชัย มนัสมนตรี (2535) 11 กันยายน พ.ศ. 2535 [142] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [122]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2536 พรรครวมไทย (2536) สัญชยากร เศียนเสวี (2536) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [143] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [144]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2537 พรรคสหชีพ (2537) สถาปน์ ศิริขันธ์ (2537) 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 [145] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [146]
ถูกยุบพรรค
พรรคนำไทย (2537) ศ. ดร.อำนวย วีรวรรณ (2537) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [147] 12 กันยายน 2540 [148]
ถูกยุบพรรค
พรรคหลักสยาม (2537) พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ (2537) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [149] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [150]
ถูกยุบพรรค
พรรคสยามประชาธิปไตย (2537) พูนทรัพย์ บุญทอง (2537) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [151] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [152]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2538 พรรคดำรงไทย (2538) ประพนธ์ จันทร์กล่ำ (2538) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 [153] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 [154]
ถูกยุบพรรค
พรรคธรรมประชาธิปไตย (2538) ธนะภูมิ แสงเงิน (2538) 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 [155] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [156]
ถูกยุบพรรค
พรรคกิจประชาธิปไตย (2538) อัจจิมา วัฒนวงศ์ศิริ (2538) 26 เมษายน พ.ศ. 2538 [157] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [158]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2538)
พรรคประชาธิปไตย (2540)
พรรคชาติประชาธิปไตย (2540)
พ.อ. สุบรรณ แสงพันธุ์ (2538, 2540, 2540) 17 ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. 2538 [159]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [160]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [161]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติประชาธิปไตย
9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 [162]
ถูกยุบพรรค
พรรคอนุรักษ์นิยม (2538) น.อ. ศิโรช มาบางครู (2538) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538 [163] 12 กันยายน พ.ศ. 2540 [164]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2539 พรรคแรงงานไทย (2539)
(2539) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2541) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคแรงงาน (2547)
(2547) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2549) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พ.จ.อ. ชิน ทับพลี (2539, 2541)
อาภากร ทับพลี (2547)
พ.จ.อ. เตชินท์ ทับพลี (2549)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [165]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแรงงานไทย
14 กันยายน พ.ศ. 2541 [166]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแรงงานไทย
4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 [167]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคแรงงาน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [168]
จดทะเบียนครั้งที่ 4 พรรคแรงงาน
17 มีนาคม พ.ศ. 2552 [169]
สิ้นสภาพ
พรรคไท (2539) ธนบดินทร์ แสงสถาพร (2539) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [170] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 [171]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยประชาธิปไตย (2539)
พรรคไทยเอกภาพ (2561)
โสรัจจ์ ดาศรี (2539, 2561) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539 [172]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2561 [173][174]
ยื่นขอจดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคไทยเอกภาพ
?

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 37 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 • ปี พ.ศ. 2541 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2541 พรรคปฏิรูป (2541) ธีระศักดิ์ จตุพรประสิทธิ์(2541) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [175] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 [176]
ถูกยุบพรรค
พรรคราษฎร (2541)
พรรคมหาชน (2547)
สมชาย หิรัญพฤกษ์ (2541)
ศ. ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2547)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [177]
จดทะเบียน พรรคราษฎร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [178]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมหาชน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครามสยาม (2541) เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์ (2541) 3 มีนาคม พ.ศ. 2541 [179] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 [180]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชน (2541) นัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2541) 31 มีนาคม พ.ศ. 2541 [181] 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [182]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยรักไทย (2541) พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร (2541) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [183] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [184]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2541) สุวัฒน์ ยมจินดา (2541) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [185] 14 กันยายน พ.ศ. 2547 [186]
ถูกยุบพรรค
พรรคศรัทธาประชาชน (2541) เอกชัย บูลภักดิ์ (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [187] 13 กันยายน พ.ศ. 2544 [188]
ถูกยุบพรรค
พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ (2541) พยม พวงจันทร์หอม (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [189] 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [190]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาตินิยม (2541) ษชา ธรรมวงศ์ (2541) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2541 [191] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [192]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2541) พ.ต.ท. กานต์ เทียนแก้ว (2541) 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 [193] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [194]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรเสรี (2541) ณรงค์ศักดิ์ ต้นศึกษา (2541) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [195] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [196]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชารัฐ (2541) วิลาศ รัฐแสง (2541) 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [197] 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 [198]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังมหาชน (2541) นิรันดร์ วีระธำรงค์ (2541) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [199] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 [200]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2542 พรรคชาติสามัคคี (2542) ชาติชาย เลาสกุลภักดี (2542) 13 มกราคม พ.ศ. 2542 [201] 27 มกราคม พ.ศ. 2543 [202]
ถูกยุบพรรค
พรรคกสิกรไทย (2542) จำลอง ดำสิม (2542) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 [203] 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 [204]
พ.ศ. 2543 พรรคถิ่นไทย (2543) บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย (2543) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [205] 10 มกราคม พ.ศ. 2545 [206]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2544 พรรคชาติประชาชน (2544)
(2544) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2546) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พรประทาน ไชยรัชต์ (2544, 2546) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 [207]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาชน
13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 [208]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาชน
6 มกราคม พ.ศ. 2548 [209]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2546 พรรคเสรีธรรม (2546) พล.อ. สุนทร หงส์พร้อมญาติ (2546) 4 เมษายน พ.ศ. 2546 [210] 22 เมษายน พ.ศ. 2547 [211]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2547 พรรคประชาธรรม (2547) พ.ต. จิตตพงศ์ พิสิษฐ์บรรณกร (2547) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [212] 7 เมษายน พ.ศ. 2548 [213]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติพัฒนา (2547) พ.อ. พีระยุทธ ไพบูลย์วิริยะวิช (2547) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 [214] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 [215]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2548 พรรคประชาชาติไทย (2548)
(2548) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2550) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อธิวัฒน์ บุญชาติ (2548, 2550) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 [216]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติไทย
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [217]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติไทย
3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [218]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2549 พรรคประชาราช (2549) เสนาะ เทียนทอง (2549) 10 มกราคม พ.ศ. 2549 [219] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [220]
สิ้นสภาพ
พรรคดำรงไทย (2549) ณัฐวัฒน์ นุชนารถ (2549) 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 [221] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 [222]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย (2549)
พรรครวมพลังไทย (2549)
วรพงศ์ กลั่นสุภา (2549, 2549) 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 [223]
จดทะเบียน พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 [224]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [225]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติภาพไทย (2549) วีระศักดิ์ อุปถัมภ์ (2549) 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 [226] 26 กันยายน พ.ศ. 2550 [227]
ถูกยุบพรรค
พรรคนิติศาสตร์ไทย (2549) เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (2549) 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [228] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [229]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดิน (2549) สมใจ คงแจ่ม (2549) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [230] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [231]
สิ้นสภาพ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549) ประเดิม ดำรงเจริญ (2549) 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [232] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักเมืองไทย (2549) สันชัย แก้วเกษ (2549) 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [233] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [234]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดินไท (2549)
พรรคอาสามาตุภูมิ (2552)
ลิขิต ธีรเวคิน (2549)
มนตรี เศรษฐบุตร (2552)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [235]
จดทะเบียน พรรคพลังแผ่นดินไท
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [236]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคอาสามาตุภูมิ
13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [237]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาไทย (2549) พิศาล ยวงประสิทธิ์ (2549) 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [238] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [239]
สิ้นสภาพ
พรรคพลเมืองไทย (2549) พรรณบงกช จุนทะสุต (2549) 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [240] 2 เมษายน พ.ศ. 2551 [241]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเอกราช (2549) วรวุฒิ ผการัตน์ (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [242] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [243]
สิ้นสภาพ
พรรคชาติสามัคคี (2549) นพดล ไชยฤทธิเดช (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [244] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [245]
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมไท (2549) ภัณฑิมา ภูวษิตย์ (2549) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [246] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [247]
สิ้นสภาพ
พรรคราษฎรรักไทย (2549) โภมาต เจริญภูวดล (2549) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [248] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [249]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอยู่ดีมีสุข (2549) กิติพงศ์ ศรีสุวรรณบัณฑิต (2549) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [250] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [251]
สิ้นสภาพ

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559แก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อไทย (2550) บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ (2550)
ศ. ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (2551)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (2555)
พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ (2561)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2563)
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (2564)
20 กันยายน พ.ศ. 2550 [252] ยังดำเนินการอยู่
พรรคมัชฌิมา (2550)
พรรคมัชฌิมาธิปไตย (2550)
ธนพร ศรียากูล (2550)
รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ (2550)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [253]
จดทะเบียน พรรคมัชฌิมา
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [254]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [255]
ถูกยุบพรรค
พรรคเพื่อแผ่นดิน (2550) สุวิทย์ คุณกิตติ (2550)
พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก (2551)
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (2552)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [256] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามก้าวหน้า (2550) สัมพันธ์ รัตนบุรี (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [257] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [258]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิพลังแผ่นดิน (2550) ขวัญชัย รอดปาน (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [259] 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [260]
ยุบเลิกพรรค
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (2550)
พรรครวมชาติพัฒนา (2553)
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2554)
พรรคชาติพัฒนา (2554)
พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร (2550)
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2553, 2554, 2554)
เทวัญ ลิปตพัลลภ (2562)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [261]
จดทะเบียน พรรคชาติพัฒนา
20 มีนาคม พ.ศ. 2553 [262]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมชาติพัฒนา
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [263]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
กันยายน พ.ศ. 2554 [264]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามสันติ (2550) ชัช สุขประชา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [265] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [266]
สิ้นสภาพ
พรรคพัฒนาประชาธิปไตย (2550) สุวรรณ ทองหนุน (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [267] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [268]
สิ้นสภาพ
พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน (2550)
พรรคแทนคุณแผ่นดิน (2550)
  สุธนัย เจริญดี (2550)
มานะ มหาสุวีระชัย (2550)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [269]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [270]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครักชาติ (2550) สุวิช ชมพูนุทจินดา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [271] 30 เมษายน พ.ศ. 2551 [272]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสันติภาพชาวไทย (2550) สมบัติ ทัศนประเสริฐ (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [273] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [274]
สิ้นสภาพ
พรรครักษ์ชาติไทย (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [275] 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 [276]
ยุบเลิกพรรค
พรรคคุณธรรม (2550) 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [277] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [278]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2551 พรรคชาติไทยพัฒนา (2551) กฤต รัตนคามินี (2551) 18 เมษายน พ.ศ. 2551 [279] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสาธารณชน (2551) วชิราภรณ์ อายุยืน (2551) 18 เมษายน พ.ศ. 2551 [280] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [281]
สิ้นสภาพ
พรรคอนาคตไทย (2551) ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ (2551) 25 เมษายน พ.ศ. 2551 [282] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเทียนแห่งธรรม (2551) ธนกร วีรกุลเดชทวี (2551) 28 เมษายน พ.ศ. 2551 [283] 29 เมษายน พ.ศ. 2553 [284]
พรรคอนุรักษ์นิยม (2551) ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง (2551) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 [285] 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [286]
สิ้นสภาพ
พรรคธรรมาภิบาลสังคม (2551) สุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล (2551) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 [287] ?
พรรคสุวรรณภูมิ (2551) ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ (2551) 8 กันยายน พ.ศ. 2551 [288] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [289]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังไทย (2551) วัชรียา ธนะแพทย์ (2551) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [290] พ.ศ. 2552
พรรคราษฎร (2551)
พรรคมาตุภูมิ (2552)
วิวัฒน์ ประวีณวรกุล (2551)
พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน (2552)
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
จดทะเบียน พรรคราษฎร
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [291]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมาตุภูมิ
27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [292]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิใจไทย (2551) พิพัฒน์ พรมวราภรณ์ (2551)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (2552)
อนุทิน ชาญวีรกูล (2555)
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [293] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อประชาชน (2551) ธนาณฐ ศรีวัฒนะ (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [294] พ.ศ. 2553
พรรคพอเพียง (2551) วันเพ็ญ เฟื่องงาม (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ?
พรรคต้นตระกูลไทย (2551)
พรรครักประเทศไทย (2553)
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (2551, 2551) 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [295]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคต้นตระกูลไทย
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [296]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรครักประเทศไทย
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2552 พรรคเงินเดือนประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2556) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อิ่นแก้ว เทียนแก้ว (2552)
พ.ต.ท. กานต์ เทียนแก้ว (2556)
16 มกราคม พ.ศ. 2552 [297]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเงินเดือนประชาชน
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [298]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคเงินเดือนประชาชน
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2552)
พรรคประชาสันติ (2554)
ธันวา ไกรฤกษ์ (2552)
เสรี สุวรรณภานนท์ (2554)
26 มกราคม พ.ศ. 2552 [299]
จดทะเบียน พรรคธรรมาธิปัตย์
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [300]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาสันติ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ยุบเลิกพรรค
พรรคขัตติยะธรรม (2552) ว่าที่ ร.ต. สุรภัศ จันทิมา (2552) 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [301] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [302]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาภิวัฒน์ (2552) สุทัศน์ จันทร์แสงศรี (2552) 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [303] พ.ศ. 2553
พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ (2552) สากล ศรีเสมอ (2552) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [304] ?
พรรคพลังพัฒนา (2552) สนิท มาประจวบ (2552) 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 [305] 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 [306]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาธรรม (2552) มุคตาร์ กีละ (2552) 16 เมษายน พ.ศ. 2552 [307] 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [308]
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
พรรครวมไทยพัฒนา (2552) กิ่งกมล วายุโชติ (2552) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [309] ?
พรรคปวงชนชาวไทย (2552) เดชชาติ รัตนวรชาติ (2552) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [310] 4 กันยายน พ.ศ. 2553 [311]
สิ้นสภาพ
พรรคการเมืองใหม่ (2552)
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (2556)
สมศักดิ์ โกศัยสุข (2552, 2556) 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จดทะเบียน พรรคการเมืองใหม่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เปลี่ยนชื่อเป็น สังคมประชาธิปไตยไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรครัฐไทย (2552)
พรรคไทยรวมพลัง (2553)
พรรคไทยรักษาชาติ (2561)
เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ (2552, 2553)
ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช (2561)
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 [312]
จดทะเบียน พรรครัฐไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [313]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรวมพลัง
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561[314]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรักษาชาติ
7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถูกยุบพรรค [315]

พรรคคนไทยสามัคคี (2552) สุเทพ หุ่นดี (2552) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [316] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [317]
ยุบเลิกพรรค
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2554) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อธิพงษ์ บุญเพลิง (2552)
ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ (2554)
ดร.​ปรีดา บุญเพลิง (2561)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [318]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [319]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ยังดำเนินการอยู่
พรรคภพไท (2552) เอกไท ปทุมวันณรัฐ (2552) 3 กันยายน พ.ศ. 2552 [320] 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [321]
สิ้นสภาพ
พรรคสยามธรรมมาธิปไตย (2552) ศุภเดช จิตธรรมมา (2552) 10 กันยายน พ.ศ. 2552 [322] 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [323]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังคนกีฬา (2552)   วิรุณ เกิดชูกุล (2552) 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 [324] 10 มกราคม พ.ศ. 2563 [325]
สิ้นสภาพ
พรรคประชาธิปไตย (2552)
พรรคประชาธิปไตยใหม่ (2554)
  สุรทิน พิจารณ์ (2552, 2554) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 [326]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [327]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พรรคธรรมสังคม (2552) ชาญวิทย์ จงใจ (2552) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [328] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 [329]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเทิดไทย (2552) อภิชาติ ฉัพพรรณรังสี (2552) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [330] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [331]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย (2552) ประชา อุดมกิจจานุภาพ (2552) 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [332] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [333]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2553 พรรคนิติภูมิไทย (2553) สุพจน์ ภูมิใจตรง (2553) 4 มกราคม พ.ศ. 2553 [334] พ.ศ. 2554
พรรคเสรีนิยม (2553) พุทธชาติ ช่วยราม (2553) 8 มกราคม พ.ศ. 2553 [335] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [336]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยพอเพียง (2553) จำรัส อินทุมาร (2553) 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 [337] 17 กันยายน พ.ศ. 2557 [338]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาสามัคคี (2553) สมหมาย สืบสี (2553) 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 [339] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเราเพื่อนกัน (2553) วิชาญ นุ่มมาก (2553) 1 เมษายน พ.ศ. 2553 [340] 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [341]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาวนาไทย (2553) สัมฤทธฺ์ แก้วทน (2553) 8 เมษายน พ.ศ. 2553 [342] 28 เมษายน พ.ศ. 2554 [343]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยเข้มแข็ง (2553) มนัส พานิช (2553) 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [344] 15 กันยายน พ.ศ. 2554 [345]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยทันทุน (2553) ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ (2553) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [346] ?
พรรคมหารัฐพัฒนา (2553) นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ (2553) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [347] ?
พรรคไทยเพื่อไทย (2553) สาทิตย์ รอดช้าง (2553) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [348] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [349]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อธรรม (2553) สุรสิทธิ์ ฉิมพาลี (2553)
วัลลภ สุปรียศิลป์ (2554)
พล.ต.ต. จรัญ ชิตะปัญญา (2557)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2561)
ดร.นลินี ทวีสิน (2561)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [350] 16 มกราคม พ.ศ. 2563 [351]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยสร้างสรรค์ (2553)
พรรคพลังสร้างสรรค์ (2554)
พรรคถิ่นกาขาว (2555)พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
วิบูลย์ แสงกาญจนวณิช (2553, 2554, 2555)
15 กันยายน พ.ศ. 2553 [352]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยสร้างสรรค์
24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [353]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังสร้างสรรค์
7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [354]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคถิ่นกาขาว
ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยเป็นสุข (2553) ประดิษฐ์ ศรีปรีชา (2553) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [355] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [356]
สิ้นสภาพ
พรรคบำรุงเมือง (2553) สุวรรณ ประมูลชัย (2553) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [357] 23 เมษายน พ.ศ. 2557 [358]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลานุภาพ (2553) นันทนา สุวัตถิ (2553) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [359] 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [360]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2554 พรรคคุ้มเกล้าไทย (2554) ศิริ ฐวลางกุล (2554) 21 มกราคม พ.ศ. 2554 [361] 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [362]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังมวลชน (2554) กรภพ ครองจักรภพ (2554) 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 [363] 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 [364]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสังคมไทย (2554) วิวัฒน์ เลอยุกต์ (2554) 4 เมษายน พ.ศ. 2554 [365] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [366]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาชนชาวไทย (2554) สุนทร ศรีบุญนาค (2554) 8 เมษายน พ.ศ. 2554 [367] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [368]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอารยธรรม (2554) อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์ (2554) 11 เมษายน พ.ศ. 2554 [369] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [370]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักแผ่นดิน (2554) ประทีป ประภัสสร (2554) 19 เมษายน พ.ศ. 2554 [371] 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 [372]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักษ์สันติ (2554) พล.ต.ท. ถวิล สุรเชษฐ์พงษ์ (2554) 21 เมษายน พ.ศ. 2554 [373] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ
พรรคเพื่อประชาชนไทย (2554) ดิเรก กลิ่นจันทร์ (2554) 27 เมษายน พ.ศ. 2554 [374] 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [375]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังชล (2554) รศ.เชาว์ มณีวงษ์ (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [376] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาวนาไทย (2554) สวัสดิ์ พบวันดี (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [377] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [378]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแห่งธรรม (2554) พงษ์ศักดิ์ เนื่องจำนงค์ (2554) 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [379] 5 เมษายน พ.ศ. 2555 [380]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสร้างไทย (2554) ประดิษฐ์ วงศ์วิลัย (2554) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [381] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคยางพาราไทย (2554) เพิก เลิศวังพง (2554) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [382] ?
พรรครักชาวไทย (2554) ประกาศิต ชินทะวัน (2554) 21 กันยายน พ.ศ. 2554 [383] 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [384]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแรงงานไทยสามัคคี (2554) สนั่น ไชยกาล (2554) 29 กันยายน พ.ศ. 2554 [385] ?
พ.ศ. 2555 พรรคสัจจานุภาพ (2555) สันติ เกาะกาวี (2555) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [386] 18 มกราคม พ.ศ. 2556 [387]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสหกรณ์ (2555) สมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (2555) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [388] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังใหม่ (2555) สมโภชน์ ทวีทรัพย์ (2555) 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 [389] 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 [390]
ยุบเลิกพรรค
พรรคท้องถิ่นไทย (2555)
พรรคพลังท้องถิ่นไท (2557)
เศกศรรณ์ หอมรักษ์ (2555, 2557)
ชัชวาลย์ คงอุดม (2561)
30 มีนาคม พ.ศ. 2555 [391]
จดทะเบียน พรรคท้องถิ่นไทย
24 มีนาคม พ.ศ. 2557 [392]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังท้องถิ่นไท
ยังดำเนินการอยู่
พรรคอนุรักษ์สยาม (2555) เพ็ชร อ้วนสอาด (2555) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 [393] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [394]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยก้าวไกล (2555) วีระจักร์ ธรรมวงษานันท์ (2555) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 [395] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [396]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (2555) กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ (2555) 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [397] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคไทยรักชาติ (2555) ศิริพงศ์ คุ้มพะเนียด (2555) 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [398] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [399]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติไทยก้าวหน้า (2555) ประยูร พูลจันทร์ (2555) 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [400] 2 กันยายน พ.ศ. 2556 [401]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชูชาติไทย (2555) สุเทพ อุ่นศรี (2555) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [402] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [403]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเศรษฐกิจไทย (2555) ธีระ เจียบุญหยก (2555) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [404] 2 มกราคม พ.ศ. 2557 [405]
สิ้นสภาพ
พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (2555)
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2561)
ดำรงค์ พิเดช (2555) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 [406] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2556 พรรคพลังอุดร (2556) ธนยศ รักกิจศิริ (2556) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 [407] 18 กันยายน พ.ศ. 2561 [408]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยถาวร (2556) วชิระพงศ์ ปัญจธันยพงศ์ (2556) 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [409] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [410]
สิ้นสภาพ
พรรครักไท (2556) พล.อ. อภิชัย พิณสายแก้ว (2556) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [411] 4 เมษายน พ.ศ. 2557 [412]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า (2556) วิชิต ดิษฐประสพ (2556) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [413] 16 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อสันติ (2556) ปราโมทย์ สมะดี (2556) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [414] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประเทศไทย (2556) ดาชัย อุชุโกศลการ (2556) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [415] ?
พรรคไทยรักธรรม (2556)
พรรคไทรักธรรม (2561)
นราวิชญ์ ชะยะ (2556)
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (2561)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [416]
จดทะเบียน พรรคไทยรักธรรม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [417]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทรักธรรม
ยังดำเนินการอยู่
พรรคเสรีรวมไทย (2556) ไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ (2556)
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (2561)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [418] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักษ์ธรรม (2556) สมศักดิ์ แสงอำนาจเดช (2556) 4 กันยายน พ.ศ. 2556 [419] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังไทย (2556) อำนาจ สอนทะมาตย์เดชา (2556) 11 กันยายน พ.ศ. 2556 [420] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคเพื่อชาติ (2556) เถลิงยศ บุตุคำ (2556) 18 กันยายน พ.ศ. 2556 [421] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่ออนาคต (2556) พูลเดช กรรณิการ์ (2556) 26 กันยายน พ.ศ. 2556 [422] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังไทยเครือข่าย (2556) มู่หำหมัดรุสดี โต๊ะรานี (2556) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [423] ?
พรรคชาติไทยสามัคคี (2556) ธนทัต ชัยณรงค์ (2556) 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [424] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประชาธิปไตย (2556) สุรชาติ เวชกามา (2556) 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [425] ยังดำเนินการอยู่
พรรคภราดรภาพ (2556) ทวี ซันเฮม (2556) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [426] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักชาติ (2556) สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ (2556) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [427] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเมืองไทยของเรา (2556) ส.อ. พิษณุ พุทธสิม (2556) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [428] 10 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (2556) ถนอม จงแก้ววิจิตร (2556) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [429] ยังดำเนินการอยู่
พรรคคนไทย (2556) อุเทน ชาติภิญโญ (2556) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [430] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [431]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2557 พรรคปฏิรูปไทย (2557) วิเชียร สุขพันธุ์ (2557) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [432] 22 เมษายน ด.ศ. 2562
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (2557) ธนพร ศรียากูล (2557) 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 [433] ?
พรรครักท้องถิ่นไทย (2557) วิทน โชติเมืองปัก (2557) 8 เมษายน พ.ศ. 2557 [434] 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังเกษตรกรไทย (2557) ระเด่นคัมภีร์ จันทร์ใจ (2557) 21 เมษายน พ.ศ. 2557 [435] ?
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2557)
พรรคผึ้งหลวง (2562)
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2562)
พรรคก้าวไกล (2563)
ศักดิ์ชาย พรหมโท (2557)
ก้องภพ วังสุนทร (2562)
ธนพล พลเยี่ยม (2562)
ราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ (2563)
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (2563)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [436]
จดทะเบียนพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย

19 มกราคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคผึ้งหลวง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
19 มกราคม พ.ศ. 2563
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคก้าวไกล

ยังดำเนินการอยู่
พรรคมหาประชาชน (2557) ลีน่า จังจรรจา (2557) 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [437] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังพลเมือง (2557) ปรีดา ลิ้มนนทกุล (2557) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [438] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [439]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (2557) พรชัย อินทร์สุข (2557) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [440] 23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเอกราชไทย (2557) กัมปนาท เพิ่มสุข (2557) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [441] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (2557) เศรษฐ์ธนา โสภากันต์ธีร์ (2557) 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [442] 21 มกราคม พ.ศ. 2563 [443]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2559 พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559)
(2559) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (2559) 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [444]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบันแก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2561 พรรคทางเลือกใหม่ (2561) ราเชน ตระกูลเวียง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคมติประชา (2561) อนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พรรคประชาภิวัฒน์ (2561) สมเกียรติ ศรลัมพ์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลเมืองไทย (2561)
พรรคเส้นด้าย (2566)
คริส โปตระนันทน์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมใจไทย (2561)
พรรคไทยรักราษฎร์
พรรคสร้างอนาคตไทย
นพดล อมรเวช
สุพจน์ พลบุตร
อุตตม สาวนายน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังธรรมใหม่ (2561) นพ. ระวี มาศฉมาดล 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชนปฏิรูป (2561) ไพบูลย์ นิติตะวัน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 6 กันยายน พ.ศ. 2562 [446]
สิ้นสภาพพรรคการเมือง
พรรคอนาคตใหม่ (2561) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [447]

ถูกยุบพรรค

พรรคไทยธรรม (2561) อโณทัย ดวงดารา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อนไทย (2561) สิระ พิมพ์กลาง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคไทยศรีวิไลย์ (2561) มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังประชาชาติไทย (2561)พรรครวมพลัง (2564) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล (2561)
ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2563)เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2564)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามพัฒนา (2561) บุญส่ง เกิดหลำ
เอนก พันธุรัตน์
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อคนไทย (2561) วิทยา อินาลา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังปวงชนไทย (2561) นิคม บุญวิเศษ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักไทย (2561) คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาติไทย (2561)
พรรครวมแผ่นดิน(2565)
พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
บุญญาพร นาตะธนภัทร
พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชาติ (2561) วันมูหะมัดนอร์ มะทา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคแผ่นดินธรรม (2561) กรณ์ มีดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคคลองไทย (2561) สายัณย์ อินทร์ภักดิ์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาธรรมไทย (2561) พิเชษฐ สถิรชวาล 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชานิยม (2561) พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังประชารัฐ (2561) อุตตม สาวนายน (2561)
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ (2563)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเศรษฐกิจใหม่ (2561) มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (2561)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (2564)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยรุ่งเรือง (2561) ฉัตรชัย แนวพญา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสภาพพรรค [448]
พรรคชาติพันธุ์ไทย (2561) ดร.พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ?
พรรคพลังรัก (2561) พ.ต. ภรัณ กิตติวัฒน์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563[449]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังสังคม (2561) วิฑูรย์ ชลายนาวิน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย (2561) คำนึง พุฒหอม 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ?
พรรคพลังแรงงานไทย (2561) พิเชษฐ์ ภูแก้ว 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [450]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังไทสร้างชาติ (2561) พรรคสุจริตชน (2562)

พรรคเพื่อราษฎร (2563)

ณภัคธร ชัยสงคราม
กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
น.ต. อัครวัฒน์ อังกูรปภารัชต์
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังศรัทธา (2561) พล.อ. อนันตร์ บุญรำไพ
หญิงสุริยา บุญรำไพ
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังแผ่นดินทอง (2561) อนุวัฒน์ วิใจเงิน 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ?
พรรคกลาง (2561)
พรรคเป็นธรรม
ชุมพล ครุฑแก้ว
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังเพื่อไทย (2561) เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาไทย (2561) บุญยงค์ จันทร์แสง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคกรีน (2561) พงศา ชูแนม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพัฒนาประเทศไทย (2561) ว่าที่ ร.ต. อติโรจ บุญใย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ?
พรรคฐานรากไทย (2561) ว่าที่ ร.ต. ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ?
พรรคสามัญชน (2561) เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2562 พรรคพลังครูไทย (2562) วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ?
พรรคภาคีเครือข่ายไทย (2562) พรรคมะลิ กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยดี (2562) พรรคราชสีห์ไทยดี สาธุ อนุโมทามิ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อไทยพัฒนา (2562) พรรครวมไทยยูไนเต็ด (2564) อรอนงค์ บุญโต
พรพรหม ณ สงขลา วิกิตเศรษฐ์
วรนัยน์ วาณิชกะ
2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพัฒนาชาติ (2562) พรรคพัฒนาชาติเจริญ ชนาธิป ตามสมัย 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคคนงานไทย (2562) ธีระ เจียบุญหยก 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคสร้างชาติ (2562) พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
พรรคพลังอนาคต (2562) จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ยุบรวมกับพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่
พ.ศ. 2563 พรรคเศรษฐกิจไทย (2563) ประสงค์ วรารัตนกุล 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยชอบธรรม (2563)พรรคเส้นทางใหม่ (2564) เมธี กาญวัฒนะกิจ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
20 มีนาคม พ.ศ. 2564
ยังดำเนินการอยู่
พรรคก้าวใหม่ (2563) วรนารถ ดวงอุดม 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยรวมไทย (2563) ณัฐติพงษ์ วันทวี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่
พรรคกล้า (2563) กรณ์ จาติกวณิช 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (2563) สิรวิทย์ ช่วงเสน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (2563) ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2564 พรรคสหประชารัฐ (2564) ทรรศชล พงษ์ภควัต 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พรรคพลังสังคมใหม่ (2564) เชาวฤทธิ์ พวงสุนทร 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยสร้างไทย (2564) สอิสร์ โบราณ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
23 มีนาคม พ.ศ. 2564

9กันยายน พ.ศ. 2565

ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมไทยสร้างชาติ (2564) ว่าที่ ร.ท. ไกรภพ นครชัยกุล

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

31มีนาคม พ.ศ. 2564

3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อไทรวมพลัง (2564) วสวรรธน์ พวงพรศรี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยสร้างสรรค์ (2564) ธำรงค์ เรืองธุรกิจ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2565 พรรครวมไทยรักชาติ
พรรคเทิดไท
สุชาติ บรรดาศักดิ์
เสกสกล อัตถาวงศ์
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ยังดำเนินการอยู่

อ้างอิงแก้ไข

 1. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 2. รุ่งมณี เมฆโสภณ. อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555. 183 หน้า. ISBN 9786165360791
 3. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองประชาธิปัตย์
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3408.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/091/39.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง]
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชน)
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองกรรมกร
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเศรษฐกร
 14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (39 พรรค)
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาวนา
 17. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมประชาธิปไตย
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
 19. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองธรรมาธิปัตย์
 20. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาตินิยม
 21. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือสหภารดร
 22. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมนิยม
 23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองขบวนการไฮด์ปาร์ค
 24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาติประชาธิปไตย
 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)
 26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองหนุ่มไทย
 27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอิสระ
 28. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาชน
 29. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคศรีอารยเมตไตรย
 30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคไทยมุสลิม
 31. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปราบคอรัปชั่น
 32. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคสหภูมิ
 33. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคขบวนการคนใจบุญ
 34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอีสาน
 35. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคชาติสังคม
 36. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปิตุภูมิ
 37. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาราษฎร์
 38. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 39. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
 40. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 41. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย)
 42. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวประชาธิปไตย)
 43. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย)
 44. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา)
 45. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน)
 46. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 47. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาพัฒนา)
 48. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาวนาชาวไร่)
 49. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระธรรม)
 50. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามใหม่)
 51. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระ)
 52. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 53. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 54. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสังคมประชาธิปไตย)
 55. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง
 56. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 57. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 58. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 59. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 60. [1]
 61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังใหม่เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค
 62. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค
 63. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 64. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 65. ปิดตำนาน 44 ปี ‘พรรคกิจสังคม’ สมาชิกไม่ถึง 5พันคน สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 66. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคแรงงานประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (ให้นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร เป็นหัวหน้าพรรค แทนนายเสรี สุชาตะประคัลภ์)
 67. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)
 68. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 69. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง
 70. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคธรรมาธิปไตย)
 71. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทสังคม)
 72. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพิทักษ์ไทย)
 73. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกรุงสยาม)
 74. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังเสรี)
 75. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 76. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติสยาม)
 77. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยอิสระ)
 78. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 79. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 80. 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 81. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาเสรี)
 82. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 83. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคปวงชนชาวไทย)
 84. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 85. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๗/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
 86. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหชาติ)
 87. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสหชาติ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2528
 88. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 89. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)
 90. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 91. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาราษฎร์)
 92. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาราษฎร์ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 93. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 94. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีนิยม)
 95. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 96. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 97. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสยามประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองเป็น พรรคสหประชาธิปไตย และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค)
 98. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 99. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 100. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาไทย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 101. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค
 102. ยุบพรรครวมไทย รวมกับ 3 พรรคเล็ก ได้แก่ พรรคกิจประชาคม พรรคก้าวหน้า พรรคประชาชน
 103. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเอกภาพ
 104. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคก้าวหน้า)
 105. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 106. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครักไทย)
 107. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค[ลิงก์เสีย]
 108. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 109. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกร)
 110. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 111. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 112. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคมวลชน
 113. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 114. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2541 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน
 115. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมวลชน
 116. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคมวลชน
 117. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคทางเลือกใหม่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 46ง วันที่ 25 มีนาคม 2553
 118. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคพลังธรรม"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 119. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังธรรม
 120. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคประชาชาติ"
 121. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชาติ)
 122. 122.00 122.01 122.02 122.03 122.04 122.05 122.06 122.07 122.08 122.09 122.10 122.11 ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 123. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย"
 124. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 125. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 126. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคความหวังใหม่)
 127. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ (จำนวน 51 พรรคการเมือง) เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 128. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาชน)
 129. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 130. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)
 131. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค
 132. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 133. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 134. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังประชาชน)
 135. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคพลังประชาชน
 136. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 137. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชนไทย)
 138. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 139. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
 140. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกรไทย)
 141. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย)
 142. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีภาพ)
 143. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครวมไทย)
 144. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรครวมไทย
 145. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 146. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 147. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคนำไทย)
 148. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคนำไทย
 149. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคหลักสยาม)
 150. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคหลักสยาม
 151. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 152. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 153. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคดำรงไทย)
 154. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคดำรงไทย
 155. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคธรรมประชาธิปไตย
 156. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 157. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกิจประชาธิปไตย)
 158. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคกิจประชาธิปไตย
 159. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)
 160. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 161. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นพรรคชาติประชาธิปไตยและเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค
 162. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติประชาธิปไตย
 163. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอนุรักษ์นิยม)
 164. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคอนุรักษ์นิยม
 165. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานไทย)
 166. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรงงานไทย
 167. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคแรงงาน
 168. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงาน
 169. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแรงงานลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 170. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไท)
 171. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งยุบพรรคไท เนื่องจากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 26 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
 172. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยประชาธิปไตย)
 173. กกต. แจ้งรับจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่และอีก 4 พรรค ไปต่อขั้นตอนธุรการ
 174. แม้พรรคไทยประชาธิปไตยจะถูกอำนาจเผด็จการทางการเมืองไม่ให้นักการเมืองชึ่งเป็นตัวแทนคนจนเข้าสู่สภา
 175. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคปฏิรูป
 176. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคปฏิรูป
 177. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 178. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และกรรมการบริหารพรรคราษฎร
 179. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรครามสยาม"
 180. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครามสยาม
 181. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคประชาชน
 182. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชาชน
 183. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคไทยรักไทย
 184. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย
 185. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคก้าวหน้า
 186. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๕/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวหน้า
 187. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคศรัทธาประชาชน
 188. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน
 189. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 190. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๕/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 191. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 192. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 193. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังประชาชน
 194. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
 195. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี
 196. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี
 197. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชารัฐ
 198. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชารัฐ
 199. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมหาชน
 200. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังมหาชน
 201. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 202. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติสามัคคี
 203. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคกสิกรไทย
 204. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคกสิกรไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 205. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคถิ่นไทย
 206. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคถิ่นไทย
 207. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๖/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 208. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 209. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 210. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 211. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 212. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 213. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 214. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 215. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 216. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
 217. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 218. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 219. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาราช
 220. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 221. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคดำรงไทย
 222. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคดำรงไทย
 223. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 224. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 225. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
 226. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสันติภาพไทย
 227. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสันติภาพไทย
 228. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคนิติศาสตร์ไทย
 229. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนิติศาสตร์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 230. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดิน
 231. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังแผ่นดินลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 232. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 233. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักเมืองไทย
 234. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรครักเมืองไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 235. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดินไท
 236. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ชื่อนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผ่นดินไท
 237. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผู้ถูกร้อง]
 238. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีประชาไทย
 239. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเสรีประชาไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 240. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลเมืองไทย
 241. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคพลเมืองไทย
 242. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเอกราช
 243. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเอกราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 244. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 245. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติสามัคคี
 246. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสังคมไท
 247. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสังคมไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 248. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคราษฎรรักไทย
 249. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคราษฎรรักไทย
 250. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอยู่ดีมีสุข
 251. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคอยู่ดีมีสุขสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 252. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 253. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมัชฌิมา
 254. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
 255. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2551 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
 256. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน
 257. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสยามก้าวหน้า
 258. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามก้าวหน้าสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 259. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 260. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 261. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 262. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 263. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ นโยบาย และข้อบังคับของพรรครวมชาติพัฒนา
 264. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 265. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 266. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 267. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 268. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพัฒนาประชาธิปไตยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 269. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
 270. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผ่นดิน
 271. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักชาติ
 272. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรครักชาติ
 273. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสันติภาพชาวไทย
 274. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสันติภาพชาวไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 275. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรครักษ์ชาติไทย
 276. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 277. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 278. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 279. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 280. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสาธารณชน
 281. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสาธารณชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 282. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนาคตไทย
 283. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเทียนแห่งธรรม
 284. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเทียนแห่งธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 285. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนุรักษ์นิยม
 286. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคอนุรักษ์นิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 287. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมาภิบาลสังคม
 288. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสุวรรณภูมิ
 289. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๒ เรื่อง การเลิกพรรคสุวรรณภูมิ
 290. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 291. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคราษฎร
 292. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 293. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ[ลิงก์เสีย]
 294. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน
 295. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง [พรรคต้นตระกูลไทย]
 296. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักประเทศไทย
 297. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน[ลิงก์เสีย]
 298. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 17 ง หน้า 50 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 299. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 46ง วันที่ 23 เมษายน 2552" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 300. "พรรคธรรมาธิปัตย์เปลี่ยนชื่อเป็นประชาสันติ". เดลินิวส์.
 301. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม
 302. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 107/2554 เรื่อง การเลิกพรรคขัตติยะธรรม
 303. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน์
 304. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแนวร่วมมาตุภูมิ
 305. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังพัฒนา
 306. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การเลิกพรรคพลังพัฒนา
 307. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธรรม
 308. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 309. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมไทยพัฒนา
 310. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคปวงชนชาวไทย
 311. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 312. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครัฐไทย
 313. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรครัฐไทย ในรายการชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรครัฐไทย
 314. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ
 315. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ
 316. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนไทยสามัคคี
 317. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคคนไทยสามัคคี
 318. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 319. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 320. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคภพไท
 321. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคภพไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 322. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 323. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 324. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังคนกีฬา
 325. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังคนกีฬาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 326. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตย
 327. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่
 328. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมสังคม
 329. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคธรรมสังคม
 330. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเทิดไทย
 331. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๐๙/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคเทิดไทย
 332. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย
 333. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 334. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคนิติภูมิไทย
 335. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีนิยม
 336. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเสรีนิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 337. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยพอเพียง
 338. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยพอเพียง
 339. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
 340. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเราเพื่อนกัน
 341. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคเราเพื่อนกัน
 342. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาวนาไทย
 343. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒๖/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคชาวนาไทย
 344. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเข้มแข็ง
 345. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเข้มแข็งสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 346. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยทันทุน
 347. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหารัฐพัฒนา
 348. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเพื่อไทย
 349. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเพื่อไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 350. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม
 351. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเพื่อธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 352. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์
 353. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสร้างสรรค์
 354. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคถิ่นกาขาว
 355. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเป็นสุข
 356. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเป็นสุขสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 357. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคบำรุงเมือง
 358. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคบำรุงเมือง
 359. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลานุภาพ
 360. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลานุภาพสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 361. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคุ้มเกล้าไทย
 362. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุ้มเกล้าไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 363. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมวลชน
 364. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังมวลชน
 365. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสังคมไทย
 366. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังสังคมไทย
 367. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชนชาวไทย
 368. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคประชาชนชาวไทย
 369. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักแผ่นดิน
 370. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักแผ่นดิน
 371. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักแผ่นดิน
 372. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักแผ่นดิน
 373. "เปิดตัวพรรครักษ์สันติอย่างเป็นทางการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-25. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
 374. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
 375. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย
 376. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชล
 377. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชาวนาไทย
 378. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังชาวนาไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 379. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแห่งธรรม
 380. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังแห่งธรรม
 381. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างไทย
 382. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคยางพาราไทย
 383. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักชาวไทย
 384. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักชาวไทย
 385. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงานไทยสามัคคี
 386. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสัจจานุภาพ
 387. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคสัจจานุภาพ
 388. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์
 389. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมพลังใหม่
 390. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรครวมพลังใหม่
 391. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคท้องถิ่นไทย
 392. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท
 393. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนุรักษ์สยาม
 394. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๔๑/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคอนุรักษ์สยาม
 395. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยก้าวไกล
 396. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๒/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคไทยก้าวไกล
 397. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเครือข่ายประชาชน
 398. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยรักชาติ
 399. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคไทยรักชาติ
 400. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยก้าวหน้า
 401. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๒/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคชาติไทยก้าวหน้า
 402. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชูชาติไทย
 403. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคชูชาติไทย
 404. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเศรษฐกิจไทย
 405. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังเศรษฐกิจไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 406. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย
 407. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังอุดร
 408. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังอุดรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 409. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยถาวร
 410. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยถาวรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 411. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักไท
 412. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเลิกพรรครักไท
 413. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า
 414. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อสันติ
 415. เช็คความฟิต70พรรค ก่อนสู้ศึกเลือกตั้งปี2557
 416. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยรักธรรม
 417. 'ไทรักธรรม'ประกาศสู้ศึกสนามเลือกตั้ง ส่งครบ350เขต
 418. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีรวมไทย
 419. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักษ์ธรรม
 420. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย
 421. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติ
 422. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่ออนาคต
 423. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทยเครือข่าย
 424. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยสามัคคี
 425. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังประชาธิปไตย
 426. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคภราดรภาพ
 427. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทยรักชาติ
 428. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเมืองไทยของเรา
 429. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชีวิตใหม่
 430. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนไทย
 431. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคคนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 432. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคปฏิรูปไทย
 433. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
 434. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักท้องถิ่นไทย
 435. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเกษตรกรไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-28. สืบค้นเมื่อ 2022-04-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
 436. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
 437. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหาประชาชน
 438. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังพลเมือง
 439. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสังคมไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 440. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย
 441. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเอกราชไทย
 442. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
 443. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 444. ‘บิ๊กป้อม’ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรม’พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ที่โคราช เลขาธิการพรรคยันไม่ใช่พรรคทหาร
 445. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 446. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพพรรคการเมือง
 447. ศาลรธน. สั่ง "ยุบพรรคอนาคตใหม่" https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119939
 448. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคไทยรุ่งเรืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 449. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 450. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข