รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อพรรคการเมืองไทย นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย คณะราษฎร (2469) ซึ่งอาจถือเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นรวมทั้งสิ้น 341 พรรค ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 103 พรรค เป็นพรรคที่จัดตั้งด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน จำนวน 2 พรรค คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย และ พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นอกนั้น เป็นพรรคที่จดทะเบียนจัดตั้ง มีจำนวนรวม 103 พรรค โดย พรรคประชาธิปัตย์ (2489) นอกจากเป็นพรรคการเมืองอันดับ 2 ที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นพรรคจดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งรวม 4 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2511 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2517 และ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2525

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบันแก้ไข

พรรคการเมืองที่ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวม 105 พรรค เรียงตามลำดับการจัดตั้ง ดังนี้

พรรคการเมืองเรียงตามปีที่จัดตั้งแก้ไข

พรรคการเมืองในประเทศไทยเรียงตามปีที่จัดตั้ง ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2500แก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค
(ในขณะที่จัดตั้ง)
เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2469 คณะราษฎร (2469)
(2469) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2475) ทำการปฏิวัติสยาม
  ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ (2469) [1]
ปรีดี พนมยงค์ (2469) [2]
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 [3]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ทำการปฏิวัติสยาม
16 กันยายน พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2485 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485)
(2485) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  พิชิต ณ สุโขทัย (2485)
(จูโซ่วลิ้ม, พายัพ อังคะสิงห์)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2489 พรรคประชาธิปัตย์ (2489)
(2489) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2511) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 3
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 4
  พันตรี ควง อภัยวงศ์ (2489)
พันตรี ควง อภัยวงศ์ (2498)
ศ.หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช (2511)
ศ.หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช (2517)
ถนัด คอมันตร์(2522)
พิชัย รัตตกุล (2525)
ชวน หลีกภัย(2534)
บัญญัติ บรรทัดฐาน(2546)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(2548)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์(2562)
5 เมษายน พ.ศ. 2489
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
30 กันยายน พ.ศ. 2498 [4]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [5]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [6]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
11 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [7]
จดทะเบียน ครั้งที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2490 พรรคประชาชน (2490)
(2490) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2511) จดทะเบียน
  เลียง ไชยกาล (2490)
เลียง ไชยกาล (2511)
24 กันยายน พ.ศ. 2490
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [8]
จดทะเบียน พรรคประชาชน
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2498 พรรคเสรีมนังคศิลา (2498)   จอมพล ป.พิบูลสงคราม (2498) 29 กันยายน พ.ศ. 2498 [9] 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2498)
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511)
  เมธ รัตนประสิทธิ์ (2498)
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [10]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
26 ธันวาคม พ.ศ. 2511[11]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2498)   ประกอบ โตลักษณ์ล้ำ (2498) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [12] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคเศรษฐกร (2498)
พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร (2511)
พรรคเศรษฐกร (2517)
  เทพ โชตินุชิต (2498)
เทพ โชตินุชิต (2511)
ทิม ภูริพัฒน์ (2517)
4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [13]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเศรษฐกร
2 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [14]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคเศรษฐกร
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาวนา (2498)   เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2498) 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [16] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2498)   สุเทพ สัจจกุล (2498) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [17] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล (2498)
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
  หม่อมราชวงศ์ อภินพ นวรัตน (2498)
หม่อมราชวงศ์ อภินพ นวรัตน์ (2517)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [18]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2498)   ร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ (2498) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [19] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคชาตินิยม (2499)   เนตร พูนวิวัฒน์ (2499) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 [20] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภารดร (2499)   ขุนบวรวรรณกิจ (2499) 12 มีนาคม พ.ศ. 2499 [21] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมนิยม (2499)   วิศิษฐ์ ศรีภัทรา (2499) 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 [22] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค (2499)   เพทาย โชตินุชิต (2499) 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 [23] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติประชาธิปไตย (2499)
(2499) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2513) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
  พันโท หม่อมราชวงศ์ น้ำเพชร เกษมสันต์ (2499)
พันเอก หม่อมราชวงศ์ น้ำเพชร เกษมสันต์ (2513)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2499 [24]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาธิปไตย
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 [25]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาธิปไตย
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคหนุ่มไทย (2499)   ทองม้วน อัตถากร (2499) 11 กันยายน พ.ศ. 2499 [26] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอิสระ (2499)   เกตุ วงศ์กาไสย (2499) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [27] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคประชาชน (2499)   สมภาษก์ อุทยางกูร (2499) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [28] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2509แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2509 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 9 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2500 พรรคศรีอารยเมตไตรย (2500)   เฉียบ อัมพุนันทน์ (2500) 5 มกราคม พ.ศ. 2500 [29] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคไทยมุสลิม (2500)   ฮัจยี ประโยชน์ ค้าสุวรรณ (2500) 25 มกราคม พ.ศ. 2500 [30] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปราบคอรัปชั่น (2500)   อัมพร อำพันธ์พงษ์ (2500) 31 มกราคม พ.ศ. 2500 [31] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภูมิ (2500)   สุกิจ นิมมานเหมินท์ (2500) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 [32] 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคขบวนการคนใจบุญ (2500)   จารุมุกข์ เรืองสุวรรณ (2500) 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 [33] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอีสาน (2500)   สุวรรณ คูณพงศ์ (2500) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [34] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติสังคม (2500)   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2500) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500 [35] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปิตุภูมิ (2501)   ยงโชค จึงแย้มปิ่น (2501) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500[36] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2501 พรรคประชาราษฎร์ (2501)   พลตรี เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ (2501) 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[37] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2519แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2519 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 62 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2511 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [38]
 • ปี พ.ศ. 2517 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517
 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [39] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [40] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
 • ถึงแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 แต่เนื่องจากถูกห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไปกว่า 5 ปี หลายพรรคจึงไม่ได้รับการฟื้นฟู
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทย (2511)   จอมพลถนอม กิตติขจร (2511) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 [41] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแนวประชาธิปไตย (2511)
พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย (2519)
  ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (2511)
ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (2519)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [42]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแนวประชาธิปไตย
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [43]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (2511)   พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) (2511) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [44] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแรงงาน (2511)   เชื้อ กาฬแก้ว (2511) 23 ธันวาคม 2511 [45] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511)   จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [46] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคประชาพัฒนา (2511)   ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์ วีรพงศ์ ทองแถม (2511) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [47] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2512 พรรคชาวนาชาวไร่ (2512)   ไพบูลย์ อารีชน (2512) 10 มกราคม พ.ศ. 2512 [48] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระธรรม (2512)   หลวงชัยสุภา (ส่วน ภมรศิริ) (2512) 15 มกราคม พ.ศ. 2512 [49] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสยามใหม่ (2512)   พลตรี กระแส เสนาพลสิทธิ์ (2512) 20 มกราคม พ.ศ. 2512 [50] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระ (2512)   โกศล ไกรฤกษ์ (2512) 15 เมษายน พ.ศ. 2512 [51] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคชาตินิยม (2512)   วิมพ์ วิมลมาลย์ (2512) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 [52] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2514 พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2514)   ชำนาญ ยุวบูรณ์ (2514) 15 มีนาคม พ.ศ. 2514 [53] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2514)
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (2517)
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2525)
  พันเอก สมคิด ศรีสังคม (2514)
พันเอก สมคิด ศรีสังคม (2517)
พันเอก สมคิด ศรีสังคม (2525)
31 มีนาคม พ.ศ. 2514 [54]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคสังคมประชาธิปไตย
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [55]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
16 กันยายน พ.ศ. 2525 [56]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคสังคมประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [57]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2517 พรรคประชาธิปไตย (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2526) จดทะเบียนครั้งที่ 2
  ชุมพล มณีเนตร (2517)
ชุมพล มณีเนตร (2526)
29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [58]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [59]
ถูกยุบพรรค
พรรคฟื้นฟูชาติไทย (2517)   พันเอก สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรสังคม (2517)   เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาก้าวหน้า (2517)   สำราญ จุลเชาวน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมชาตินิยม (2517)   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] พ.ศ. 2522
ยุบเลิกพรรคเอง
พรรคพลังราษฎร (2517)   ขุนจรรยาวิจารณ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคราษฎร (2517)   ไถง สุวรรณทัต (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไท (2517)   แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวร่วมสังคมนิยม (2517)   แคล้ว นรปติ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาธรรม (2517)   ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมสังคม (2517)   ทวิช กลิ่นประทุม (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกสิกรรมกร (2517)   ศราวุฒิ ปฤชาบุตร (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรกร (2517)   อภิรัตน์ บริบูรณ์ (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเสรีชน (2517)   พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแหลมทอง (2517)   บุญพฤกษ์ จาฎามระ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังใหม่ (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (2531)
พรรครวมพลังใหม่ (2535)
  กระแส ชนะวงศ์ (2517)
ร้อยตรี สมหวัง ศรีชัย (2525)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง (2531)
ปราโมทย์ นาครทรรพ (2535)
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคพลังใหม่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [60]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังใหม่
26 มีนาคม พ.ศ. 2531 [61]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [62]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังใหม่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [63]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติชน (2517)   ดรงค์ สิงห์โตทอง (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกิจสังคม (2517)
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
30px หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (2517)
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (2525)
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคกิจสังคม
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [64]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคกิจสังคม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [65]
ถูกยุบพรรค
พรรคแนวสันติ (2517)   บรรจง ศรีจรูญ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติไทย (2517)   พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมก้าวหน้า (2517)   ญาติ ไหวดี (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแรงงาน (2517)
พรรคแรงงานประชาธิปไตย (2525)
  เสรี สุชาตะประคัลภ์ (2517)
เสรี สุชาตะประคัลภ์ (2525)
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (2529) [66]
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคแรงงาน
6 กันยายน พ.ศ. 2525 [67]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแรงงานประชาธิปไตย
17 เมษายน พ.ศ. 2532 [68]
ถูกยุบพรรค
พรรคแผ่นดินไทย (2517)   สุนีรัตน์ เตลาน (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังประชาชน (2517)   บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยะวงศ์ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคอธิปัตย์ (2517)   พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต (2517) 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพัฒนาจังหวัด (2517)   สฤษดิ์ เพ็ญสุภา (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมพัฒนา (2517)   เกษม สารคุณ (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคมหาชน (2517)   สำราญ ภู่แก้ว (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2517)   รณรงค์ ตั้งเติมทอง (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] 10 กันยายน พ.ศ. 2518 [69]
ถูกเพิกถอน
พรรคไทยรวมไทย (2517)   สอิ้ง มารังกูล (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรครัฐบุรุษ (2517)   ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยสันติภาพ (2517)   สุขสรรค์ ขวัญทองห้าว (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย (2517)   สมบูรณ์ บรรลุศิลป์ (2517) 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสยาม (2517)   ไพบูลย์ จันทรมงคล (2517) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคศรีอารยะ (2517)   ประเจิด เปล่งศรีงาม (2517) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาสันติ (2517)   ธนาวดี บิณษรี (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมประชาธรรม (2517)   สัมฤทธิ์ นามชินมาร (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคขบวนการมวลชน (2517)   ทวีศักดิ์ ตรีพลี (2517) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2518 พรรคสยามใหม่ (2518)   เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2518) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเกษตร (2518)   นิคม ดำรงค์กิจเกษตร (2518) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวราษฎร์ (2518)   นาวาอากาศโท จรูญ พวงมะลิ (2518) 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 [15] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2519 พรรคธรรมาธิปไตย (2519)   เมธี กำเพ็ชร (2519) 22 มกราคม พ.ศ. 2519 [70] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทสังคม (2519)   ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [71] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพิทักษ์ไทย (2519)   จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [72] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรุงสยาม (2519)   พันเอก สมบูรณ์ สุนทรเกส (2519) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [73] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเสรี (2519)   อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [74] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาตินิยม (2519)   ทินกร ปรีชพันธ์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [75] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติสยาม (2519)   แถม นุชเจริญ (2519) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [76] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยอิสระ (2519)   สันติราษฎร์ วัชรเกียรติ (2519) 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [77] ไม่ได้รับการฟื้นฟู

พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2529แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2529 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 18 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคประชากรไทย (2522) ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2522
 • ปี พ.ศ. 2522 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จัดเป็น การเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 14 ในประเทศไทย การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลยกเว้นการบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า "กลุ่มการเมือง" เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ที่มีขึ้นหลังเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง
 • ปี พ.ศ. 2524 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 [78] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2522 พรรคประชากรไทย (2522)
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2525) จดทะเบียน
  สมัคร สุนทรเวช (2522)
สมัคร สุนทรเวช (2525)
9 มีนาคม พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 [79]
จดทะเบียน พรรคประชากรไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรคกิจประชาธิปไตย (2522) [80]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พรรคชาติประชาชน (2522) [81]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสยามปฏิรูป (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ (2522) [83]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  ญาติ ไหวดี (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคเสรีธรรม (2522) [84]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  ไม่ปรากฏแน่ชัด (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525 พรรคประชาเสรี (2525)   ดร. วัฒนา เขียววิมล (2525) 8 มกราคม พ.ศ. 2525 [85] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [86]
ถูกยุบพรรค
พรรคปวงชนชาวไทย (2525)
พรรคชาติพัฒนา (2535)
  ร้อยเอก สมหวัง สารสาส (2525)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ (2535)
20 เมษายน พ.ศ. 2525 [87]
จดทะเบียน พรรคปวงชนชาวไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [88]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
21 กันยายน พ.ศ. 2547 [89]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคสหชาติ (2525)
พรรคราษฎร (2529)
  ดร. พัฒนา พยัคฆนิธิ (2525)
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ (2529)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [90]
จดทะเบียน พรรคสหชาติ
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [91]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคราษฎร
7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [92]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตย (2525)   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (2525) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [93] 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [94]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาราษฎร์ (2525)
พรรคกิจประชาคม (2529)
  ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2525)
ศิระ ปัทมาคม (2529)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [95]
จดทะเบียน พรรคประชาราษฎร์
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 [96]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกิจประชาคม
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [97]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรคเสรีนิยม (2525)   หม่อมราชวงศ์ เศรณีพรหม กมลาสน์ (2525) 16 กันยายน พ.ศ. 2525 [98] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [99]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2526 พรรคสยามประชาธิปไตย (2526)
พรรคสหประชาธิปไตย (2529)
  พันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ (2526)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ (2529)
10 มกราคม พ.ศ. 2526 [100]
จดทะเบียน พรรคสยามประชาธิปไตย
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [101]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตย
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [102]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2526)
พรรครวมไทย (2529)
พรรคเอกภาพ (2532)
  ทวี ไกรคุปต์ (2526)
ณรงค์ วงศ์วรรณ (2529)
ณรงค์ วงศ์วรรณ (2532)
10 มีนาคม พ.ศ. 2526 [103]
จดทะเบียน พรรคประชาไทย
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [104]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมไทย
18 เมษายน พ.ศ. 2532 [105]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเอกภาพ [106]
17 มกราคม พ.ศ. 2545 [107]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2526)   อุทัย พิมพ์ใจชน (2526) 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 [108] 14 เมษายน พ.ศ. 2532 [109]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรครักไทย (2526)
พรรคประชาชน (2531)
  วิชิต ศุขะวิริยะ (2526)
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ (2531)
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [110]
จดทะเบียน พรรครักไทย
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 [111]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชน
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [112]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พ.ศ. 2527 พรรคเกษตรกร (2527)   สอาด หอมสุวรรณ (2527) 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 [113] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [114]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2528 พรรคมวลชน (2528)
(2528) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2538) จดทะเบียนครั้งที่ 2
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 3

พรรคทางเลือกใหม่ (2549)
  สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (2528)
สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (2538)
พลเอก วรวิทย์ พิบูลศิลป์ (2545)
การุณ รักษาสุข (2549)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 [115]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคมวลชน
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [116]
ยุบรวมกับ พรรคกิจสังคม
16 มีนาคม พ.ศ. 2538 [117]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคมวลชน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2541 [118]
ยุบรวมกับ พรรคความหวังใหม่
30 เมษายน พ.ศ. 2545 [119]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคมวลชน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [120]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคทางเลือกใหม่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [121]
ยุบเลิกพรรค

พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2539แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2539 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 29 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 2 พรรค คือ พรรคความหวังใหม่ (2533) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 และ พรรคไทยเอกภาพ (2561) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2531 พรรคพลังธรรม (2531)   พลตรี จำลอง ศรีเมือง (2531) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [122] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [123]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชาติ (2531)
(2531) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2534) จดทะเบียนครั้งที่ 2
  เผดิม สิริเวชชะพันธ์ (2531)
เผดิม สิริเวชชะพันธ์ (2534)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [124]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2534 [125]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [126]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย (2531)
พรรคเกษตรเสรี (2535)
ประวัติ สายทองสุก (2531)
อนันต์ บูรณวณิช (2535)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [127]
จดทะเบียน พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [128]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเกษตรเสรี
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [129]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2532 พรรคชาวไทย (2532) สังคม ศรีจันทร์เติม (2532) 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 [130] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [131]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2533 พรรคเสรีประชาธิปไตย (2533) สมัคร พฤกษ์เสถียร (2533) 21 กันยายน พ.ศ. 2533 [132] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [133]
ถูกยุบพรรค
พรรคความหวังใหม่ (2533)
(2533) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 2
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (2533)
ชิงชัย มงคลธรรม (2545)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 [134]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคความหวังใหม่
22 มีนาคม พ.ศ. 2545
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 [135]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคความหวังใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2534 พรรคชาติประชาชน (2534) ธนะภูมิ แสงเงิน (2534) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2535 [136] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [137]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาธิปไตย (2534) ธนา ไชยประสิทธิ์ (2534) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2534 [138] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [139]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม (2535)
พรรคเทิดไท (2535)
  ณรงค์ วงศ์วรรณ (2535)
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ (2535)
3 มกราคม พ.ศ. 2535 [140]
จดทะเบียน พรรคสามัคคีธรรม
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [141]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท
24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 [142]
ถูกยุบพรรค
พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2535) สุรดิส โหระสุต (2535) 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [143] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [144]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2535) พันเอก โสภณ หาญเจริญ (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [145] 16 มกราคม พ.ศ. 2539 [146]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2535) ธนะภูมิ แสงเงิน (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [147] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [148]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชนไทย (2535)
พรรคเสรีธรรม (2535)
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2535)
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2535)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [149]
จดทะเบียน พรรคประชาชนไทย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [150]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเสรีธรรม

6 กันยายน พ.ศ. 2544 [151]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคเกษตรกรไทย (2535) ทวนทอง อิสสระวงศ์ (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [152] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [153]
ถูกยุบพรรค
พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย (2535) พลเรือตรี สุบิน ยิ้มเนียม (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [154] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [155]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีภาพ (2535) บุญชัย มนัสมนตรี (2535) 11 กันยายน พ.ศ. 2535 [156] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [157]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2536 พรรครวมไทย (2536) สัญชยากร เศียนเสวี (2536) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [158] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [159]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2537 พรรคสหชีพ (2537) สถาปน์ ศิริขันธ์ (2537) 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 [160] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [161]
ถูกยุบพรรค
พรรคนำไทย (2537)   ศ.ดร.อำนวย วีรวรรณ (2537) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [162] 12 กันยายน 2540 [163]
ถูกยุบพรรค
พรรคหลักสยาม (2537) พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ (2537) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [164] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [165]
ถูกยุบพรรค
พรรคสยามประชาธิปไตย (2537) พูนทรัพย์ บุญทอง (2537) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [166] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [167]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2538 พรรคดำรงไทย (2538) ประพนธ์ จันทร์กล่ำ (2538) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 [168] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 [169]
ถูกยุบพรรค
พรรคธรรมประชาธิปไตย (2538) ธนะภูมิ แสงเงิน (2538) 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 [170] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [171]
ถูกยุบพรรค
พรรคกิจประชาธิปไตย (2538) อัจจิมา วัฒนวงศ์ศิริ (2538) 26 เมษายน พ.ศ. 2538 [172] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [173]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2538)
พรรคประชาธิปไตย (2540)
พรรคชาติประชาธิปไตย (2540)
พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ (2538)
พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ (2540)
พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ (2540)
17 ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. 2538 [174]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [175]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [176]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติประชาธิปไตย
9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 [177]
ถูกยุบพรรค
พรรคอนุรักษ์นิยม (2538) นาวาเอก ศิโรช มาบางครู (2538) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538 [178] 12 กันยายน พ.ศ. 2540 [179]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2539 พรรคแรงงานไทย (2539)
(2539) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2541) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคแรงงาน (2547)
(2547) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2549) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พันจ่าอากาศเอก ชิน ทับพลี (2539)
พันจ่าอากาศเอก ชิน ทับพลี (2541)
อาภากร ทับพลี (2547)
พันจ่าเอก เตชินท์ ทับพลี (2549)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [180]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแรงงานไทย
14 กันยายน พ.ศ. 2541 [181]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแรงงานไทย
4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 [182]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคแรงงาน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [183]
จดทะเบียนครั้งที่ 4 พรรคแรงงาน
17 มีนาคม พ.ศ. 2552 [184]
สิ้นสภาพ
พรรคไท (2539) ธนบดินทร์ แสงสถาพร (2539) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [185] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 [186]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยประชาธิปไตย (2539)
พรรคไทยเอกภาพ (2561)
โสรัจจ์ ดาศรี (2539)
โสรัจจ์ ดาศรี (2561)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2539 [187]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2561 [188][189]
ยื่นขอจดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคไทยเอกภาพ
ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549แก้ไข

 • ปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 37 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 • ปี พ.ศ. 2541 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2541 พรรคปฏิรูป (2541) ธีระศักดิ์ จตุพรประสิทธิ์(2541) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [190] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 [191]
ถูกยุบพรรค
พรรคราษฎร (2541)
พรรคมหาชน (2547)
  สมชาย หิรัญพฤกษ์ (2541)
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2547)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [192]
จดทะเบียน พรรคราษฎร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [193]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมหาชน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครามสยาม (2541) เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์ (2541) 3 มีนาคม พ.ศ. 2541 [194] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 [195]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชน (2541) นัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2541) 31 มีนาคม พ.ศ. 2541 [196] 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [197]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยรักไทย (2541)   ดร. ทักษิณ ชินวัตร (2541) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [198] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [199]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2541) สุวัฒน์ ยมจินดา (2541) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [200] 14 กันยายน พ.ศ. 2547 [201]
ถูกยุบพรรค
พรรคศรัทธาประชาชน (2541) เอกชัย บูลภักดิ์ (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [202] 13 กันยายน พ.ศ. 2544 [203]
ถูกยุบพรรค
พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ (2541) พยม พวงจันทร์หอม (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [204] 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [205]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาตินิยม (2541) ษชา ธรรมวงศ์ (2541) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2541 [206] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [207]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2541) 30px พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว (2541) 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 [208] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [209]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรเสรี (2541) ณรงค์ศักดิ์ ต้นศึกษา (2541) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [210] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [211]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชารัฐ (2541) วิลาศ รัฐแสง (2541) 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [212] 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 [213]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังมหาชน (2541) นิรันดร์ วีระธำรงค์ (2541) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [214] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 [215]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2542 พรรคชาติสามัคคี (2542) ชาติชาย เลาสกุลภักดี (2542) 13 มกราคม พ.ศ. 2542 [216] 27 มกราคม พ.ศ. 2543 [217]
ถูกยุบพรรค
พรรคกสิกรไทย (2542) จำลอง ดำสิม (2542) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 [218] 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 [219]
พ.ศ. 2543 พรรคถิ่นไทย (2543)   บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย (2543) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [220] 10 มกราคม พ.ศ. 2545 [221]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2544 พรรคชาติประชาชน (2544)
(2544) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2546) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พรประทาน ไชยรัชต์ (2544)
พรประทาน ไชยรัชต์ (2546)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 [222]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาชน
13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 [223]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาชน
6 มกราคม พ.ศ. 2548 [224]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2546 พรรคเสรีธรรม (2546) พลเอก สุนทร หงส์พร้อมญาติ (2546) 4 เมษายน พ.ศ. 2546 [225] 22 เมษายน พ.ศ. 2547 [226]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2547 พรรคประชาธรรม (2547) พันตรี จิตตพงศ์ พิสิษฐ์บรรณกร (2547) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [227] 7 เมษายน พ.ศ. 2548 [228]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติพัฒนา (2547) พันเอก พีระยุทธ ไพบูลย์วิริยะวิช (2547) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 [229] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 [230]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2548 พรรคประชาชาติไทย (2548)
(2548) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2550) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อธิวัฒน์ บุญชาติ (2548)
อธิวัฒน์ บุญชาติ (2550)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 [231]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติไทย
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [232]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติไทย
3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [233]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2549 พรรคประชาราช (2549)   เสนาะ เทียนทอง (2549) 10 มกราคม พ.ศ. 2549 [234] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [235]
สิ้นสภาพ
พรรคดำรงไทย (2549) ณัฐวัฒน์ นุชนารถ (2549) 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 [236] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 [237]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย (2549)
พรรครวมพลังไทย (2549)
ศิริพงศ์ กลั่นสุภา (2549)
ศิริพงศ์ กลั่นสุภา (2549)
15 มีนาคม พ.ศ. 2549 [238]
จดทะเบียน พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 [239]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [240]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติภาพไทย (2549) วีระศักดิ์ อุปถัมภ์ (2549) 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 [241] 26 กันยายน พ.ศ. 2550 [242]
ถูกยุบพรรค
พรรคนิติศาสตร์ไทย (2549) เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (2549) 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [243] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [244]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดิน (2549) สมใจ คงแจ่ม (2549) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [245] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [246]
สิ้นสภาพ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549)   ประเดิม ดำรงเจริญ (2549) 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [247] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักเมืองไทย (2549)   สันชัย แก้วเกษ (2549) 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [248] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [249]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดินไท (2549)
พรรคอาสามาตุภูมิ (2552)
ลิขิต ธีรเวคิน (2549)
มนตรี เศรษฐบุตร (2552)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [250]
จดทะเบียน พรรคพลังแผ่นดินไท
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [251]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคอาสามาตุภูมิ
13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [252]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาไทย (2549) พิศาล ยวงประสิทธิ์ (2549) 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [253] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [254]
สิ้นสภาพ
พรรคพลเมืองไทย (2549) พรรณบงกช จุนทะสุต (2549) 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [255] 2 เมษายน พ.ศ. 2551 [256]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเอกราช (2549) วรวุฒิ ผการัตน์ (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [257] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [258]
สิ้นสภาพ
พรรคชาติสามัคคี (2549) นพดล ไชยฤทธิเดช (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [259] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [260]
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมไท (2549) ภัณฑิมา ภูวษิตย์ (2549) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [261] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [262]
สิ้นสภาพ
พรรคราษฎรรักไทย (2549) โภมาต เจริญภูวดล (2549) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [263] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [264]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอยู่ดีมีสุข (2549) กิติพงศ์ ศรีสุวรรณบัณฑิต (2549) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [265] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [266]
สิ้นสภาพ

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559แก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อไทย (2550)   บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ(2550)
สุชาติ ธาดาธำรงเวช(2551)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ(2555)
วิโรจน์ เปาอินทร์(2561)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2563)
20 กันยายน พ.ศ. 2550 [267] ยังดำเนินการอยู่
พรรคมัชฌิมา (2550)
พรรคมัชฌิมาธิปไตย (2550)
  ธนพร ศรียากูล (2550)
รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ (2550)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [268]
จดทะเบียน พรรคมัชฌิมา
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [269]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [270]
ถูกยุบพรรค
พรรคเพื่อแผ่นดิน (2550)   สุวิทย์ คุณกิตติ (2550)
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก(2551)
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง(2552)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [271] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามก้าวหน้า (2550) สัมพันธ์ รัตนบุรี (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [272] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [273]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิพลังแผ่นดิน (2550) ขวัญชัย รอดปาน (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [274] 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [275]
ยุบเลิกพรรค
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (2550)
พรรครวมชาติพัฒนา (2553)
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2554)
พรรคชาติพัฒนา (2554)
  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (2550)
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2553)
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2554)
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2554)
เทวัญ ลิปตพัลลภ(2562)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [276]
จดทะเบียน พรรคชาติพัฒนา
20 มีนาคม พ.ศ. 2553 [277]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมชาติพัฒนา
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [278]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
กันยายน พ.ศ. 2554 [279]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามสันติ (2550) ชัช สุขประชา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [280] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [281]
สิ้นสภาพ
พรรคพัฒนาประชาธิปไตย (2550) สุวรรณ ทองหนุน (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [282] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [283]
สิ้นสภาพ
พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน (2550)
พรรคแทนคุณแผ่นดิน (2550)
  สุธนัย เจริญดี (2550)
มานะ มหาสุวีระชัย (2550)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [284]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [285]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครักชาติ (2550) สุวิช ชมพูนุทจินดา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [286] 30 เมษายน พ.ศ. 2551 [287]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสันติภาพชาวไทย (2550) สมบัติ ทัศนประเสริฐ (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [288] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [289]
สิ้นสภาพ
พรรครักษ์ชาติไทย (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [290] 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 [291]
ยุบเลิกพรรค
พรรคคุณธรรม (2550) 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [292] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [293]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2551 พรรคชาติไทยพัฒนา (2551) กฤต รัตนคามินี (2551) 18 เมษายน พ.ศ. 2551 [294] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสาธารณชน (2551) วชิราภรณ์ อายุยืน (2551) 18 เมษายน พ.ศ. 2551 [295] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [296]
สิ้นสภาพ
พรรคอนาคตไทย (2551) ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ (2551) 25 เมษายน พ.ศ. 2551 [297] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเทียนแห่งธรรม (2551)   ธนกร วีรกุลเดชทวี (2551) 28 เมษายน พ.ศ. 2551 [298] 29 เมษายน พ.ศ. 2553 [299]
พรรคอนุรักษ์นิยม (2551) ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง (2551) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 [300] 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [301]
สิ้นสภาพ
พรรคธรรมาภิบาลสังคม (2551) สุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล (2551) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 [302] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสุวรรณภูมิ (2551)   ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ (2551) 8 กันยายน พ.ศ. 2551 [303] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [304]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังไทย (2551) วัชรียา ธนะแพทย์ (2551) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [305] พ.ศ. 2552
พรรคราษฎร (2551)
พรรคมาตุภูมิ (2552)
  วิวัฒน์ ประวีณวรกุล (2551)
พลเอก ดร. สนธิ บุญยรัตกลิน (2552)
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
จดทะเบียน พรรคราษฎร
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [306]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมาตุภูมิ
27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [307]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิใจไทย (2551)   พิพัฒน์ พรมวราภรณ์ (2551)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล(2552)
อนุทิน ชาญวีรกูล(2555)
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [308] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อประชาชน (2551) ธนาณฐ ศรีวัฒนะ (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [309] พ.ศ. 2553
พรรคพอเพียง (2551) วันเพ็ญ เฟื่องงาม (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ยังดำเนินการอยู่
พรรคต้นตระกูลไทย (2551)
พรรครักประเทศไทย (2553)
  ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (2551)
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (2551)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [310]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคต้นตระกูลไทย
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [311]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรครักประเทศไทย
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2552 พรรคเงินเดือนประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2556) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อิ่นแก้ว เทียนแก้ว (2552)
พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว (2556)
16 มกราคม พ.ศ. 2552 [312]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเงินเดือนประชาชน
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [313]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคเงินเดือนประชาชน
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2552)
พรรคประชาสันติ (2554)
  ธันวา ไกรฤกษ์ (2552)
เสรี สุวรรณภานนท์ (2554)
26 มกราคม พ.ศ. 2552 [314]
จดทะเบียน พรรคธรรมาธิปัตย์
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [315]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาสันติ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ยุบเลิกพรรค
พรรคขัตติยะธรรม (2552)   ว่าที่ร้อยตรี สุรภัศ จันทิมา (2552) 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [316] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [317]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาภิวัฒน์ (2552) สุทัศน์ จันทร์แสงศรี (2552) 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [318] พ.ศ. 2553
พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ (2552) สากล ศรีเสมอ (2552) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [319] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังพัฒนา (2552) สนิท มาประจวบ (2552) 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 [320] 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 [321]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาธรรม (2552) มุคตาร์ กีละ (2552) 16 เมษายน พ.ศ. 2552 [322] 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [323]
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
พรรครวมไทยพัฒนา (2552) กิ่งกมล วายุโชติ (2552) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [324] ยังดำเนินการอยู่
พรรคปวงชนชาวไทย (2552) เดชชาติ รัตนวรชาติ (2552) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [325] 4 กันยายน พ.ศ. 2553 [326]
สิ้นสภาพ
พรรคการเมืองใหม่ (2552)
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (2556)
  สมศักดิ์ โกศัยสุข (2552)
สมศักดิ์ โกศัยสุข (2556)
2 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จดทะเบียน พรรคการเมืองใหม่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เปลี่ยนชื่อเป็น สังคมประชาธิปไตยไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรครัฐไทย (2552)
พรรคไทยรวมพลัง (2553)
พรรคไทยรักษาชาติ (2561)
  เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ (2552)
เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ (2553)
ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช (2561)
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 [327]
จดทะเบียน พรรครัฐไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [328]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรวมพลัง
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561[329]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรักษาชาติ
7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถูกยุบพรรค [330]

พรรคคนไทยสามัคคี (2552) สุเทพ หุ่นดี (2552) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [331] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [332]
ยุบเลิกพรรค
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2554) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อธิพงษ์ บุญเพลิง (2552)
ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ (2554)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [333]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [334]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ยังดำเนินการอยู่
พรรคภพไท (2552) เอกไท ปทุมวันณรัฐ (2552) 3 กันยายน พ.ศ. 2552 [335] 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [336]
สิ้นสภาพ
พรรคสยามธรรมมาธิปไตย (2552) ศุภเดช จิตธรรมมา (2552) 10 กันยายน พ.ศ. 2552 [337] 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [338]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังคนกีฬา (2552)   วิรุณ เกิดชูกุล (2552) 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 [339] 10 มกราคม พ.ศ. 2563 [340]
สิ้นสภาพ
พรรคประชาธิปไตย (2552)
พรรคประชาธิปไตยใหม่ (2554)
  สุรทิน พิจารณ์ (2552)
สุรทิน พิจารณ์ (2554)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 [341]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [342]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พรรคธรรมสังคม (2552) ชาญวิทย์ จงใจ (2552) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [343] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 [344]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเทิดไทย (2552) อภิชาติ ฉัพพรรณรังสี (2552) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [345] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [346]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย (2552) ประชา อุดมกิจจานุภาพ (2552) 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [347] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [348]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2553 พรรคนิติภูมิไทย (2553)   สุพจน์ ภูมิใจตรง (2553) 4 มกราคม พ.ศ. 2553 [349] พ.ศ. 2554
พรรคเสรีนิยม (2553) 80px พุทธชาติ ช่วยราม (2553) 8 มกราคม พ.ศ. 2553 [350] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [351]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยพอเพียง (2553) จำรัส อินทุมาร (2553) 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 [352] 17 กันยายน พ.ศ. 2557 [353]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาสามัคคี (2553) สมหมาย สืบสี (2553) 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 [354] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเราเพื่อนกัน (2553) วิชาญ นุ่มมาก (2553) 1 เมษายน พ.ศ. 2553 [355] 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [356]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาวนาไทย (2553) สัมฤทธฺ์ แก้วทน (2553) 8 เมษายน พ.ศ. 2553 [357] 28 เมษายน พ.ศ. 2554 [358]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยเข้มแข็ง (2553)   มนัส พานิช (2553) 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [359] 15 กันยายน พ.ศ. 2554 [360]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยทันทุน (2553) ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ (2553) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [361] ยังดำเนินการอยู่
พรรคมหารัฐพัฒนา (2553) นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ (2553) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [362] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยเพื่อไทย (2553) สาทิตย์ รอดช้าง (2553) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [363] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [364]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อธรรม (2553)   สุรสิทธิ์ ฉิมพาลี (2553)
วัลลภ สุปริญศิลป์ (2554)
พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา (2557)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2561)
ดร.นลิน ทวีสิน (2561)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [365] 16 มกราคม พ.ศ. 2563 [366]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยสร้างสรรค์ (2553)
พรรคพลังสร้างสรรค์ (2554)
พรรคถิ่นกาขาว (2555)
  วิบูลย์ แสงกาญจนวณิช (2553)
วิบูลย์ แสงกาญจนวณิช (2554)
วิบูลย์ แสงกาญจนวณิช (2555)
15 กันยายน พ.ศ. 2553 [367]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยสร้างสรรค์
24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [368]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังสร้างสรรค์
7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [369]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคถิ่นกาขาว
ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยเป็นสุข (2553) ประดิษฐ์ ศรีปรีชา (2553) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [370] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [371]
สิ้นสภาพ
พรรคบำรุงเมือง (2553) สุวรรณ ประมูลชัย (2553) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [372] 23 เมษายน พ.ศ. 2557 [373]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลานุภาพ (2553) นันทนา สุวัตถิ (2553) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [374] 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [375]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2554 พรรคคุ้มเกล้าไทย (2554) ศิริ ฐวลางกุล (2554) 21 มกราคม พ.ศ. 2554 [376] 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [377]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังมวลชน (2554) กรภพ ครองจักรภพ (2554) 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 [378] 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 [379]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสังคมไทย (2554) วิวัฒน์ เลอยุกต์ (2554) 4 เมษายน พ.ศ. 2554 [380] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [381]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาชนชาวไทย (2554) สุนทร ศรีบุญนาค (2554) 8 เมษายน พ.ศ. 2554 [382] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [383]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอารยธรรม (2554) อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์ (2554) 11 เมษายน พ.ศ. 2554 [384] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [385]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักแผ่นดิน (2554) ประทีป ประภัสสร (2554) 19 เมษายน พ.ศ. 2554 [386] 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 [387]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักษ์สันติ (2554)   พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐ์พงษ์ (2554) 21 เมษายน พ.ศ. 2554 [388] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ
พรรคเพื่อประชาชนไทย (2554) ดิเรก กลิ่นจันทร์ (2554) 27 เมษายน พ.ศ. 2554 [389] 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [390]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังชล (2554)   รศ.เชาว์ มณีวงษ์ (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [391] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาวนาไทย (2554) สวัสดิ์ พบวันดี (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [392] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [393]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแห่งธรรม (2554) พงษ์ศักดิ์ เนื่องจำนงค์ (2554) 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [394] 5 เมษายน พ.ศ. 2555 [395]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสร้างไทย (2554) ประดิษฐ์ วงศ์วิลัย (2554) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [396] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคยางพาราไทย (2554) เพิก เลิศวังพง (2554) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [397] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักชาวไทย (2554) ประกาศิต ชินทะวัน (2554) 21 กันยายน พ.ศ. 2554 [398] 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [399]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแรงงานไทยสามัคคี (2554) สนั่น ไชยกาล (2554) 29 กันยายน พ.ศ. 2554 [400] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2555 พรรคสัจจานุภาพ (2555) สันติ เกาะกาวี (2555) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [401] 18 มกราคม พ.ศ. 2556 [402]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสหกรณ์ (2555) สมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (2555) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [403] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังใหม่ (2555) สมโภชน์ ทวีทรัพย์ (2555) 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 [404] 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 [405]
ยุบเลิกพรรค
พรรคท้องถิ่นไทย (2555)
พรรคพลังท้องถิ่นไท (2557)
80px เศกศรรณ์ หอมรักษ์ (2555)
เศกศรรณ์ หอมรักษ์ (2557)
ชัชวาลย์ คงอุดม(2561)
30 มีนาคม พ.ศ. 2555 [406]
จดทะเบียน พรรคท้องถิ่นไทย
24 มีนาคม พ.ศ. 2557 [407]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังท้องถิ่นไท
ยังดำเนินการอยู่
พรรคอนุรักษ์สยาม (2555) เพ็ชร อ้วนสอาด (2555) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 [408] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [409]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยก้าวไกล (2555) วีระจักร์ ธรรมวงษานันท์ (2555) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 [410] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [411]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (2555) กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ (2555) 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [412] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคไทยรักชาติ (2555) ศิริพงศ์ คุ้มพะเนียด (2555) 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [413] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [414]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติไทยก้าวหน้า (2555) ประยูร พูลจันทร์ (2555) 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [415] 2 กันยายน พ.ศ. 2556 [416]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชูชาติไทย (2555) สุเทพ อุ่นศรี (2555) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [417] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [418]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเศรษฐกิจไทย (2555) ธีระ เจียบุญหยก (2555) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [419] 2 มกราคม พ.ศ. 2557 [420]
สิ้นสภาพ
พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (2555)
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2561)
30px ดำรงค์ พิเดช (2555) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 [421] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2556 พรรคพลังอุดร (2556) ธนยศ รักกิจศิริ (2556) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 [422] 18 กันยายน พ.ศ. 2561 [423]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยถาวร (2556) วชิระพงศ์ ปัญจธันยพงศ์ (2556) 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [424] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [425]
สิ้นสภาพ
พรรครักไท (2556) พลเอก อภิชัย พิณสายแก้ว (2556) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [426] 4 เมษายน พ.ศ. 2557 [427]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า (2556) วิชิต ดิษฐประสพ (2556) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [428] 16 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อสันติ (2556) ปราโมทย์ สมะดี (2556) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [429] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประเทศไทย (2556) ดาชัย อุชุโกศลการ (2556) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [430] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยรักธรรม (2556)
พรรคไทรักธรรม (2561)
นราวิชญ์ ชะยะ (2556)
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (2561)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [431]
จดทะเบียน พรรคไทยรักธรรม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [432]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทรักธรรม
ยังดำเนินการอยู่
พรรคเสรีรวมไทย (2556)   ไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ (2556)
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (2561)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [433] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักษ์ธรรม (2556) สมศักดิ์ แสงอำนาจเดช (2556) 4 กันยายน พ.ศ. 2556 [434] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังไทย (2556) อำนาจ สอนทะมาตย์เดชา (2556) 11 กันยายน พ.ศ. 2556 [435] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคเพื่อชาติ (2556) 80px เถลิงยศ บุตุคำ (2556) 18 กันยายน พ.ศ. 2556 [436] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่ออนาคต (2556) พูลเดช กรรณิการ์ (2556) 26 กันยายน พ.ศ. 2556 [437] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังไทยเครือข่าย (2556) มู่หำหมัดรุสดี โต๊ะรานี (2556) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [438] ยังดำเนินการอยู่
พรรคชาติไทยสามัคคี (2556) ธนทัต ชัยณรงค์ (2556) 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [439] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประชาธิปไตย (2556)   สุรชาติ เวชกามา (2556) 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [440] ยังดำเนินการอยู่
พรรคภราดรภาพ (2556) 80px ทวี ซันเฮม (2556) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [441] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักชาติ (2556) สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ (2556) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [442] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเมืองไทยของเรา (2556) สิบเอก พิษณุ พุทธสิม (2556) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [443] 10 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (2556) ถนอม จงแก้ววิจิตร (2556) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [444] ยังดำเนินการอยู่
พรรคคนไทย (2556) อุเทน ชาติภิญโญ (2556) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [445] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [446]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2557 พรรคปฏิรูปไทย (2557) วิเชียร สุขพันธุ์ (2557) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [447] 22 เมษายน ด.ศ. 2562
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (2557) 80px ธนพร ศรียากูล (2557) 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 [448] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักท้องถิ่นไทย (2557) วิทน โชติเมืองปัก (2557) 8 เมษายน พ.ศ. 2557 [449] 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังเกษตรกรไทย (2557) ระเด่นคัมภีร์ จันทร์ใจ (2557) 21 เมษายน พ.ศ. 2557 [450] ยังดำเนินการอยู่
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2557)
พรรคผึ้งหลวง (2562)
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2562)
พรรคก้าวไกล (2563)
80px ศักดิ์ชาย พรหมโท (2557)
ก้องภพ วังสุนทร (2562)
ธนพล พลเยี่ยม (2562)
ราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ (2563)
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (2563)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [451]
จดทะเบียนพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย

19 มกราคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคผึ้งหลวง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
19 มกราคม พ.ศ. 2563
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคก้าวไกล

ยังดำเนินการอยู่
พรรคมหาประชาชน (2557) ลีน่า จังจรรจา (2557) 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [452] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังพลเมือง (2557) ปรีดา ลิ้มนนทกุล (2557) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [453] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [454]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (2557) พรชัย อินทร์สุข (2557) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [455] 23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเอกราชไทย (2557) กัมปนาท เพิ่มสุข (2557) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [456] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (2557) เศรษฐ์ธนา โสภากันต์ธีร์ (2557) 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [457] 21 มกราคม พ.ศ. 2563 [458]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2559 พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559)
(2559) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (2559) 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [459]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบันแก้ไข

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2561[460] พรรคทางเลือกใหม่ (2561)   ราเชน ตระกูลเวียง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคมติประชา (2561) 30px อนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาภิวัฒน์ (2561)   สมเกียรติ ศรลัมพ์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลเมืองไทย (2561)   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมใจไทย (2561)   นพดล อมรเวช 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังธรรมใหม่ (2561)   นพ. ระวี มาศฉมาดล 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชนปฏิรูป (2561) 33x33px ไพบูลย์ นิติตะวัน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 6 กันยายน พ.ศ. 2562 [461]
สิ้นสภาพพรรคการเมือง
พรรคอนาคตใหม่ (2561)   ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [462]

ถูกยุบพรรค

พรรคไทยธรรม (2561) 30x30px อโณทัย ดวงดารา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อนไทย (2561)   สิระ พิมพ์กลาง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคไทยศรีวิไลย์ (2561) 80px มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังประชาชาติไทย (2561)   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (2561)
ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2563)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามพัฒนา (2561) 30x30px บุญส่ง เกิดหลำ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อคนไทย (2561) 30x30px วิทยา อินาลา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังปวงชนไทย (2561)   นิคม บุญวิเศษ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักไทย (2561) 30x30px คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาติไทย (2561)   พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชาติ (2561)   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคแผ่นดินธรรม (2561) กรณ์ มีดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคคลองไทย (2561) 30x30px สายัณย์ อินทร์ภักดิ์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาธรรมไทย (2561)   พิเชษฐ สถิรชวาล 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชานิยม (2561) 30x30px พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังประชารัฐ (2561) 80px อุตตม สาวนายน (2561)
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (2563)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเศรษฐกิจใหม่ (2561)   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (2561) 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยรุ่งเรือง (2561) ฉัตรชัย แนวพญา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสภาพพรรค [463]
พรรคพลังรัก (2561) พันตรี ภรัณ กิตติวัฒน์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563[464]
สิ้นสภาพ
พรรคชาติพันธุ์ไทย (2561) ดร.พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย (2561) คำนึง พุฒหอม 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังสังคม (2561) วิฑูรย์ ชลายนาวิน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังแรงงานไทย (2561) พิเชษฐ์ ภูแก้ว 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [465]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังไทสร้างชาติ (2561) พรรคสุจริตชน (2562) ณภัคธร ชัยสงคราม
กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังศรัทธา (2561) พลเอก อนันตร์ บุญรำไพ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังแผ่นดินทอง (2561) อนุวัฒน์ วิใจเงิน 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคกลาง (2561) ชุมพล ครุฑแก้ว 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังเพื่อไทย (2561) เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาไทย (2561) บุญยงค์ จันทร์แสง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคกรีน (2561) พงศา ชูแนม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพัฒนาประเทศไทย (2561) ว่าที่ ร.ต.อติโรจ บุญใย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคฐานรากไทย (2561) ว่าที่ ร.ต.ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พรรคสามัญชน (2561) เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2562[466] พรรคพลังครูไทย (2562) วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคภาคีเครือข่ายไทย (2562) กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยดี (2562) สาธุ อนุโมทามิ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อไทยพัฒนา (2562) อรอนงค์ บุญโต 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพัฒนาชาติ (2562) ชนาธิป ตามสมัย 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคคนงานไทย (2562) ธีระ เจียบุญหยก 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังอนาคต (2562) จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2563 พรรคกล้า (2563) 80px กรณ์ จาติกวณิช 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยังดำเนินการอยู่

อ้างอิงแก้ไข

 1. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 2. รุ่งมณี เมฆโสภณ. อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555. 183 หน้า. ISBN 9786165360791
 3. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองประชาธิปัตย์
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3408.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/091/39.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง]
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชน)
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองกรรมกร
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเศรษฐกร
 14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (39 พรรค)
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาวนา
 17. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมประชาธิปไตย
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
 19. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองธรรมาธิปัตย์
 20. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาตินิยม
 21. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือสหภารดร
 22. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมนิยม
 23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองขบวนการไฮด์ปาร์ค
 24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาติประชาธิปไตย
 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)
 26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองหนุ่มไทย
 27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอิสระ
 28. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาชน
 29. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคศรีอารยเมตไตรย
 30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคไทยมุสลิม
 31. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปราบคอรัปชั่น
 32. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคสหภูมิ
 33. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคขบวนการคนใจบุญ
 34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอีสาน
 35. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคชาติสังคม
 36. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปิตุภูมิ
 37. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาราษฎร์
 38. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 39. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
 40. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 41. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย)
 42. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวประชาธิปไตย)
 43. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย)
 44. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา)
 45. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน)
 46. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 47. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาพัฒนา)
 48. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาวนาชาวไร่)
 49. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระธรรม)
 50. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามใหม่)
 51. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระ)
 52. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 53. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 54. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสังคมประชาธิปไตย)
 55. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง
 56. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 57. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 58. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 59. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 60. [1]
 61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังใหม่เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค
 62. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค
 63. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 64. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 65. ปิดตำนาน 44 ปี ‘พรรคกิจสังคม’ สมาชิกไม่ถึง 5พันคน สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 66. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคแรงงานประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (ให้นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร เป็นหัวหน้าพรรค แทนนายเสรี สุชาตะประคัลภ์)
 67. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)
 68. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 69. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง
 70. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคธรรมาธิปไตย)
 71. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทสังคม)
 72. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพิทักษ์ไทย)
 73. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกรุงสยาม)
 74. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังเสรี)
 75. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 76. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติสยาม)
 77. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยอิสระ)
 78. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 79. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง
 80. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 81. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 82. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 83. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 84. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 85. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาเสรี)
 86. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 87. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคปวงชนชาวไทย)
 88. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 89. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๗/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
 90. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหชาติ)
 91. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสหชาติ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2528
 92. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 93. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)
 94. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 95. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาราษฎร์)
 96. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาราษฎร์ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 97. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 98. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีนิยม)
 99. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 100. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 101. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสยามประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองเป็น พรรคสหประชาธิปไตย และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค)
 102. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 103. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 104. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาไทย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 105. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค
 106. ยุบพรรครวมไทย รวมกับ 3 พรรคเล็ก ได้แก่ พรรคกิจประชาคม พรรคก้าวหน้า พรรคประชาชน
 107. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเอกภาพ
 108. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคก้าวหน้า)
 109. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 110. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครักไทย)
 111. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
 112. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 113. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกร)
 114. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 115. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 116. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคมวลชน
 117. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 118. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2541 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน
 119. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมวลชน
 120. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคมวลชน
 121. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคทางเลือกใหม่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 46ง วันที่ 25 มีนาคม 2553
 122. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคพลังธรรม"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 123. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังธรรม
 124. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคประชาชาติ"
 125. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชาติ)
 126. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 127. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย"
 128. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 129. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 130. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 131. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 132. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 133. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 134. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคความหวังใหม่)
 135. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ (จำนวน 51 พรรคการเมือง) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 136. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาชน)
 137. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 138. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 139. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 140. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)
 141. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค
 142. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 143. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 144. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 145. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังประชาชน)
 146. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคพลังประชาชน
 147. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 148. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 149. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชนไทย)
 150. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 151. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
 152. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกรไทย)
 153. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 154. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย)
 155. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 156. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีภาพ)
 157. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)
 158. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครวมไทย)
 159. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรครวมไทย
 160. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 161. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 162. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคนำไทย)
 163. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคนำไทย
 164. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคหลักสยาม)
 165. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคหลักสยาม
 166. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 167. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 168. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคดำรงไทย)
 169. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคดำรงไทย
 170. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคธรรมประชาธิปไตย
 171. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 172. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกิจประชาธิปไตย)
 173. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคกิจประชาธิปไตย
 174. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)
 175. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 176. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นพรรคชาติประชาธิปไตยและเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค
 177. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติประชาธิปไตย
 178. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอนุรักษ์นิยม)
 179. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคอนุรักษ์นิยม
 180. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานไทย)
 181. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรงงานไทย
 182. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคแรงงาน
 183. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงาน
 184. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแรงงานลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 185. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไท)
 186. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งยุบพรรคไท เนื่องจากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 26 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
 187. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยประชาธิปไตย)
 188. กกต. แจ้งรับจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่และอีก 4 พรรค ไปต่อขั้นตอนธุรการ
 189. แม้พรรคไทยประชาธิปไตยจะถูกอำนาจเผด็จการทางการเมืองไม่ให้นักการเมืองชึ่งเป็นตัวแทนคนจนเข้าสู่สภา
 190. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคปฏิรูป
 191. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคปฏิรูป
 192. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 193. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และกรรมการบริหารพรรคราษฎร
 194. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรครามสยาม"
 195. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครามสยาม
 196. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคประชาชน
 197. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชาชน
 198. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคไทยรักไทย
 199. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย
 200. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคก้าวหน้า
 201. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๕/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวหน้า
 202. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคศรัทธาประชาชน
 203. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน
 204. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 205. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๕/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 206. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 207. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 208. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังประชาชน
 209. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
 210. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี
 211. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี
 212. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชารัฐ
 213. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชารัฐ
 214. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมหาชน
 215. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังมหาชน
 216. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 217. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติสามัคคี
 218. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคกสิกรไทย
 219. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคกสิกรไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 220. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคถิ่นไทย
 221. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคถิ่นไทย
 222. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๖/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 223. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 224. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 225. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 226. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 227. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 228. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 229. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 230. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 231. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
 232. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 233. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 234. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาราช
 235. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 236. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคดำรงไทย
 237. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคดำรงไทย
 238. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 239. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 240. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
 241. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสันติภาพไทย
 242. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสันติภาพไทย
 243. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคนิติศาสตร์ไทย
 244. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนิติศาสตร์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 245. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดิน
 246. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังแผ่นดินลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 247. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 248. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักเมืองไทย
 249. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรครักเมืองไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 250. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดินไท
 251. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ชื่อนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผ่นดินไท
 252. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผู้ถูกร้อง]
 253. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีประชาไทย
 254. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเสรีประชาไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 255. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลเมืองไทย
 256. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคพลเมืองไทย
 257. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเอกราช
 258. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเอกราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 259. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 260. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติสามัคคี
 261. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสังคมไท
 262. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสังคมไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 263. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคราษฎรรักไทย
 264. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคราษฎรรักไทย
 265. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอยู่ดีมีสุข
 266. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคอยู่ดีมีสุขสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 267. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 268. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมัชฌิมา
 269. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
 270. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2551 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
 271. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน
 272. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสยามก้าวหน้า
 273. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามก้าวหน้าสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 274. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 275. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 276. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 277. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 278. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ นโยบาย และข้อบังคับของพรรครวมชาติพัฒนา
 279. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 280. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 281. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 282. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 283. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพัฒนาประชาธิปไตยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 284. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
 285. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผ่นดิน
 286. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักชาติ
 287. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรครักชาติ
 288. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสันติภาพชาวไทย
 289. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสันติภาพชาวไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 290. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรครักษ์ชาติไทย
 291. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 292. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 293. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุณธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 294. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 295. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสาธารณชน
 296. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสาธารณชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 297. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนาคตไทย
 298. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเทียนแห่งธรรม
 299. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเทียนแห่งธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 300. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนุรักษ์นิยม
 301. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคอนุรักษ์นิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 302. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมาภิบาลสังคม
 303. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสุวรรณภูมิ
 304. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๒ เรื่อง การเลิกพรรคสุวรรณภูมิ
 305. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 306. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคราษฎร
 307. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 308. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ
 309. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน
 310. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง [พรรคต้นตระกูลไทย]
 311. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักประเทศไทย
 312. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน
 313. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเงินเดือนประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 17 ง หน้า 50 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 314. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 46ง วันที่ 23 เมษายน 2552" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 315. "พรรคธรรมาธิปัตย์เปลี่ยนชื่อเป็นประชาสันติ". เดลินิวส์.
 316. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคขัตติยะธรรม
 317. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 107/2554 เรื่อง การเลิกพรรคขัตติยะธรรม
 318. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน์
 319. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแนวร่วมมาตุภูมิ
 320. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังพัฒนา
 321. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การเลิกพรรคพลังพัฒนา
 322. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธรรม
 323. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 324. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมไทยพัฒนา
 325. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคปวงชนชาวไทย
 326. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 327. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครัฐไทย
 328. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรครัฐไทย ในรายการชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรครัฐไทย
 329. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ
 330. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ
 331. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนไทยสามัคคี
 332. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคคนไทยสามัคคี
 333. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 334. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 335. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคภพไท
 336. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคภพไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 337. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 338. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 339. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังคนกีฬา
 340. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังคนกีฬาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 341. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตย
 342. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่
 343. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมสังคม
 344. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคธรรมสังคม
 345. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเทิดไทย
 346. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๐๙/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคเทิดไทย
 347. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย
 348. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 349. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคนิติภูมิไทย
 350. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีนิยม
 351. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเสรีนิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 352. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยพอเพียง
 353. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยพอเพียง
 354. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
 355. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเราเพื่อนกัน
 356. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคเราเพื่อนกัน
 357. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาวนาไทย
 358. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒๖/๒๕๕๔ เรื่อง การเลิกพรรคชาวนาไทย
 359. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเข้มแข็ง
 360. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเข้มแข็งสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 361. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยทันทุน
 362. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหารัฐพัฒนา
 363. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเพื่อไทย
 364. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเพื่อไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 365. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อธรรม
 366. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเพื่อธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 367. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์
 368. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสร้างสรรค์
 369. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคถิ่นกาขาว
 370. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยเป็นสุข
 371. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยเป็นสุขสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 372. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคบำรุงเมือง
 373. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคบำรุงเมือง
 374. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลานุภาพ
 375. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลานุภาพสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 376. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคุ้มเกล้าไทย
 377. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคคุ้มเกล้าไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 378. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมวลชน
 379. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังมวลชน
 380. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสังคมไทย
 381. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังสังคมไทย
 382. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชนชาวไทย
 383. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคประชาชนชาวไทย
 384. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักแผ่นดิน
 385. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักแผ่นดิน
 386. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักแผ่นดิน
 387. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักแผ่นดิน
 388. เปิดตัวพรรครักษ์สันติอย่างเป็นทางการ
 389. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
 390. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย
 391. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชล
 392. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังชาวนาไทย
 393. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังชาวนาไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 394. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแห่งธรรม
 395. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรคพลังแห่งธรรม
 396. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างไทย
 397. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคยางพาราไทย
 398. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักชาวไทย
 399. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเลิกพรรครักชาวไทย
 400. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงานไทยสามัคคี
 401. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสัจจานุภาพ
 402. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคสัจจานุภาพ
 403. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์
 404. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมพลังใหม่
 405. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรครวมพลังใหม่
 406. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคท้องถิ่นไทย
 407. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท
 408. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนุรักษ์สยาม
 409. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๔๑/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคอนุรักษ์สยาม
 410. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยก้าวไกล
 411. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๕๒/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคไทยก้าวไกล
 412. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเครือข่ายประชาชน
 413. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยรักชาติ
 414. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคไทยรักชาติ
 415. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยก้าวหน้า
 416. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๒/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคชาติไทยก้าวหน้า
 417. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชูชาติไทย
 418. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง การเลิกพรรคชูชาติไทย
 419. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเศรษฐกิจไทย
 420. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังเศรษฐกิจไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 421. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย
 422. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังอุดร
 423. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังอุดรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 424. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยถาวร
 425. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคไทยถาวรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 426. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักไท
 427. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเลิกพรรครักไท
 428. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า
 429. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อสันติ
 430. เช็คความฟิต70พรรค ก่อนสู้ศึกเลือกตั้งปี2557
 431. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยรักธรรม
 432. 'ไทรักธรรม'ประกาศสู้ศึกสนามเลือกตั้ง ส่งครบ350เขต
 433. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีรวมไทย
 434. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักษ์ธรรม
 435. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย
 436. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติ
 437. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่ออนาคต
 438. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทยเครือข่าย
 439. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยสามัคคี
 440. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังประชาธิปไตย
 441. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคภราดรภาพ
 442. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทยรักชาติ
 443. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเมืองไทยของเรา
 444. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชีวิตใหม่
 445. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนไทย
 446. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคคนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 447. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคปฏิรูปไทย
 448. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
 449. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักท้องถิ่นไทย
 450. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังเกษตรกรไทย
 451. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
 452. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหาประชาชน
 453. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังพลเมือง
 454. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสังคมไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 455. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย
 456. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเอกราชไทย
 457. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
 458. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 459. ‘บิ๊กป้อม’ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรม’พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ที่โคราช เลขาธิการพรรคยันไม่ใช่พรรคทหาร
 460. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 461. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพพรรคการเมือง
 462. ศาลรธน. สั่ง "ยุบพรรคอนาคตใหม่" https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119939
 463. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคไทยรุ่งเรืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 464. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 465. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 466. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข