ปรีดา บุญเพลิง เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยรับราชการครูและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ปรีดา บุญเพลิง
หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2561
(5 ปี 260 วัน)
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2555 – 27 เมษายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 83 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 กันยายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
พรรคการเมืองครูไทยเพื่อประชาชน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ

แก้

ปรีดา บุญเพลิง เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2494 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ[1]

การทำงาน

แก้

ปรีดา บุญเพลิง เคยรับราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2515 จนถึง พ.ศ. 2523 และย้ายมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปี พ.ศ. 2542 ในระหว่างรับราชการครู นายปรีดา เคยเป็นผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (2524-2527) และผู้แทนสมาชิกคุรุสภาในคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา (2525-2533) จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแกนนำองค์กรครู[2]

ปรีดา บุญเพลิงเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  2. สัมภาษณ์ ปรีดา บุญเพลิง เป็นครูมาทั้งชีวิต "แก้หนี้ครู" ตั้งใจทำเพื่อครู
  3. ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๔, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๙, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔