พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ชื่อย่อ:ค.พ.ช., อังกฤษ: THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 มีนายอธิพงษ์ บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรค และนางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นเลขาธิการพรรค แต่ต่อมามีการเลิกพรรคในปี พ.ศ. 2553 ก่อนกลับมาจัดตั้งพรรคอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2554 โดยมีแนวนโยบายหลักในการปลดหนี้สินครู และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา[2] ซึ่งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 จำนวน 1 คน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
หัวหน้าปรีดา บุญเพลิง
รองหัวหน้า
 • ชัยพร ธนถาวรกิจ
 • คมกริช พุดดี
 • กัมปนาท มูลโต
 • ปรัชญา มั่นทน
 • จีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์
 • วิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น
 • ยอดยิ่ง เอกะกุล
 • เจริญ ชัยสิทธิ์
 • สิริชัย วงศ์พัฒนกิจ
 • อำพล คำจม
 • สำราญ แปงการิยา
 • สินสมุทร สมัยพิทักษ์
 • วิชาญ ช่างวาด
 • พิศณุ ภูชงค์
 • มาคอรี บูละ
เลขาธิการสุวิชญ์ โยทองยศ
รองเลขาธิการจรูญ สืบพงษ์
เหรัญญิกณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์
นายทะเบียนสมาชิกสุพจน์ ดีสุข
โฆษกดาบตำรวจมิตร มิตระกาญจน์
รองโฆษกประเสริฐศรี ทศโยธิน
กรรมการบริหารอุทัย โวหาร
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกจินตนา ดีสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนภา ทองสุทธิ
ก่อตั้ง
 • 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1)
 • 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
ถูกยุบ19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1)
ที่ทำการ4/2 หมู่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)18,402 คน[1]
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

ยุคก่อตั้ง พ.ศ. 2552 แก้

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายอธิพงษ์ บุญเพลิง และ นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค มีที่ทำการพรรคอยู่ที่ อาคารมกุฎอาเขต ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [3] ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมใหญ่ของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีมติให้เลิกพรรคฯ และมีประกาศในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตามคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 60/2553[4]

ยุคก่อตั้ง พ.ศ. 2554 แก้

จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีการจดทะเบียนพรรคครูไทยเพื่อประชาชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ และ นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกส่วนที่ทำการพรรคยังคงใช้ที่ทำการพรรคจากการจดทะเบียนครั้งแรก [5]

ต่อมาในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 นายณัฐวัฒน์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ทางพรรคจึงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายปรีดา บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมเลือกนาย ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ อดีตหัวหน้าพรรคให้ดำรงตำแหน่ง [6]

ต่อมานาย ปรีดา บุญเพลิง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [7] จากนั้นในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายปรีดา บุญเพลิง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และนายสุวิชญ์ โยทองยศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคไปอยู่ที่ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น[8] ต่อมาในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ซึ่งนายปรีดาได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จึงต้องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายปรีดาเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ธนถาวรกิจ อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากนั้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 13 คนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลทันทีส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือจำนวน 10 คนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นทางพรรคจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคโดยยกเลิกข้อบังคับพรรคฉบับปี 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้ข้อบังคับพรรคฉบับปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 27 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายปรีดาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของนายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่[9] ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2566 นางกรรณิการ์ อุศรีษะ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 26 คน[10]

การเลือกตั้ง แก้

ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้ ส.ส. เข้าสภาจำนวน 1 คนคือ นาย ปรีดา บุญเพลิง ผู้เป็นหัวหน้าพรรค หลังการเลือกตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และสนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี[11][12]

และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 มีนโยบายคือ ปฏิวัติการศึกษาไทยยุคใหม่ด้านหลักสูตร ด้านระบบการบริหาร ด้านครูและลดเวลาเรียนให้สั้นลง โดยผลการเลือกตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ที่นั่งคือนายปรีดา หัวหน้าพรรค

บุคลากร แก้

หัวหน้าพรรค แก้

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อธิพงษ์ บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
3 ปรีดา บุญเพลิง 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค แก้

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หทัยนุช บุญเพลิง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
28 มิถุนายน พศ. 2554 21 กันยายน พ.ศ. 2555
2 ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 27 เมษายน พ.ศ. 2557
3 สุวิชญ์ โยทองยศ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

การเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งทั่วไป แก้

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2554
0 / 500
0 0% 0 ไม่ได้รับเลือก ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ปรีดา บุญเพลิง
2562
1 / 500
56,633 0.16%   1 ร่วมรัฐบาล
2566
1 / 500
171,687   0 ฝ่ายค้าน

อ้างอิง แก้

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ชูนโยบาย ปลดหนี้ ‘ครู-กยศ.’ พร้อมเดินรณรงค์เปิดตัวพรรคครูไทย
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 4. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๖๐/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 11. เลือกตั้ง 2562 : 11 “พรรคเสียงเดียว” ร่วมรัฐบาล พปชร. หนุน พล.อ. ประยุทธ์เป็นนายกฯ ต่อ
 12. 9 พรรคเล็กแถลงร่วมรัฐบาลต่อ ปล่อย “มงคลกิตติ์” ค้านอิสระ

แหล่งข้อมูล แก้