เปิดเมนูหลัก

พรรคพัฒนาจังหวัด พรรคการเมืองไทยในอดีตที่ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[1] เป็นลำดับที่ 29/2517 โดยมีนายสฤษดิ์ เพ็ญสุภา เป็นหัวหน้าพรรค นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ และ นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคและนายดิเรก เพ็ญสุภา เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคพัฒนาจังหวัด
หัวหน้าพรรคสฤษดิ์ เพ็ญสุภา
เลขาธิการพรรคดิเรก เพ็ญสุภา
ก่อตั้ง25 พฤศจิกายน 2517
ที่ทำการพรรคจังหวัดพิจิตร
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 269
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 279
รองหัวหน้าพรรควิศาล ภัทรประสิทธิ์
วิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ใน การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518 พรรคพัฒนาจังหวัดได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกปรากฏว่าพรรคพัฒนาจังหวัดได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คน คือ วิศาล ภัทรประสิทธิ์ จากจังหวัดพิจิตร

ต่อมาเมื่อ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า พรรคกิจสังคม ได้ประกาศยุบสภาทำให้เกิด การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519 ซึ่งทางพรรคพัฒนาจังหวัดก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผลปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คน คือ วิศาล ภัทรประสิทธิ์ และ ยุพา อุดมศักดิ์ จากจังหวัดพิจิตร

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[3]

อ้างอิงแก้ไข