รายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยของไทย

(เปลี่ยนทางจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
Permanent Secretary for Ministry of Interior
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามหาอำมาตยาธิบดี
สถาปนา9 มีนาคม 2441
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ไข

 1. พระยาราชวรานุกูล ราชปลัดทูลฉลอง : 21 ตุลาคม 2435[1]- 17 เมษายน 2442
 2. พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง : 17 เมษายน 2442[2]- 12 เมษายน 2456
 3. เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง : 12 เมษายน 2456[3]- 1 สิงหาคม 2465
 4. พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง : 1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
 5. พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง : 1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
 6. พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : 1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
 7. พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) : 1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
 8. พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : 1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
 9. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : 1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
 10. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) : 1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
 11. พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) : 11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
 12. พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) : 1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
 13. ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) : 27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
 14. พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) : 3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
 15. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) : 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
 16. นายถวิล สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
 17. นายพ่วง สุวรรณรัฐ : 2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
 18. นายวิทุร จักกะพาก : 7 มกราคม 2516[4] - 30 กันยายน 2517
 19. นายชลอ วนะภูติ : 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
 20. นายวิญญู อังคณารักษ์ : 1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
 21. นายดำรง สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
 22. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร : 1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
 23. นายเอนก สิทธิประศาสน์ : 1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
 24. นายอนันต์ อนันตกูล : 17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534[5] ,1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
 25. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา : 26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
 26. นายอารีย์ วงศ์อารยะ : 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
 27. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร : 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
 28. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ : 1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
 29. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
 30. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
 31. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
 32. นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
 33. นายวิชัย ศรีขวัญ : 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
 34. นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 35. นายวิเชียร ชวลิต : 1 ตุลาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
 36. นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 37. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2558
 38. นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560
 39. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560[6] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
 40. นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[7] ถึงปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข