ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ (เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504) เป็นประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีว่าการอนุทิน ชาญวีรกูล
ก่อนหน้ากฤษฎา บุญราช
ถัดไปสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (63 ปี)
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่สมรสดร.ปฤถา พรหมเลิศ
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประวัติ แก้

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง[1] เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

การศึกษา แก้

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32[2] ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับราชการ แก้

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2552 [3] มีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคือ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554[4] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์[5] และ อดีตกรรมการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.)​ ในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560[6] และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ (โดยตำแหน่ง) อาทิ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[7] คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2562 เขาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่เป็นกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อาทิ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง​ กระทรวงมหาดไทย​ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน[8] หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[9] เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[10] และใน วันที่ 5 พฤษภาคม ​2564​ ได้รับแต่งตั้ง​เป็น รองผู้อำนวยการ​ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รางวัลและเกียรติยศ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ‘บิ๊กฉิ่ง’ปัดไม่จริง2ป.สั่งตั้งพรรคการเมืองสำรอง ยันเป็นขรก.36ปีรู้อะไร‘ควร-ไม่ควร’
 2. ไฟเขียว’บิ๊กฉิ่ง’สิงห์ดำรุ่น 32 นั่งปลัดมหาดไทย
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 4. ทุกสีทุกสิงห์ ขานรับว่าที่ “ปลัดฉิ่ง” เหมาะแก่ยุคปรองดอง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 7. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf[ลิงก์เสีย]
 8. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 10. มติคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง หน้า ๓๗๑๓, ๒ มิถุนายน ๒๕๓๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ", เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๙๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๗๘, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔