ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[1] กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท[2]ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[3] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[4] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2562[5] ประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[6]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[7]กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8] นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร[9]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง[10]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว[11]

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[12] กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[13] กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[14] กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[15] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม[16] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว[17]กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[18]กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[19] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[20] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[21]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[22]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[23]

ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้คือ กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[24]ซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อดีต กรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ[25]และ กรรมการ ในคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ[26] ในฐานะ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติEdit

ฉัตรชัย พรหมเลิศ มีชื่อเล่นว่า ฉิ่ง ทำให้บรรดานักข่าวสายการเมืองเรียกติดปากว่า บิ๊กฉิ่ง เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

การศึกษาEdit

ฉัตรชัย พรหมเลิศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตและระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 32 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รับราชการEdit

ฉัตรชัย พรหมเลิศ เริ่มต้นรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นจึงได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้ขยับจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเมื่อ พ.ศ. 2552 [27] ก่อนที่ พ.ศ. 2555 จะได้ขยับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ ที่ขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [28]วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นายฉัตรชัยรับตำแหน่ง กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[29]

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[30]

ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 เขารับตำแหน่งกรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี พ.ศ. 2558 เขารับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นอกจากนั้นเขารับตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ[31]

ปลัดกระทรวงมหาดไทยEdit

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายฉัตรชัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อจากนาย กฤษฎา บุญราช ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายฉัตรชัยให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย [32]และเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[33]

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด[34]

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ [35]

รางวัลและเกียรติยศEdit

เครื่องราชอิสริยาภรณ์Edit

อ้างอิงEdit

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/260/T_0020.PDF
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
 3. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 4. ประธานคณะอนุกรรมการ
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0001.PDF
 6. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00152877.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/046/T_0068.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/10.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/9.PDF
 12. ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศแต่งตั้ง สก. กทม. จำนวน 30 ราย
 13. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 14. https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf
 15. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/072/T_0092.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0171.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0032.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 21. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0104.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/013/5.PDF
 26. รายงานประชุม
 27. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๕๒ ง พิเศษ หน้า ๑๓ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 28. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๔๙ ง พิเศษ หน้า ๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 29. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99306488
 30. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99307249
 31. http://www.volunteerthai.org/node/159
 32. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 33. https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/CV5.pdf
 34. http://moicoop.com/pdf/Untitled_2561.pdf
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 36. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒ ข หน้า ๒๔ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๑ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/16/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอน ๑๖ ข หน้า ๑ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒