มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548[4] โดยรวม 2 หน่วยงานหลักเข้าไว้ด้วยกัน คือ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาเขตปทุมธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์และพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการจัดการเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อย่อมทร.ธัญบุรี / RMUTT
คติพจน์ราชมงคลสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2548; 19 ปีก่อน (2548-01-18)
นายกสภาฯวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ[1]
อธิการบดีผศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีผศ. ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อาจารย์1,511 คน [2] (ปีการศึกษา 2564)
ผู้ศึกษา25,480 คน[3] (ปีการศึกษา 2564)
ที่ตั้ง
คลองหก
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ศูนย์รังสิต
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
สี██ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และวิทยาเขตปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

ประวัติ

แก้

สืบเนื่องมาจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา[5] ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากขณะนั้นวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้สามารถดำเนินการได้อย่างประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากรทุกประเภท วิทยาลัยฯ จึงได้พยายามที่จะจัดให้คณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาได้มารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้สามารถขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาด้านเทคโนโลยีออกไปให้กว้างขึ้น แต่การดำเนินงานต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคทางด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัตินานาประการ จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาขึ้นได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ โดยการจัดสรรที่ดินคลองหกฝั่งตะวันตก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-40 ไร่ และแปลงเลขที่ 109-3-04 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 720-2-45 ไร่ ให้ใช้เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ

แต่สถานการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเนื่องจากที่ดินผืนนี้ กรมประชาสงเคราะห์ได้แสดงความจำนงขอใช้จัดสรรที่ดินเพื่อการเคหะต่อเนื่องจากหมู่บ้านใช้ทำนาอยู่จึงไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ได้ ต่อมาทางวิทยาลัยฯ ร่วมกับกรมธนารักษ์ดำเนินการเจรจากับกรมประชาสงเคราะห์ใหเอนการใช้ที่ดินผืนนี้ให้แก่วิทยาลัยฯ ต้องเวลาในการดำเนินการถึง 6 เดือน วิทยาลัยฯ จึงเริ่มเข้าไปใช้สิทธิในที่ดินผืนนี้ได้ แต่ปัญหายังไม่สิ้นสุด เนื่องจากชาวบ้านยังมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ และที่ดินส่วนใหญ่ยังใช้ปลูกข้าวอยู่ ทางวิทยาลัยฯ พยายามหาข้อยุติโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเจรจากับชาวบ้านและผู้ที่ทำนา จึงได้ข้อตกลงร่วมกัน โดยวิทยาลัยฯ จะเข้าไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ชดเชยค่าเสียหายในการขนย้ายข้าวของ พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ตลอดจนยินดีรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นพนักงานพร้อมจัดหาที่พักให้ตามสมควร นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินนั้นด้วย

การดำเนินการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา จนกระทั่งเมื่อดำเนินการต่อเนื่องมาจนปลายปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เวลา 16.09 น. ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่คณจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เป็นล้นพ้น

ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[6] อันมีความหมายว่า "สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา" และสืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยบริหารจัดการได้โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับสูง ปริญญาโท เอก จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

รายชื่ออธิการบดี

แก้
ลำดับ รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (วาระที่ 1) [7]
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 2) [8]
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วาระที่ 1) [9]
27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [10]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน [11]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9ซึ่งพระองค์ได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นบัวสวรรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gustavia gracillima Miers

ชื่อวงศ์ : Lecythidaceae

ต้นบัวสวรรค์ เป็นไม้พุ่มสูง 2 - 5 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบเวียนเรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบเป็นมัน ไม่ผลัดใบ กลีบดอกหนา ซ้อนเหลื่อมกัน ดอกคล้ายดอกบัวหลวงแต่ใหญ่และสวยกว่ามาก ดอกมักออกซ่อนอยู่ภายในทรงพุ่ม นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามได้ที่บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว

สีประจำมหาวิทยาลัย

แก้

น้ำเงินเข้ม (Royal Blue)

ประติมากรรมประจำมหาวิทยาลัย

แก้

บัวเหล็ก ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว 8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความสำเร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้

การจัดการศึกษา

แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทางวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ 12 คณะ ดังต่อไปนี้

คณะ

แก้

โครงการจัดตั้งคณะ

แก้
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
 • คณะแพทยศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) คาดว่ารับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี 2572

โรงเรียนสาธิต

แก้

พื้นที่จัดการศึกษา

แก้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษา 3 แห่งคือ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์คลองหก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

การเดินทาง

แก้

ระบบขนส่งมวลชน

แก้

มีรถโดยสารประจำทางหลายสายที่ผ่านบริเวณถนนเลียบคลองหก รถเมล์ สาย 538 และรถตู้โดยสารชานเมือง สาย 1156 จาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และภายในประตู 3 รถมินิบัส สาย 1156 จาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมไปถึงรถ Shuttle Bus เชื่อมระหว่างศูนย์คลองหกกับศูนย์รังสิต (ให้บริการเฉพาะบุคลากร มทร.ธัญบุรี (รวมถึงนักศึกษา) เท่านั้น) มีให้บริการฝั่งละ 4 เที่ยว ดังนี้ ศูนย์คลองหก 06.30 น. / 07.30 น. / 12.00 น. / 17.00 น. และศูนย์รังสิต 07.30 น. / 12.00 น. / 17.00 น. / 18.30 น.

บุคคลจากมหาวิทยาลัย

แก้
ด้านศาสนา
ด้านวงการบันเทิง
ด้านการเมือง
ด้านบุคคลากรทางการศึกษา
ด้านวงการผู้ประกาศข่าว
ด้านวงการพิธีกร
 • จีระพันธ์ เพชรขาว (หมอปลา มือปราบสัมภเวสี) จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ด้านวงการเอกชน
 • นุสรา ทองบ่อ (ครูนุส) ครูสอนสถาบันบางกอกแดนซ์
 • สิริพรรณ มาลีแย้ม (ครูอิ๋ว) ครูสอนสถาบันบางกอกแดนซ์
 • คุณนวพร อังสนารักษ์ (ครูลินดา) ครูสอนสถาบันบางกอกแดนซ์
 • นพรัตน์ กุลหิรัญ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
บุคคลทั่วไป
 • ประกายฟ้า พูลด้วง (ฟ้า) อดีตนักร้องนำวง Pastel Season Band, พิธีกร, ยูทูบเบอร์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/013/2.PDF
 2. จำนวนอาจารย์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2564. [1]
 3. จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564. [2]
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
 5. พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
 6. พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๓๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศวำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 ราย เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 88ง วันที่ 20 ตุลาคม 2548
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศวำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ราชกิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 120ง วันที่ 24 สิงหาคม 2552
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศวำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ราชกิจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ราชกิจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 219ง วันที่ 5 กันยายน 2560
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศวำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ราชกิจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 14 สิงหาคม 2556

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้