อนันต์ อนันตกูล

นายอนันต์ อนันตกูล ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[1] เป็นอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดชลบุรี[2] เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเวลายาวนานถึง 4 ปี และดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก 2 สมัยรวมเวลาเกือบ 4 ปี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2546

นายอนันต์ อนันตกูล
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
17 กันยายน พ.ศ. 2543 – 20 เมษายน พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
ถัดไป ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (89 ปี)
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส รุ่งจิตต์ อนันตกูล
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์แก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2561 นายอนันต์ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค Archived 2018-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2561
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. Archived 2012-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง
  3. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (ไม่เป็นกฎหมาย เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต (รวม ๓ ราย ๑. นายอนันต์ อนันตกูล ฯลฯ)
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชชั้นสายสะพาย ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘)
  6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเล่ม ๑๐๗ ตอน ๒๐๐ ง ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้า ๘๑๕๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข