เปิดเมนูหลัก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University; ชื่อย่อ: ม.ร. - RU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ทำการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติ แต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน อันเป็นระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และมีชื่อเสียงในด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างมาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png
ชื่อย่อม.ร. / RU
คติพจน์รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
สถาปนาพ.ศ. 2514
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
นายกสภาฯชีพ จุลมนต์[1] (6 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สีประจำสถาบัน██ สีน้ำเงิน
██ สีทอง
เครือข่ายASAIHL
เว็บไซต์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Banner1.png

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 บนบริเวณที่ดินประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา[2] กล่าวคือ ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่มีการสอบคัดเลือกนับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 2514 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในขณะนั้น ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 ขึ้นใช้บังคับแทนกฎหมายฉบับเดิม

การตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 คือ นายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร สังกัดพรรคสหประชาไทย โดยในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 โดยตั้งคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งมีพลเอกประภาส จารุเสถียร เป็นประธานกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งกำหนดชื่อมหาวิทยาลัยในร่างพระราชบัญญัตินั้นว่า "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ..." โดยนายแคล้ว นรประติ ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เสนอให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ระยะแรก คณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แสดงสินค้านานาชาติ ที่ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 จึงได้อนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งถาวร และได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2515 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ซึ่งถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไฟล์:ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล จึงจัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน สำหรับผู้ที่จะเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน และจัดให้มีสื่อการสอนทางไกลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง เช่น ตำราเรียน การบรรยายผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาที่มีภาระการงาน หรืออยู่ในท้องถิ่นห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนอย่างสม่ำเสมอได้ อย่างไรก็ตาม ในบางสาขาวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติหรือจำเป็นต้องศึกษาจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด มหาวิทยาลัยหรือภาควิชาอาจกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะอื่นๆ ในบางรายวิชา

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแก้ไข

 • รามคำแหงเปิดเรียนครั้งแรก ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 วิชาที่เปิดบรรยายเป็นวิชาแรกคือ LB103 (การใช้ห้องสมุด) โดยปัจจุบัน ได้เปลี่ยน รหัสวิชาเป็น LIS1003 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ส่วนชื่อกระบวนวิชายังคงเดิม
 • คำขวัญเดิมของรามคำแหง คือ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ เป็นของ ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดีคนแรก และต่อมาได้มีการคิดคำขวัญเพิ่มเติมขึ้นอีก ประมาณปี 2527 ได้มีการจัดประกวดคำขวัญของรามคำแหงขึ้น สำนวนที่ชนะเลิศคือ "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"
 • ค่าหน่วยกิตของรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าหน่วยกิตถูกที่สุด คือ 25 บาท เดิมทีเดียวใน พ.ศ. 2514 กำหนดค่าหน่วยกิตไว้ที่ 30 บาท เนื่องจากคาดว่าอาจมีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนไม่มากนัก แต่ปรากฏว่ากลับมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนั้นกว่า 30,000 คน ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ จึงเสนอต่อที่ประชุม ทปม. เห็นควรให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาเหลือ 25 บาท ครั้งหนึ่งในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้มีการเรียกร้องให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาอีก ซึ่งได้ลดลงมาจนถึงหน่วยกิตละ 18 บาท จนถึงปีพ.ศ. 2537 ได้มีการเพิ่มค่าหน่วยกิตเป็น 25 บาท จนถึงปัจจุบัน ส่วนการเรียนแบบ Pre-degree สำหรับนักเรียนม.ปลายเก็บหน่วยกิต ค่าหน่วยกิตละ 50 บาท
 • เกรดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ กล่าวคือ ใช้ระบบ G P F แสดงระดับผลการเรียนในระดับปริญญาตรี โดย G = Good 4.00 (ระดับคะแนน 80-100) , P = Pass 2.25 (ระดับคะแนน 60-79) และ F = Failure หมายถึงสอบตก (ระดับคะแนน 59 ลงมา) ในช่วงเตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้มีบางท่านเสนอว่าควรใช้ระบบ A B C D แต่จากข้อสรุปของที่ประชุมตกลงให้ใช้ G P F ดังเช่นในปัจจุบัน สาเหตุที่ไม่ใช้ระบบ A B C D เนื่องจากนักศึกษามีเป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา การใช้ตะแกรงถี่เกินไปอาจไม่เป็นระบบการวัดผลที่ดี แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตันไป มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบเกรด จาก G P F เป็น A B C D เพื่อให้ทัดเทียมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 [3] และมีการพิจารณาให้ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 แก่นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน G ร้อยละ 75 ของหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรการศึกษา และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 แก่นักศึกษาผู้มีระดับผลการเรียน G ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรทั้งนี้นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับหลักสูตรนั้น และต้องไม่มีการลงทะเบียนในวิชาใดวิชาหนึ่งเกิน 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้ปรับระบบเกรดเป็น "A B C D" แล้วนั้น การพิจารณาให้เกียรตินิยมจึงเป็นดังนี้ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ให้แก่นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป , ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ให้แก่นักศึกษาผู้มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.75 และ "'ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง'" ให้แก่นักศึกษาผู้มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.50 ส่วนการรีเกรดสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลการเรียน "'D,D+'" เท่านั้น และที่สำคัญเกรด '"F"' จะไม่ปรากฏอยู่ในทรานสคริปส์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบตลาดวิชาและมีการสอบซ่อมภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (ยกเว้นภาค 2 และภาคฤดูร้อนที่จะสอบซ่อมในคราวเดียวกัน)

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงและวิทยาเขตแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง)แก้ไข

แรกเริ่มที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แสดงสินค้านานาชาติที่ ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ จำนวน 300 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ระยะแรกที่ทำการเปิดสอนได้ใช้อาคารแสดงสินค้าที่มีอยู่เดิมเป็นที่ทำการและห้องเรียนของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะ/สำนัก/สถาบัน รวมทั้งอาคารเรียนฯลฯ เพิ่มขึ้นแทนอาคารแสดงสินค้าเดิมเหล่านั้น จะเห็นว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปมาก บริเวณของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายที่ทันสมัย บรรยากาศเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการ อีกทั้งภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดและสะดวกสบาย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการของทุกคณะ/สำนัก/สถาบันต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี (รามคำแหง 2 - บางนา)แก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้ง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี (วิทยาเขตบางนา)ในปีพ.ศ. 2522 (และเริ่มเปิดทำการสอนปีพ.ศ. 2527) บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจำนวน 150 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ถนนบางนา – ตราด เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว วิทยาเขตบางนาจึงใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรีทุกสาขา ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่สอนระดับปริญญาโทบางโครงการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัยแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ขึ้น เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัยนั้นในอดีตคือกรุงสุโขทัยในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติเห็นชอบโครงการยกฐานะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับงบประมาณแผ่นดินเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ เปิดสอนคณะธุรกิจการบริการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมไปถึงปริญญาตรีส่วนภูมิภาค เปิดที่สาขาวิทยบริการแห่งนี้ด้วย

พื้นที่การศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 ส่วน กับ 1 วิทยาเขต และ 1 ศูนย์การศึกษา (วิทยาเขต)

 • ส่วนที่ 1 คือส่วนของพื้นที่ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง กองแผนงาน) อาคารวิทยบริการและบริหาร (กองบริการการศึกษา) อาคารเรียนรวม (เวียงคำ) อาคารเรียนรวม (เวียงผา) ธนาคารทหารไทยสาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารคณะรัฐศาสตร์1 อาคารศรีศรัทธา(อาคารคณะรัฐศาสตร์2) อาคารจอดรถพิเศษ8ชั้น อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ โรงกลาง (โรงอาหารกลาง) อาคารนพมาศ (บัณฑิตศึกษา) หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาคารบรรยายรวม (กงไกรลาศ) อาคารห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง อาคารบรรยายรวม(ศิลาบาตร) เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาที่ 14146 อาคารศิลาบาตร (SBB) ศูนย์ฝึกซ้อมกอล์ฟในร่ม KLB 601 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารงานแพทย์และอนามัย
 • ส่วนที่ 2 คือส่วนพื้นที่การจัดศึกษาได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ อาคารบรรยายรวมคณะบริหารธุรกิจ อาคารท่าชัย (บัณฑิตวิทยาลัย) อาคารสุโขทัย เป็นที่ตั้งของ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันภาษา สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพิเศษปริญญาโท) ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารคณะเศรษฐศาสตร์1 และ2 อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา อาคารโรงยิม4 อาคารห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ตึกรับส่งข้อสอบ
 • ส่วนที่ 3 ครอบคลุมไปยัง อาคารเบกพล ที่ทำการคณะนิติศาสตร์(1) คณะนิติศาสตร์ใหม่(2) ที่ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลางแห่งใหม่ สำนักหอสมุดกลาง อาคารสวรรคโลก คณะศึกษาศาสตร์(1) ศึกษาศาสตร์(2) สำนักกีฬา สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง(อนุบาล) สนามเทนนิส โรงยิม2 โรงยิม3 อาคารเบกพล(กองอาคารสถานที่)
 • ส่วนที่ 4เป็นที่ตั้งของ คณะมนุษยศาสตร์ 1 และ2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคีรีมาศ(อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์) โรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม อาคารเรียนศรีจุฬาลักษณ์(ของคณะมนุษยศาสตร์) อาคารเรียนพิริยราม(คณะศึกษาศาสตร์ และปริญญาโทโครงการพิเศษ) อาคารของภาควิชาสถิติ โรงยิม1
 • ส่วนที่ 5เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สระน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางสระน้ำ สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข
 • ส่วนที่ 6เป็นที่ตั้งของ กองงานวิทยาเขตบางนา จัดการเรียนการสอนของ นักศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีที่1 ตั้งแต่พ.ศ. 2527 และ ปริญญาโท ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง2(วิทยาเขตบางนา)
 • ส่วนที่ 7อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติเห็นชอบโครงการยกฐานะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับงบประมาณแผ่นดินเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ คณะธุรกิจการบริการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยจัดการเรียนการสอนและพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย คือ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างจังหวัด 23 แห่ง จัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี โท บางคณะ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแก้ไข

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2/2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อนำการอุดมศึกษาไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาการอุดมศึกษาไทยแข่งขันในเวทีการศึกษาโลก พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประเทศชาติให้กว้างไกลทั่วสากล หลักสูตรที่เปิดสอนในต่างประเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และกำลังจะเปิดสอนระดับปริญญาเอก ปัจจุบัน ขยายสู่ 29 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์สอบ 38 แห่งในประเทศต่าง ๆ และกำลังขยายเพิ่มขึ้น การจัดสอบได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และการดำเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีผู้สมัครเรียน ประเทศที่มีศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 29 ประเทศ ดังต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมที่สำคัญในมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นจุดเด่นของพระราชวัง ซึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีพระที่นั่งจำลององค์นี้ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวรามคำแหงภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
 • เรือสุพรรณหงส์จำลอง อยู่กลางสระน้ำภายในเรือประดิษฐานพระพุทธรูปจำลอง ซื้งมีความสวยงามโดดเด่น
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านไว้กลางมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า “ลานพ่อขุน” ที่นี่ จึงเป็นจุดรวมใจของชาวรามคำแหงทั้งมวล

ชาวรามคำแหงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประจำทุกปี

 • ศาลาไทยประยุกต์ อยู่หน้าอาคารสุโขทัย เป็นศาลาประยุกต์ กลางน้ำ จัดเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานร่วมสมัย
 • หอนาฬิกา จัดเป็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่ มีความสูงเท่ากับตึก4 ชั้น หน้าปัด เป็นสถาปัตยกรรมศิลาจารึก เป็นกระจกสีฟ้า เดินเวลาแบบดิจิตอล
 • หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นอาคารแบบประยุกต์ 2 ชั้น โดยด้านหน้ามีหลังคาเป็นศิลาจารึก โดยภายในอาคารมีห้องรับรองไว้สำหรับเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาประกอบพระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัย และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

วิชาการแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีพ.ศ. 2514 ซึ่งในครั้งแรกเปิดสอนใน 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาในครั้งแรกจำนวน 37,198 คน ต่อมาในพ.ศ. 2517 ได้เปิดเพิ่มอีกสามคณะคือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ กระทั่งในปี 2540 ได้เปิดสอนคณะวิศวกรรม ศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก จนสถานที่เรียนที่หัวหมากเริ่มแออัด มหาวิทยาลัยจึงได้ เปิดวิทยาเขตรามคำแหง 2 หรือวิทยาเขตบางนา ขึ้นในปีพ.ศ. 2527 ที่ถนนบางนา-ตราด กม.8 แขวงวัดดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 150 ไร่เศษ โดยใช้เป็นที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล จึงจัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน สำหรับผู้ที่จะเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน และจัดให้มีสื่อการสอนทางไกลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง เช่น ตำราเรียน การบรรยายผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ นักศึกษาที่มีภาระการงาน หรืออยู่ในท้องถิ่นห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนอย่างสม่ำเสมอได้ อย่างไรก็ตาม ในบางสาขาวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติหรือจำเป็นต้องศึกษาจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด มหาวิทยาลัยหรือภาควิชาอาจกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน โดยเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะอื่น ๆ ในบางรายวิชา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีประมาณ 1,900 กระบวนวิชา ระดับปริญญาโท 130 กระบวนวิชาจัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 256 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 111 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญา จัดการสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 23 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาระดับ ปริญญาโท 30 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบ 8 คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และเปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะธุรกิจการบริการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก้ไข

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพแก้ไข

นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา อาทิ สถาบันภาษา, กองกิจการนักศึกษา เป็นต้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย อันได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันภาษา

กลุ่มบัณฑิตศึกษาแก้ไข

รายละเอียดแก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ ก่อตั้ง สีประจำคณะ หมายเหตุ
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514      สีขาว RU-LAW
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514      สีฟ้า RU-BUS
คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514      สีแสด RU-HUM
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514      สีชมพู RU-EDU
คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Science) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516      สีแดงเข้ม RU-POL
คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516      สีม่วง RU-ECO
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) 29 มีนาคม พ.ศ. 2517      สีเหลือง RU-SCI
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536 RU-GRS
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) พ.ศ. 2540      สีเลือดหมู RU-ENG
สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Studies) พ.ศ. 2542 RU-IIS
คณะสื่อสารมวลชน (Faculty of Mass Communication) 29 เมษายน พ.ศ. 2545      สีเขียวตองอ่อน RU-MAC
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) พ.ศ. 2550      สีครีมทอง RU-FAA
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551      สีชมพูอมส้ม RU-PUH
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Faculty of Human Resource Development) 18 กันยายน พ.ศ. 2552      สีเทา RU-HRD
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (Faculty of Optometry) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555      สีเขียว RU-OPT
คณะธุรกิจการบริการ (Faculty of Service Industry Management) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 RU-SIM

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยแก้ไข

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหงแก้ไข

วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของชาวรามคำแหง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และประทับ ณ ห้องรามคำแหงอนุสรณ์ถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของมหาวิทยาลัยและชาวรามคำแหง เพราะเป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ทรงฉลองพระองค์ชุดครุย และวันเดียวกันในช่วงบ่ายมีพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมวิทยา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจารึกวันมหามงคลนี้ กำหนดเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก้ไข

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า...

...มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และอย่างอิสระจึงอำนวยประโยชน์ได้มาก ในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป และโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้ว ให้ได้ฟื้นฟูเพิ่มพูนความสามารถของตนทางด้านวิชาการ เพื่อนำไปปรับปรุง การงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกฐานะหน้าที่ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริม ผู้ที่เข้ามาศึกษาดังนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนควรจะได้มองเห็น และควรที่จะได้น้อมนำมาเป็นคติในการดำเนินชีวิต และการงานต่อไป โดยทำความตั้งใจและความเพียรให้มั่นคง ในอันที่จะฝึกฝนและปรับปรุงตนเอง ในการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุดควรจะได้พยายาม หาทางนำความคิดวิทยาการซึ่งอุตส่าห์ฝึกฝนศึกษามาได้ด้วยยากนั้นมาใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความ เจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเรา...

— พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปัจจุบันแก้ไข

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขาองมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแก้ไข

ห้องรามคำแหงอนุสรณ์ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง ภายในห้องรามคำแหงอนุสรณ์นั้นแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ในส่วนที่ 1 เป็นส่วนของห้องรับรองที่ทรงใช้ประทับพักพระราชอิริยาบถ และเสวยพระสุธารส พระราชอาสน์ทุกองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในส่วนนี้เป็นของเดิมทั้งหมด ที่ทางสำนักหอสมุดกลางได้ดูแล และเก็บรักษาเป็นอย่างดี และให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ส่วนที่ 2 และ3 เป็นห้องทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงเปลื้องพระองค์ครุย ทรงแต่งพระวรกาย เครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่อยู่ในส่วนนี้ทุกองค์ก็ได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดีที่สุดเช่นกัน

ปัจจุบันทางสำนักหอสมุดกลางได้ปรับปรุงห้องรามคำแหงอนุสรณ์ให้เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการ แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตรุ่นแรกในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2518 พระราชนิพนธ์ และสิ่งของที่จัดทำเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ อาทิ เหรียญที่ระลึก เรือใบจำลอง (เรือมด) และอื่นๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นแรก เช่นหนังสืออนุสรณ์บัณฑิตรุ่นแรก หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงฉบับปฐมฤกษ์ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงที่จัดพิมพ์เป็นพิเศษเนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเป็นต้น พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษาหาความรู้ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีต่อผสกนิกรชาวรามคำแหง

รายนามอธิการบดีและรักษาราชการแทนอธิการบดีแก้ไข

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมี อธิการบดี มาแล้ว 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (วาระที่ 1)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2516 (วาระที่ 2)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (วาระที่ 3)

[1]
[2]
[3]
2. ศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ

2 กันยายน พ.ศ. 2517 - 1 กันยายน พ.ศ. 2519 (วาระที่ 1)
21 กันยายน พ.ศ. 2519 - 20 กันยายน พ.ศ. 2521 (วาระที่ 2)

[4]
[5]

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร

3 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525

[6]

4. รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล

15 มกราคม พ.ศ. 2526 - 14 มกราคม พ.ศ. 2528 (วาระที่ 1)
15 เมษายน พ.ศ. 2528 - 14 เมษายน พ.ศ. 2530 (วาระที่ 2)

[7]
[8]
5. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

[9]

6. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 (วาระที่ 1)
20 กันยายน พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537 (วาระที่ 2)

[10]
[11]

7. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข

13 มกราคม พ.ศ. 2537 - 12 มกราคม พ.ศ. 2539 (วาระที่ 1)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 (วาระที่ 2)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 (วาระที่ 3)
16 มกราคม พ.ศ. 2546 - 16 มกราคม พ.ศ. 2550 (วาระที่ 4)

[12]
[13]
[14]
[15]

8. รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข

18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[16]

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
3 มีนาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

[17]
[18]

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนายกสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 6 ท่านและทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. จอมพล ถนอม กิตติขจร

พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515

2. พลเอกแสวง เสนาณรงค์

18 กันยายน พ.ศ. 2515 - 18 กันยายน พ.ศ. 2517

[19]

3. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 17 กันยายน พ.ศ. 2519
18 กันยายน พ.ศ. 2519 - 17 กันยายน พ.ศ. 2521
18 กันยายน พ.ศ. 2521 - 17 กันยายน พ.ศ. 2523
18 กันยายน พ.ศ. 2523 - 17 กันยายน พ.ศ. 2525
18 กันยายน พ.ศ. 2525 - 16 กันยายน พ.ศ. 2527
17 กันยายน พ.ศ. 2527 - 16 กันยายน พ.ศ. 2529
17 กันยายน พ.ศ. 2529 - 16 กันยายน พ.ศ. 2531
17 กันยายน พ.ศ. 2531 - 16 กันยายน พ.ศ. 2533
17 กันยายน พ.ศ. 2533 - 16 กันยายน พ.ศ. 2535
17 กันยายน พ.ศ. 2535 - 16 กันยายน พ.ศ. 2537
17 กันยายน พ.ศ. 2537 - 16 กันยายน พ.ศ. 2539
17 กันยายน พ.ศ. 2539 - 16 กันยายน พ.ศ. 2541
23 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2543
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 16 กันยายน พ.ศ. 2546

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

4. นายประจวบ ไชยสาส์น

16 กันยายน พ.ศ. 2546 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (วาระที่ 1)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (วาระที่ 2)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 3)

[34]
[35]
[36]

5. นายวิรัช ชินวินิจกุล

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 (วาระที่ 3) (ลาออกก่อนครบวาระ)[4][5]

[37]
[38]
[39]

6. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน

7 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 6 เมษายน พ.ศ. 2562 (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)[6]

[40]

7. นายชีพ จุลมนต์

6 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

[41]

กีฬาศาสตร์สัมพันธ์แก้ไข

กีฬาศาสตร์สัมพันธ์ หรือ ศาสตร์เกมส์ (SARD Games) เป็นกีฬาระหว่างชมรมที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีลำดับการแข่งขัน ดังนี้

ครั้งที่ วันที่ ชมรม หมายเหตุ
1 5–7 กันยายน พ.ศ. 2557 8
2 9–11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 9
3 14–18 กันยายน พ.ศ. 2559 9

รายนามบุคคลที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก้ไข

ศิษย์สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงแก้ไข

ตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความภูมิใจในบัณฑิตและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 8 แสนคน ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ได้นำวิชาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด

 • ร้อยตรี นายกองใหญ่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี, อดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • นายกองใหญ่ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี,อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ฯลฯ , ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ทวิช กลิ่นประทุม อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ทบวงมหาวิทยาลัย, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฯลฯ, ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • นายกองเอก ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา, อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร, ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • ร้อยตำรวจเอก นายกองใหญ่ ดร.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
 • นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • อ.วันชัย สอนศิริ ทนายความ, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดร.วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • วิทวัส บุญญสถิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อดีตผู้บัญชาการทหารบก ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พลเอก นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พลเอก คมสัน มานวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก แม่ทัพน้อยที่ 2,อดีตผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพบก ฝ่ายกิจการพลเรือน ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง,อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรรมการปฏิรูปกฎหมาย,อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,อดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,ประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 • ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 • รศ.คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง,อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 • ชวลิต สุจริตกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9, อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา(คนแรกของรามคำแหง) ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ศิริชัย วัฒนโยธิน อดีตประธานศาลอุทธรณ์, อดีตรองประธานศาลฎีกา, อดีตอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา, กรรมการกฤษฎีกา, นายกเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์, ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม, อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา, อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นฎีกา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา, กรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, อดีตเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • สมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549-2550 และ 2557-ปัจจุบัน, อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2551-2554 และ 2554-2557,อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย 2546-2548 และ 2548-2549 ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2560
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา, กรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • สรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ, เลขาธิการสภาทนายความ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความ, ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา, ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • มงคล สุระสัจจะ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
 • วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน , อดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 • กำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • นิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ) ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • เสรี สุวรรณภานนท์ อดีตเลขาธิการสภาทนายความ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2550) คนที่1, อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร, อดีตสมาชิกสภาปฏิรูประเทศ, , ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 • เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา,อดีตข้าราชการ กองตรวจเงินรัฐวิสาหกิจและเงินทุน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
 • นายกองเอก เจริญ สิริวัฒนภักดี นักธุรกิจชาวไทย ประธานกรรมการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ระดับปริญญาตรี ,ระดับปริญญาโท จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์,นักบริหาร,เจ้าของกิจการไร่กาแฟ, เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วสดยี่ห้อ Hilly Coffee กาแฟดีติดอันดับโลกของคนไทย, ปริญญาตรี,โท,เอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลักสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสอันดับ 9 ของโลก ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน
 • เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • ชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
 • พลตรี ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล ศิษย์เก่าปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ
 • วิชัย รักศรีอักษร นักธุรกิจชาวไทยที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันเป็นเจ้าของกลุ่มกิจการคิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ในอังกฤษ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ,ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ,ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปวีณา หงสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ,ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ,ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์ กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิรินทรา ยายี (เมย์) ทายาทรุ่นที่7 ของพระนางมัสสุหรี เจ้าหญิงแห่งเกาะลังกาวี รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย,คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

ศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีชื่อเสียงด้านวงการบันเทิงแก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ในอันดับที่ 3128 ของโลก และอันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[7]

โครงการแก้ไข

 • โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข