มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อังกฤษ: Sukhothai Thammathirat Open University; ชื่อย่อ: มสธ., STOU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช 2521[3]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
Stou2.jpg
ตราสัญลักษณ์
ชื่อย่อมสธ. / STOU
คติพจน์เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ , มสธ.ที่ไหนเวลาใด ใครๆก็เรียนได้
สถาปนา5 กันยายน พ.ศ. 2521 (43 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยเปิด
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
รักษาราชการแทน[1]
นายกสภาฯศาสตราจารย์พิเศษ วิจิตร ศรีสอ้าน [2]
ที่ตั้งถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีทอง
เว็บไซต์www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แบบมหาวิทยาลัยเปิดโดยรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการศึกษาถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชา[4] โดยมีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป[5]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่มีชั้นเรียนตามปกติเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชาจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในอดีต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนถึงปัจจุบัน ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศที่ 1/2560 เข้าควบคุมมหาวิทยาลัยเนื่องจากกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากตำแหน่งจนทำให้เหลือกรรมการไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 [6] และยกเลิกประกาศควบคุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561[7]เนื่องจากมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[8]

ประวัติแก้ไข

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแบบ "มหาวิทยาลัยเปิด" กล่าวคือรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน โดยมหาวิทยาลัยไม่มีชั้นเรียนตามปกติเหมือนมหาวิทยาลัยปิดและมหาวิทยาลัยตลาดวิชาซึ่งดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล จัดการเรียนการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชาจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

แนวคิดของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยแก้ไข

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามของรัฐบาลในการที่จะขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำมาใช้แล้วในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษาระบบ "ตลาดวิชา" โดยไม่จำกัดรับนักศึกษา เป็นครั้งแรก แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบมหาวิทยาลัยปิด (จำกัดการรับนักศึกษา) เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลัก ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบปัญหาในด้านอาคารสถานที่เรียนเป็นอันมาก ทำให้ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีได้ ทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าหากรัฐบาลให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว จะทำให้ภาครัฐต้องรับผิดชอบภาระด้านงบประมาณมากขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ประชาชน ให้กว้างที่สุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น โดยดำเนินการในระบบมหาวิทยาลัยเปิด จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล แห่งเดียวในประเทศไทย[9]

การสถาปนามหาวิทยาลัยแก้ไข

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระนามทรงกรมของ "สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" (รัชกาลที่7) โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงปรับสร้อยพระนามทรงกรมของรัชกาลที่ 7 เล็กน้อย (ภาพ:หนังสือแจ้งพระราชทานนามมหาวิทยาลัยฯ ยังทบวงมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521[10] มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ วันที่ 5 กันยายน ของทุกปีเป็น วันสถาปนามหาวิทยาลัย

อธิการบดีคนแรกแก้ไข

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก[11] รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีคนแรก

การเปิดดำเนินการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแก้ไข

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 5 สาขาวิชาแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ภาพ:ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523[12] สาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ[13] โดยมี ผู้สนใจลงทะเบียนเรียน จำนวน 11152 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(มนุษยนิเวศศาสตร์) และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ปีการศึกษา 2526(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง รวมเป็น 12 สาขาวิชา

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแก้ไข

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รุ่นแรก)

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีอำนาจให้ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ ทุกประการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 26 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรุ่นแรก (ประจำปีการศึกษา 2525) ซึ่งในปีนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 9,594 คน จาก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ [14]

ในอดีต ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนถึงปัจจุบัน นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างหาที่สุดมิได้

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกันบนบันไดแก้ว ได้แก่ "พระแสงศรพรหมศาสตร์" "พระแสงอัคนิวาต" "และพระแสงศรพลายวาต" ประดิษฐานอยู่ภายใต้ พระมหามงกุฏ นำมาประกอบกับส่วนยอดของ "เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย และมีข้อความ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช" อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่าง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย[15]

เสื้อครุยของมหาวิทยาลัยแก้ไข

เสื้อครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเป็นเสื้อคลุม ผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดรอบขอบและที่ต้นแขนกับปลายแขน มีแถบสีทองทาบทับด้วยแถบทองบริเวณอกเสื้อทั้งสองข้างมีวงกลมสีทอง กลางวงมีตรามหาวิทยาลัย ปริญญาตรี มี 1 วง ปริญญาโทมี 2 วง ปริญญาเอก มี 3 วง[16]

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกต้นปาริชาตต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ต้นปาริชาตหรือต้นทองหลางลายเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีใบเป็นสีเขียวและเส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับสีเขียว-ทองซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

"สีเขียว - ทอง" เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

 • ██ สีทอง เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล

อาคารที่สำคัญในมหาวิทยาลัยแก้ไข

 
อาคารทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
 • อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้ประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัยมาใช้ในการออกแบบก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ การจัดวางอาคารนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย[17]
 • หอพระ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ตัวอาคารหอพระออกแบบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ โดยตัวอาคารมีเอกลักษณ์สะท้อนรูปลักษณะศิลปสุโขทัย อันเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ตัวอาคารสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2551 การจัดวางอาคารนั้นตั้งอยู่บริเวณมุมด้านเหนือของอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ใกล้กับถนนหลักภายในมหาวิทยาลัย ตัวอาคารยกพื้นสูงจากระดับปกติ จึงทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตา[19]

หน่วยงานแก้ไข

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาบัณฑิต, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, และปริญญามหาบัณฑิต กระจายไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา (เป็นหน่วยงานตามประกาศกระทรวงฯ 10 สาขาวิชา[21] เป็นหน่วยงานภายใน 2 สาขาวิชา) ดังนี้

หมายเหตุ : สาขาวิชาเทียบเท่ากับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไป

โครงการเรียนล่วงหน้าแก้ไข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังเปิดการเรียนทางไกลให้สำหรับนักเรียนหรือบุคคลที่ต้องการเรียนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต้องสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้ เมื่อสอบผ่านแล้วผู้เรียนยังสามารถ โอนชุดวิชาที่เรียนผ่านเข้าเป็นชุดวิชาในหลักสูตรที่ต้องการศึกษาในภายภาคหน้าได้ ซึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 
อาคารวิชาการ 3 (ตึกด้านขวามือ) สถานที่ตั้งที่ทำการสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์วิทยพัฒนาแก้ไข

ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเปิดศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2534

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีศูนย์วิทยพัฒนาทั้งสิ้น 10 ศูนย์ กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้[22]

ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศแก้ไข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการศึกษาสำหรับคนไทยในต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศ ได้เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการจัดการศึกษาสำหรับคนไทยในประเทศต่างประเทศ ดังนี้

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 4 - 5 วัน นอกจากประเทศ/เมืองที่มหาวิทยาลัยยังมีการให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ

รายนามอธิการบดีแก้ไข

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอธิการบดีมาแล้ว 6 ท่าน และ รักษาการแทนอธิการบดี 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

7 มกราคม พ.ศ. 2522 - 7 มกราคม พ.ศ. 2526 (วาระที่ 1)
7 มกราคม พ.ศ. 2526 - 6 มกราคม พ.ศ. 2530 (วาระที่ 2)
7 มกราคม พ.ศ. 2530 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 (วาระที่ 3)

[1]

[2]
[3]

2. ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (วาระที่ 1)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 (วาระที่ 2)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 (วาระที่ 3)

[4]
[5]
[6]

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

22 มีนาคม พ.ศ. 2543 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

[7]
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

[8]

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์

30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี)

[9]
[10]

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์

30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 31 มกราคม พ.ศ. 2556 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี)

[11] Archived 2012-01-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
[12]

7. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

31 มกราคม พ.ศ. 2556 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559[23]

[13]

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

25 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนสภาวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี)

[14]
[15]

9. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

23 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี)

[16]

10. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี)

[17]

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนายกสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 5 ท่าน และทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล

24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2523 (วาระที่ 1)
21 เมษายน พ.ศ. 2524 - 20 เมษายน พ.ศ. 2526 (วาระที่ 2)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2528 (วาระที่ 3)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2528 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2530 (วาระที่ 4)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 22 กันยายน พ.ศ. 2544 (วาระที่ 5)
22 กันยายน พ.ศ. 2544 - 21 กันยายน พ.ศ. 2546 (วาระที่ 6)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (วาระที่ 7)

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

2. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (วาระที่ 1)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (วาระที่ 2)
26 มกราคม พ.ศ. 2552 - 25 มกราคม พ.ศ. 2554 (วาระที่ 3)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563 (วาระที่ 4)
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (วาระที่ 5)

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

3. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช

22 กันยายน พ.ศ. 2533 - 21 กันยายน พ.ศ. 2535

[30]

4. ดร. อาชว์ เตาลานนท์

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (วาระที่ 1)
23 มีนาคม พ.ศ. 2538 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (วาระที่ 2)
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (วาระที่ 3)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (วาระที่ 4)

[31]
[32]
[]
[33]

5. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 (ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย)

[34][ลิงก์เสีย]

6. รศ.ดร. องค์การ อินทรัมพรรย์

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

[35]

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15 ท่าน (ปัจจุบันเป็นชุดที่ 17) ดังรายนามต่อไปนี้[24]

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[36]
[37]

2. ปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[38]
[39]

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[40]
[41]

4. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[42]
[43]
[44]

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[45]

6. รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[46]
[47]
[48]

7. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[49]
[50]

8. เขมทัตต์ พลเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[51]
[52]

9. ดร. นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[53]
[54]

10. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

21 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[55]

11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[56]

12. พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

[57]

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รักษาการอธิการบดี)

5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[]

14. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ)

28 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

[]

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (เลขานุการสภาฯ)

- ปัจจุบัน

[]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มสธ. อยู่ในอันดับที่ 5,410 ของโลก อันดับที่ 224 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[25] อันดับที่ 47 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[26]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รองศาสตราจารย์
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ
 3. "ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-28. สืบค้นเมื่อ 2016-06-14.
 4. "ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา". มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 5. ลักษณะการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560
 7. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2561
 8. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๙ ง. 6 มีนาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 9. ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยตลาดวิชากับมหาวิทยาลัยเปิด เว็บไซด์วิชาการ.คอม[ลิงก์เสีย]
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521, เล่ม 95, ตอน 99, 21 กันยายน พ.ศ. 2521, หน้า 1
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เล่ม ๙๕, ตอน ๑๒๕, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑, ฉบับพิเศษ หน้า ๑
 12. "จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง การเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก". หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เล่ม ๙๖, ตอน ๒๘, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๑๑๗
 14. "จดหมายเหตุบอกเล่า ตอน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร". หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 15. พิชัย วาศนาส่ง เป็นผู้ออกแบบตราประจำมหาวิทยาลัย
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๔, เล่ม ๙๘, ตอน ๑๘๐, ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๗
 17. "Thai Architecture Pinyo Suwankiri – Pagodas". thai-architecture.com. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 18. สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 19. 30 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. สร้างหอพระ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี Archived 2008-09-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ไทยพีอาร์ ดอตเน็ต, 2008-07-3. เรียกข้อมูลวันที่ 2008-09-20
 20. พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
 21. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 22. สำนักวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. สภามีมติ 9:2 ปลดอธิการบดีมสธ. เหตุ ทำงานร่วมกันสภาฯไม่ได้
 24. รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 25. "Ranking web of Universities – South East Asia". Webometrics Ranking of World Universities. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)
 26. "Ranking web of Universities – Thailand". Webometrics Ranking of World Universities. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |access-date= (help)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°54′36″N 100°32′13″E / 13.909876°N 100.537037°E / 13.909876; 100.537037