สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนราชการระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นเป็น 1 ใน 3 สาขาวิชาแรกตั้งของมหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน[1]

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
ชื่ออังกฤษSchool of Education Sukhothai Thammathirat
Open University
ที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันก่อตั้งพ.ศ. 2523
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

ระบบการสอนแก้ไข

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ใช้ระบบการสอนทางไกล ผ่านสื่อประสมต่างๆ ให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการเป็นชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 5 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระบบทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ในชุดวิชา แบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค การศึกษา ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ในระดับปริญญาตรี สำหรับปริญญาโทนักศึกษาต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สามารถลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเพิ่มได้อีก 1 ชุดวิชา จนกว่าจะสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่เข้าศึกษา โดยนักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของ ระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าบัณฑิต) ระดับปริญญาตรี (บัณฑิต) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(สูงกว่าบัณฑิตแต่ไม่เท่ามหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท
(มหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาเอก
(ดุษฎีบัณฑิต)

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ประกาศนียบัตรสุขภาพเด็กปฐมวัย(แบบองค์รวม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)[2]

 • วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
 • วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ทางการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ (ศษ.ม.)[3]

 • แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
 • แขนงวิชาบริหารการศึกษา
 • แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)​[4]

 • วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
 • วิชาเอกการศึกษาทางไกล
 • วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • แขนงวิชาบริหารการศึกษา (งดรับนักศึกษา)

อ้างอิงแก้ไข