ปราณี สังขะตะวรรธน์

รองศาสตราจารย์ ปราณี สังขะตะวรรธน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นอธิการบดีหญิงคนแรกของ มสธ.

รองศาสตราจารย์ ปราณี สังขะตะวรรธน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์'.jpg
ภาพถ่าย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
ในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัญชาติไทย
การศึกษาสูงสุดPh.D. (Curriculum and Instruction)
อาชีพข้าราชการ

การศึกษาแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ หรือ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท M.S. และ Ed.S. สาขาการมัธยมศึกษา และระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน จาก Kansas State University [1]

ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2531 [2] ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2548 ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในปี พ.ศ. 2550 และเป็นอธิการบดี คนที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข