เอี่ยม ฉายางาม

ศาสตราจารย์ เอี่ยม ฉายางาม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

เอี่ยม ฉายางาม
ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม.jpg
เกิด11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479
เสียชีวิต17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (72 ปี)[1]
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ

ประวัติแก้ไข

เอี่ยม ฉายางาม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษา​และวรรณคดีฝรั่ง​เศส (​เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก และระดับปริญญา​เอก สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปารีส รวมทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 31) [2]

การทำงานแก้ไข

เอี่ยม ฉายางาม รับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2524[3] และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ. 2543[4][5]

เอี่ยม ฉายางาม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

อ้างอิงแก้ไข

  1. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม. (2552). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [ออน-ไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.stou.ac.th/information/passaway/Aj_iam.jpg
  2. รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๑ จากเว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (นายเอี่ยม ฉายางาม)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นายทองอินทร์ วงศ์โสธร แทนศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม ซึ่งครบวาระ))
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา