เอี่ยม ฉายางาม

ศาสตราจารย์ เอี่ยม ฉายางาม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

เอี่ยม ฉายางาม
ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม.jpg
เกิด11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479
เสียชีวิต17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (72 ปี)[1]
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ

ประวัติแก้ไข

เอี่ยม ฉายางาม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษา​และวรรณคดีฝรั่ง​เศส (​เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก และระดับปริญญา​เอก สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปารีส รวมทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 31) [2]

การทำงานแก้ไข

เอี่ยม ฉายางาม รับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2524[3] และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปี พ.ศ. 2543[4][5]

เอี่ยม ฉายางาม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม. (2552). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [ออน-ไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.stou.ac.th/information/passaway/Aj_iam.jpg
  2. "รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๑ จากเว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-12-21. สืบค้นเมื่อ 2008-03-11.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (นายเอี่ยม ฉายางาม)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นายทองอินทร์ วงศ์โสธร แทนศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม ซึ่งครบวาระ))
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘๒, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕