เปิดเมนูหลัก
สีทอง
— รหัสสี —
Hex triplet #FFD700
RGBB (r, g, b) (255, 215, 0)
CMYKH (c, m, y, k) (0%, 16%, 100%, 0%)
HSV (h, s, v) (51°, 100%, 100%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]
บทความนี้เกี่ยวกับสี สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ทอง (แก้ความกำกวม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สีทอง เป็นสีเหลืองแกมส้ม และเป็นสีของทองคำในธรรมชาติ