ประสาท สืบค้า

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า (เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493) ที่บ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 และโรงเรียนพิมายวิทยา จากนั้นจึงเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายใต้ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (ทุน UDC) โดยสำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 รับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้มอกับได้ทุนรัฐบาลในโควตามหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โดยสำเร็จการศึกษา Master of Science, M.S. (Physics) จาก มหาวิทยาลัยอินเดียนา Indiana University สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2523 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับปริญญา Doctor of Philosophy, Ph.D. (Physics) จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต (Arizona State University, ASU) ในปี พ.ศ. 2527 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 (วปอ. รุ่นที่ 42) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2543 นอกจากนั้นได้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน: ผู้นำระดับสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ (สนพ. เกียรติยศ) จัดโดยสถาบัน ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ในปี พ.ศ. 2555

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 มีนาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม(รักษาการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า ทวี เลิศปัญญาวิทย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ถัดไป ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ดร.ศิริ การเจริญดี
รศ.มานิตย์ จุมปา
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า ปราโมทย์ โชติมงคล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548
(4 ปี 0 วัน)
ก่อนหน้า ทัศนีย์ เสาวนะ
ถัดไป วุฑฒิ พันธุมนาวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 (71 ปี)

ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ดร.ประสาทได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549[1] นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ[2] ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ[3][4]รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[5][6]ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
  2. "คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-07-12. สืบค้นเมื่อ 2012-08-07.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เล่ม ๑๓๕, ตอนพิเศษ ๔๙ ง , ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  4. รมว.ศธ.ตั้ง 3 กรรมการสภา มสธ.ผู้ทรงคุณวุฒิ แก้บริหารสะดุด
  5. สภามสธ. ตั้งศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดี
  6. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  8. ราชกิจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๙, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข