มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
180px
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมจษ./CRU
คติพจน์ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา9 กันยายน พ.ศ. 2483 (80 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
นายกสภาฯดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ตั้ง• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รัชดาภิเษก)
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สีประจำสถาบัน████ สีเทา สีเหลือง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มาสคอตประตูจันทร์
เว็บไซต์www.chandra.ac.th
Logo CRU.png
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

ประวัติแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขตวังจันทรเกษม ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงจันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานนามใหม่เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[2]

ที่ตั้งและการเดินทางแก้ไข

ไฟล์:จันทรเกษมcแก้.jpg
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแก้ไข

ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 กลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน โรงภาพยนตร์ อีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อม ศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม หอพักนักศึกษานานาชาติ และภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่จัดวางได้อย่างลงตัว

การเดินทางแก้ไข

รถปรับอากาศ : ปอ.206

รถโดยสารธรรมดา : สาย 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206

รถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล : สถานีลาดพร้าว ทางออกประตูที่ 4

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท : สถานีพหลโยธิน 24 ทางออกประตูที่ 1

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง : สถานีจันทรเกษม (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กำลังดำเนินการก่อสร้าง "ในอนาคต")

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

เทา - เหลือง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

กฐินณรงค์ ดอกสีเหลือง

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538

ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในประกอบเป็นรูป ดังนี้

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

วงจักร กลางวงจักรมี อักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ

สัปตปฎลเศวตฉัตร ตั้งอยู่บน พระที่นั่ง (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยวันที่บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทรงเสด็จประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด

มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบพระราชลัญจกร ด้านบนจารึกชื่อเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และด้านล่างจารึกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Chandrakasem Rajabhat University

สีและความหมายในตราสัญลักษณ์แก้ไข

██ สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

██ สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

██ สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

██ สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

██ สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
1. หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2483)
2. ดร.กมล เภาพิจิตร โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2491)
3. อาจารย์โชค สุคันธวณิช โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2497)
4. อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2501)
5. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2503)
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
6. อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2508)
7. คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2515)
8. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเป็นวาระที่สอง)
ตำแหน่งอธิการ
9. ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2519)
10. รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2528)
11. รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2532)
ตำแหน่งอธิการบดี
12. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537)
13. รศ.สุวรรณี ศรีคุณ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540)
14. รศ.เทื้อน ทองแก้ว สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)
15. รศ.มานพ พราหมณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)
16. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
17. รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

คณะ/วิทยาลัยแก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนากร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [1]
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเกษตรและชีวภาพแก้ไข

 • สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ปีการศึกษา
 • สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกแก้ไข

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียน/ศูนย์การศึกษาแก้ไข

พระพุทธรูปและสถานที่สำคัญแก้ไข

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (องค์ต้นแบบ)แก้ไข

พระพุทธรูปปางลีลา พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ ประดิษฐาน ณ ธรรมศาลา ลานธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นที่สักการะ นับตั้งแต่ พุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา

หลวงพ่อใหญ่แก้ไข

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา พุทธประธานลานธรรม ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านหลังมีประติมากรรมภาพปริศนาธรรม

ประตูจันทร์แก้ไข

ประตูวังจันทรเกษม (จำลอง) สัญลักษณ์อดีตอันรุ่งเรืองของโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และที่มาชื่อจันทรเกษม

หอนาฬิกาแก้ไข

หอนาฬิกาหน้าปัดสี่ด้าน ทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานทรงกลม กลางสระน้ำ สร้างขึ้นปีพุทธศักราช 2515 สัญลักษณ์คู่กาลเวลาของจันทรเกษม

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษมแก้ไข

ศูนย์การเรียนรู้ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ห้องทำเนียบอธิการบดีและประวัติมหาวิทยาลัย ห้องหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย (อาจารย์ใหญ่คนแรก) และห้องศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (นักวิชาการด้านภาษาไทย) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแก้ไข

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดอันดับสารานุกรมไทย ฉบับ มหาลัยโลกจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาดนตรีสากลเป็นอันดับที่ 96 ของเอเชีย[3]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก้ไข

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ โรจนโภคินเดชะกุล รักษาการนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ประสานงานและจัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยดชฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200