มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เดิมชื่อ สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง [1]

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.ศก. / SSKRU
คติพจน์ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
นายกสภาฯวิจารย์ สิมะฉายา
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร
(รักษาราชการแทนฯ)
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร
(รักษาราชการแทนฯ)
ที่ตั้ง
เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สี████ สีขาว สีทอง
เว็บไซต์www.sskru.ac.th

ประวัติ แก้

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ใน พ.ศ. 2537 ตามข้อเสนอของจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีนักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมทั้งที่ดินและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ขึ้น และในปี พ.ศ. 2542 "โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนในระยะแรกจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" [2] ขึ้น และได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547[3]

 
ตารางการแข่งขัน"พนมรุ้งเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครองแชมป์เจ้าเหรียญทอง

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

 • ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ รูปตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงกงจักรมีอักขระเป็นตัว อุ หรือเลข ประดิษฐานอยู่ร่วมกับรูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้เศวตฉัตร ๗ ชั้น องค์ประกอบดังกล่าวรายล้อมด้วยรัศมี อันมีความหมายว่า "มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ตราพระราชลัญจกร อยู่ภายในวงล้อมของกรอบรูปทรงรี 2 วง พื้นที่ด้านบนของกรอบมีอักษรภาษาไทยข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษข้อความว่า "SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY" [4] ตราสัญลักษ์ดังกล่าวประกอบด้วยสี 5 สี แต่ละสีสื่อความหมายดังนี้
 • ██ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
 • ██ สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • ██ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • ██ สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
 • ██ สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สอดคล้องกับคำว่า ราชภัฏ ซึ่งมีความหมายว่า ปราชญ์ของพระราชา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ ขาว - ทอง หมายถึง มหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น มีระเบียบและสมานสามัคคี สมกับเป็นสถานศึกษา แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ต้นลำดวนและดอกลำดวน"
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

การศึกษา แก้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 5 คณะ 1 วิทยาลัย และ 43 สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ [5][6]

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 6. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะครุศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชื่อเดิมคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ )
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการและออกแบบ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เลิกรับนักศึกษา )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ชื่อเดิมคือ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ชื่อเดิมคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564)


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (เปิดใหม่ปีการศึกษา 2563)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญช


วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ ( รับนักศึกษารุ่นแรกปี 2549 )

หลักสูตรรัซศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( รับนักศึกษารุ่นแรกปี 2556 )

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ชื่อเดิมคือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) ( รับนักศึกษารุ่นแรกปี 2548 )

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ชื่อเดิมคือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)


โครงสร้างการบริหารและหน่วยงานภายใน แก้

 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กองกลาง
  • กองนโยบายและแผน
  • กองวิทยบริการ
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • งานอำนวยการ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานพัฒนานักศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานวิจัยและพัฒนา
  • งานศิลปวัฒนธรรม [7]
 • ฝ่าย
  • ธุรการและสารบัญ
  • บริหารงานบุคคล
  • การคลัง
  • พัสดุ
  • อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  • ประชุมและพิธีการ
  • ประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรและแผนการเรียน
  • มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ส่งเสริมวิชาการ
  • วิทยบริการและสารสนเทศ
  • เทคโนโลยรสารสนเทศและเครือข่าย
  • หอพักนักศึกษา[7]
 • ศูนย์
  • ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมศรีพฤทธาลัย และสัมมนาคาร)
  • ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
  • ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา (CMID) [8]
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.0 MHz)[9]
 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
  • ศูนย์อาหาร
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
  • ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
  • ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
  • ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • วินัยและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • งาน บริหารบุคคล
  • กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • คลินิกกฎหมาย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • ฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 • คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/โรงแรม'
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชงวีสมหมาย
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษฝ่ายอนุบาล ประถมศึกษา (คณะครุศาสตร์)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้ง 1 มีนาคม 2564
  • ศูนย์สุขภาพศรีสะเกษแบบองค์รวม(ร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ)
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะสาธารณสุขศาสตตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะเกษตรศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะสหเวชศาสตร์

[7]

 • องค์การนักศึกษา
  • สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
   • ชมรมในสังกัด องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  • สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1   นายบุญชง วีสมหมาย นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
2 นายจิโรจน์ โชติพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555
3 รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
4 ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
5 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภา

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
รายนามอธิการบดี
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 24 มกราคม พ.ศ. 2548
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 - 22 มกราคม พ.ศ. 2555
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).รายงานการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.ku.sskru.ac.th/songserm/book/report_s.pdf เก็บถาวร 2013-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).ประวัติมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.sskru.ac.th/2010/history/history.php[ลิงก์เสีย]
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553). สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/history/Symbol.php[ลิงก์เสีย]
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php เก็บถาวร 2012-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.graduate.sskru.ac.th/?name=page&file=page&op=curr เก็บถาวร 2011-03-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. 7.0 7.1 7.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php เก็บถาวร 2012-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.cmid.sskru.ac.th/ เก็บถาวร 2010-06-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.radio.sskru.ac.th/radio/ เก็บถาวร 2013-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้