คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (อังกฤษ: Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University) เป็น คณะวิชา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University
สถาปนา21 กันยายน พ.ศ. 2556
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
ที่อยู่
ที่ตั้ง เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ไทย ประเทศไทย
สี  สีฟ้า
สถานปฏิบัติอาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (ตึกคุรุศาสตร์) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
เว็บไซต์www.edu.sskru.ac.th

ประวัติ แก้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เดิมเป็นภาควิชาศึกษาศาสตร์ และศูนย์ครุ ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาในความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 สภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะ ดังนี้ ๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ๔) วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ๕) สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

คณะครุศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา