มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อังกฤษ: Lampang Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.ลป / LPRU
คติพจน์วิริเยน ทุกขมจเจติ
(ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
นายกสภาฯดร.สุชาติ เมืองแก้ว
อธิการบดีรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์[1]
อธิการบดีรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์[1]
ที่ตั้ง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237399
สี████ สีเลือดหมู สีเขียว
เว็บไซต์www.lpru.ac.th

ประวัติ แก้

พ.ศ. 2515 เริ่มเปิดการเรียนการสอน แก้

วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ใน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรี แก้

เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปีพ.ศ. 2529

ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางนั้น ได้มีการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู

วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น "สหวิทยาลัยล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา

พ.ศ. 2535 พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า"สถาบันราชภัฏ" แก้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท แก้

ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลำปาง ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อมาในปีพ.ศ. 2548 เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปี พ.ศ. 2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ. 2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปาง

ระหว่าง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร ใน พ.ศ. 2543 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" แก้

ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"(Lampang Rajabhat University)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้มีการปรับแปลงกระทรวง แก้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการปรับแปลงกระทรวง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ระดับปริญญาตรี แก้

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท แก้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 7 คณะ และมีการบางส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ ได้แก่

คณะ แก้

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์

ส่วนราชการ แก้

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงดำเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ สนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ดังคำที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

 •   สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 •   สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 •   สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 •   สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 •   สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สีประจำมหาวิทยาลัย แก้

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติ ปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย แก้

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย แก้

พระพุทธพิทยาจารย์ ประดิษฐาน เป็นพระประธานบริเวณสวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ดอกกาสะลอง (ดอกปีบ)

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้