มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อังกฤษ: Nakhon Pathom Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 2 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University
ชื่อย่อมรน. / NPRU
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (18 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว[1]
นายกสภาฯศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
ที่ตั้ง85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สีประจำสถาบัน████ สีชมพู สีแดง
เพลงมาร์ชราชภัฏนครปฐม
เว็บไซต์www.npru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หมายถึง พระตราที่ใช้ประทับกำกับ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำคัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่ง อิฐทิศ สมาชิกรัฐสภา ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจาก สมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สีประจำสถาบัน สีแดง-ชมพู

พระพุทธประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำลอง ที่มีต้นแบบมาจากพระพุทธศิลาขาวในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย [2]

ดอกไม้ประจำสถาบันแก้ไข

เฟื่องฟ้าถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิลโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสราวปี ค.ศ. 1766-1769 และได้ถูกนำไปปลูกยังส่วนต่างๆ ของโลก เริ่มจากยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเซีย สำหรับในประเทศไทยมีการนำพันธุ์เฟื่องฟ้าเข้ามาจากสิงคโปร์ครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชการที่ 5 และมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากมายจนถึงปัจจุบันพันธุ์เฟื่องฟ้าในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่าต่างประเทศ เนื่องจากเฟื่องฟ้าเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยแล้วยังเกิดการกลายพันธุ์เกิดเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมากมาย

การจัดการศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการจัดการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษาจะเน้นทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning มุ่งให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสริมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม

ปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาจีน นักศึกษาเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน

รายชื่อผู้บริหารแก้ไข

ลำดับชื่อเริ่มต้นสิ้นสุด
1นันทา บุญยะประภัสร2479ครึ่งปี
2ลำยอง วิศาลดรุณกร24792481
(1)นันทา บุญยะประภัสร24812497
3บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร24972501
4พเยาว์ ศรีหงส์25012508
5นิตยา วัฒนจินดา25082511
6นิเชต สุนทรพิทักษ์25112514
(4)พเยาว์ ศรีหงส์25142515
7ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง25152523
8วิเชียร เมนะเศวต25232524
9นิทัศน์ เพียกขุนทต25242529
10ผศ ดร วรชัย เยาวปาณี25292531
11ผศ ดร ปรางศรี พณิชยกุล25312537
12เพ็ญรัตน์ วริรักษ์25372542
13ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม25422546
14ผศ.ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม25462547
15ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม25472552
16ผศ.สมเดช นิลพันธุ์25522560
17ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว2560

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

นักการเมือง​แก้ไข

ผู้นำทางศาสนาแก้ไข

ศิลปินนักร้อง​แก้ไข

นักกีฬา​แก้ไข

 • สุนทรี​ รูปสูง​ นักกีฬา​เซปักตะกร้อ​หญิงทีมชาติ​ไทย

วาไรตี้แก้ไข

คณะแก้ไข

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนแก้ไข

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอกแก้ไข

เอกสาร/ตีพิมพ์

สารสนเทศที่น่าสนใจ

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบีดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2. https://www.npru.ac.th/symbol.php