โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแนวคิดการจัดตั้งนั้นมาจากนายนิทัศน์ เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมในขณะนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัดครู (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน) เพื่อให้วิทยาลัยครูผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โรงเรียนสาธิตจึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูล
คำขวัญปัญญาดี เป็นคนดี มีความสุขในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน โดยเคยทำสถิติเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET ม.3 สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในปีการศึกษา 2548-2550[1] และ O-NET ม.6 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในปีการศึกษา 2554[2]

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 70 โดยมี นางปราณี วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2532 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเปิดรับเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ห้องเรียน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2543 อาจารย์โยธิน ศรีโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2544 อาจารย์นิทัศน์ ฝักเจริญผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2552 อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องทดลอง 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ห้องสมุด และห้องประชุมใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวมเป็น 18 ห้องเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ประจำจากภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและอาจารย์ชาวต่างประเทศทำหน้าที่สอน[3]

การดำเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งในด้านบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 
อาคารวิทยาศาสตร์และหอประขุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมี 2 อาคาร คือ อาคารเรียนเก่า มี 5 ชั้น และ อาคารวิทยาศาสตร์และหอประชุม (อาคารใหม่) มี 6 ชั้น โดยอาคารใหม่สร้างเพื่อเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมเล็ก ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

ข้อมูลแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง คือ องค์พระปฐมเจดีย์และธรรมจักรโดยเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ครอบอยู่บนธรรมจักร องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกในสุวรรณภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เข้าใจว่าคงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 3ในสมัยพระโสณเถระและพระอุตรเถระได้นำพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิ มีอายุนานนับพันปีองค์เดิมสร้างแบบเจดีย์สาญจีในประเทศอินเดียคือองค์ระฆังเป็นแบบโอคว่ำ ยอดเจดีย์มีลักษณะเหมือนฉัตรส่วนเจดีย์องค์ใหม่ที่เป็นในปัจจุบันนี้

ฉะนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงนำสัญลักษณ์ทั้ง 2 นี้มารวมกัน โดยมีความหมายว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมั่นคงถาวร เป็นที่บูชายึดมั่นไม่เสื่อมคลาย เปรียบประดุจองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีอาจุยืนนานนับพันปี และก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารชนอย่างไม่หยุดยั้ง ดุจธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการหมุนไม่หยุดยั้งเช่นกัน[4]

สึประจำโรงเรียนแก้ไข

สีแดง ███ และสีชมพู ███ อีกหนึ่ง สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังมีดอกเฟื่องฟ้า สีแดง-ชมพู อีกด้วย

เพลงประจำโรงเรียนแก้ไข

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้าแก้ไข

คำร้องและทำนอง อาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี

มาร์ชเฟื่องฟ้า

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า ถูกประพันธ์ขึ้นในสมัยที่โรงเรียนยังใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม" โดยเกิดจากความต้องการของอาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี ที่ต้องการให้โรงเรียนมีเพลงสำหรับเปิดเชิญธงเมื่อชนะการแข่งกีฬา

เพลงสู้เพื่อฝันแก้ไข

สู้เพื่อฝัน

ในช่วงกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ในปีที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ประธานนักเรียนของโรงเรียนมีความคิดที่จะแต่งเพลง เพื่อใช้เป็นเพลงประจำงานกีฬา ต่อมา เพลงนี้ถูกใช้เป็นสัญญาณเรียกเข้าแถว ซึ่งจะเปิดทุกๆ วันที่มีการเรียน ในเวลา 07:55น. โดยเปิดควบคู่กับเพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข