โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแนวคิดการจัดตั้งนั้นมาจากนายนิทัศน์ เพียกขุนทด อธิการวิทยาลัยครูนครปฐมในขณะนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมการฝึกหัดครู (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน) เพื่อให้วิทยาลัยครูผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โรงเรียนสาธิตจึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มรภ.นฐ / สาธิต มรน. / DSNPRU
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญเสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2529
ผู้อำนวยการโรงเรียนรองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์https://st.npru.ac.th

ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน โดยเคยทำสถิติเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET ม.3 สูงที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในปีการศึกษา 2548-2550[1] และ O-NET ม.6 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในปีการศึกษา 2554[2]

ประวัติของโรงเรียน แก้

 • พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 70 โดยมี นางปราณี วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2532 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2533 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จึงเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเปิดรับเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ห้องเรียน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2543 อาจารย์โยธิน ศรีโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2544 อาจารย์นิทัศน์ ฝักเจริญผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2552 อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2555 เสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องทดลอง 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ห้องสมุด และห้องประชุมใหญ่
 • พ.ศ. 2565 รศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวมเป็น 18 ห้องเรียน โดยมี รศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ประจำจากภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและอาจารย์ชาวต่างประเทศทำหน้าที่สอน[3]

การดำเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งในด้านบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 
อาคารวิทยาศาสตร์และหอประขุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมี 2 อาคาร คือ อาคารเรียนเก่า มี 5 ชั้น และ อาคารวิทยาศาสตร์และหอประชุม (อาคารใหม่) มี 6 ชั้น โดยอาคารใหม่สร้างเพื่อเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมเล็ก ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

ข้อมูล แก้

สีประจำโรงเรียน แก้

สีแดง ███ และสีชมพู ███ อีกหนึ่ง สัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังมีดอกเฟื่องฟ้า สีแดง-ชมพู อีกด้วย

เพลงประจำโรงเรียน แก้

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า แก้

คำร้องและทำนอง อาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี

มาร์ชเฟื่องฟ้า

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า ถูกประพันธ์ขึ้นในสมัยที่โรงเรียนยังใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม" โดยเกิดจากความต้องการของอาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี ที่ต้องการให้โรงเรียนมีเพลงสำหรับเปิดเชิญธงเมื่อชนะการแข่งกีฬา

เพลงสู้เพื่อฝัน แก้

สู้เพื่อฝัน

ในช่วงกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ในปีที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ประธานนักเรียนของโรงเรียนมีความคิดที่จะแต่งเพลง เพื่อใช้เป็นเพลงประจำงานกีฬา ต่อมา เพลงนี้ถูกใช้เป็นสัญญาณเรียกเข้าแถว ซึ่งจะเปิดทุก ๆ วันที่มีการเรียน ในเวลา 07:55 น. โดยเปิดควบคู่กับเพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า

อ้างอิง แก้

 1. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000063865[ลิงก์เสีย]
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2013-05-25.
 3. http://st.npru.ac.th/index.php/login/2014-05-29-06-22-52

แหล่งข้อมูลอื่น แก้