มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อังกฤษ: Muban Chombueng Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อย่อมรมจ. MCRU
คติพจน์สุกมฺมิโก กิตฺติมาวหาติ
(งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น)
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
อธิการบดีผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช[1]
อธิการบดีผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช[1]
นายกสภามหาวิทยาลัยกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ที่ตั้ง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์www.mcru.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า "วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง" ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก Village Institute ของประเทศตุรกี โดย พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีจากชนบททั่วประเทศ มาเป็นนักเรียนทุนเรียน 5 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไปสอนในท้องถิ่นของตน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงมีชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัตินั้นเป็นต้นมา[2][3]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้
 • สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน ดอกราชพฤกษ์

สีประจำมหาวิทยาลัย

แก้

สีประจำสถาบัน น้ำเงิน - เขียว - เหลือง

คณะ

แก้

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

แก้

ศูนย์ให้การศึกษา

แก้
 • ศูนย์ให้การเรียนรู้ในเมือง ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
 • บ้านแม่ต้าน

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-03-01. สืบค้นเมื่อ 2005-08-23.
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้