โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2470 แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
Ratchaborikanukroh School
ตราประจำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ที่ตั้ง
421 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.บ.(RB)
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี สามัคคี มีวินัย
สถาปนา19 ธันวาคม 2470
ผู้ก่อตั้งนายพลตำรวจโท พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)
หน่วยงานกำกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1005700102
ผู้อำนวยการนายสมยศ บุญเจริญ
ระดับปีที่จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี    น้ำเงิน เหลือง แดง
เพลงมาร์ชราชโบริกาฯ
ดอกไม้ดอกบัว
เว็บไซต์ratb.ac.th

ประวัติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

แก้

แต่เดิมกุลสตรีในจังหวัดราชบุรีได้อาศัยเล่าเรียนรวมอยู่ในโรงเรียนประจำมณฑลราชบุรี "เบญจมราชูทิศ"

ต่อมาพระยาคฑาธรบดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีและรองอำมาตย์เอกหลวงสรรพพากย์พิสุทธิ์ ธรรมการมณฑลได้เห็นความจำเป็นแห่งการศึกษาของเด็กหญิงในจังหวัดนี้จึงได้ชักชวนบรรดาพ่อค้าข้าราชการและราษฎรบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสตรีขึ้น แต่การดำเนินการยังไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากพระยาคฑาธรบดีได้ออกจากราชการเสียก่อน พระยาอรรถการบดีซึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑล และพระยาอรรถกวีสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการต่อ โดยรวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนชาวราชบุรีและเงินงบประมาณสมทบส่วนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 11,128 บาท สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 5 ห้องเรียนมีห้องกลางเป็นห้องโถงทั้งชั้นบนและชั้นล่างบนเนื้อที่ราชพัสดุจำนวน 5 ไร่เศษ (ตั้งอยู่ติดกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในปัจจุบัน)

มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ประทานนามโรงเรียนว่า "ราชโบริกานุเคราะห์" โดยถือความหมายว่า เป็นโรงเรียนที่ประชาชนชาวราชบุรีอนุเคราะห์จัดสร้างขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสด็จเป็นประธานในพิธี ผู้บริหารในขณะนั้น คือ นางสาวกิมจุ้ย คุณวิศาล (คุณน้ำทอง คุณวิศาล)

โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 6 และมัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2479 หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำเนิดเพชร) ปลัดจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการสร้างอาคารอีกหลังเป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างด้วยเงินเรี่ยไรจากประชาชน และเงินค่าเล่าเรียน รวมทั้งเงินที่กระทรวงธรรมการให้มาสมทบ อาคารหลังนี้คือ "คุรุสัมมนาคาร" ซึ่งอยู่ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ในปัจจุบัน

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ดำเนินการมาด้วยดีจนถึงปีการศึกษา 2514 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ.1) รุ่นที่ 3 โรงเรียนจำเป็นต้องหาที่ดินแห่งใหม่ เพื่อการรับนักเรียนให้มากขึ้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินของราชพัสดุซึ่งเคยเป็นสนามบินของจังหวัด 14 ไร่เศษ กรมสามัญศึกษาได้เห็นชอบในการแลกเปลี่ยนที่ดิน และอาคารเดิมของโรงเรียนกับสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้แลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รวมเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

แก้
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณน้ำทอง คุณวิศาล พ.ศ. 2470-2474
2 นางไสววัลย์ วัฒนพงศ์ พ.ศ. 2475-2512
3 นางนันทิยา งามขำ พ.ศ. 2513-2527
4 นางสุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. 2527-2529
5 นางสายสวาท เสถียรเสพย์ พ.ศ. 2529-2533
6 นางสายสมร ภูเจริญ พ.ศ. 2533-2536
7 นางอุไร วงศ์พรมชัย พ.ศ. 2536-2539
8 นางสาววรรณี โขมพัตร พ.ศ. 2539-2542
9 นายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ พ.ศ. 2542-2555
10 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ พ.ศ. 2555-2559
11 ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ พ.ศ. 2559-2561
12 นายมงคล ชื่นชม พ.ศ. 2561-2563
13 ดร.สุรินทร์ สำลี พ.ศ. 2563-2565
14 นายสมยศ บุญเจริญ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้