สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[4] โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic EducationCommission
150px
ที่ทำการ
ไทย
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2546
สืบทอดจาก กรมสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมวิชาการ
งบประมาณ 319,321.0495 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์, ประธานกรรมการ
ผู้บริหารหลัก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ [2], เลขาธิการ
สนิท แย้มเกษร[3], รองเลขาธิการ
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
OBEC.go.th

ประวัติแก้ไข

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า " บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335 (3) ได้กำหนดให้รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542[5] ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า " การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องมารวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจำภูมิภาคต่างทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[6] จำนวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา[7] จำนวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 17 หน่วยงาน[8]

 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักการคลังและสินทรัพย์
 • สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 • สถาบันภาษาอังกฤษ
 • สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 • สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายนามเลขาธิการ สพฐ.แก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ จัยสิน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2546
2. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
3. ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
4. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
5. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
6. ดร.กมล รอดคล้าย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
7. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. [1]
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 75 ก วันที่ 19 สิงหาคม 2542
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖