กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อังกฤษ: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) หรือ อว. เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตราเครื่องหมายราชการแห่งกระทรวง อว.png
ตราเครื่องหมายราชการ
MHESI logo.png
ตราอัตลักษณ์ของกระทรวง
ที่ทำการ
75/47 ถนนโยธี และ 328 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี) [1][2]
สืบทอดจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 47,890 ล้านบาท
รัฐมนตรี เอนก เหล่าธรรมทัศน์, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, ปลัดกระทรวง
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล, รองปลัดกระทรวง​
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติแก้ไข

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน[3] ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[4]

กระทั่งวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนแรก [5]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

อดีตแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สรนิต ศิลธรรม 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2 สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข