กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อังกฤษ: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
ตราเครื่องหมายราชการแห่งกระทรวง อว.png
ตราเครื่องหมายราชการ
MHESI logo.png
ตราอัตลักษณ์ของกระทรวง
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (4 ปี)[1][2]
หน่วยงานก่อนหน้า
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่75/47 ถนนโยธี และ 328 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี47,890 ล้านบาท
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์www.mhesi.go.th

ประวัติแก้ไข

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน[3] ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[4]

กระทั่งวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนแรก[5]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สรนิต ศิลธรรม 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2 สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข