มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (อังกฤษ: Kamphaengphet Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มร.กพ..png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.กพ. / KPRU
คติพจน์ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (18 ปี)
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีย์ โพธิ์แก้ว
อธิการบดีรักษาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนุช พรหมภาสิต
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เลขที่ 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
สี████ สีแสด สีขาว
มาสคอต
สักทอง
เว็บไซต์www.kpru.ac.th

ประวัติแก้ไข

สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (กรมการฝึกหัดครู) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปี พ.ศ. 2516 กรมการฝึกหัดครูมีแผนการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กำหนดให้วิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ 2 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยใช้ที่ดิน สาธารณะทุ่งคอกวัวจำนวน 1,000 ไร่ และชื้อที่ดินเพิ่มเติมพื้นที่อีกส่วนหนึ่งราษฎรยกที่ดิน ให้เพื่อสาธารณะจะเชื่อมต่อถึงลำน้ำปิงจำนวน 420 ไร่ ปี 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชรโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากถนนพหลโยธิน 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา

จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2547[1]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • พระพุทธวิธานปัญญาบดี ประกอบด้วย
 1. พระพุทธ หมายถึง พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักกระ
 2. วิธาน หมายถึง ความรู้
 3. ปัญญา หมายถึง ความรู้
 4. บดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่

รวมความหมายคือ "ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ"

คณะแก้ไข

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นศูนย์ขยายโอกาสการอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศจัดตั้งขึ้นแห่งแรกตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2544 ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเนื้อที่จำนวน 600 ไร่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 การขอเข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์เดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าที่มีสภาพเสื่อม โทรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาธรรมชาติของป่าอย่างแท้จริงได้รับความรู้ เกิดจิตสำนึก หวงแหน และเห็นความสำคัญในอันที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ อีกทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจของบ้านเมืองได้รับงบประมาณเพียงการก่อสร้าง สำนักงานชั่วคราว 1 หลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก นายอุดร ตันติสุนทร เพื่อก่อ สร้างฝายน้ำล้น ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 อำเภอแม่สอด ในการปรับปรุงพื้นที่บ้างโดยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ แต่เนื่องจากนโยบายการขยายการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทัดเทียมเป็นเวลา 12 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงทำให้ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ในท้องถิ่นต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจำนวนมากขึ้น และได้เกิดข้อเรียกร้องให้สถาบัน ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้สำเร็จการศึกษาในอำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก เนื่องจากเยาวชนและผู้สำเร็จการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสน้อยในการได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอันมีสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่จังหวัดตากในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาดเป็นป่าเขา การคมนาคมไม่สะดวก ขาดปัจจัยในการศึกษาในระยะแรก สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญา และปริญญาตรี 2 ปีหลังสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) ขึ้นในปีการศึกษา 2543 ที่ศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบันโรงเรียนสรรพวิทยาคม

กระแสความต้องการให้ขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ภาคปกติ) จึงเกิดข้อเรียกร้องจากประชาชน หน่วยราชการและองค์การเอกชนในท้องถิ่นให้สถาบันจัดการศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด และอีก 4 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากถูกปิดกั้นโอกาสการศึกษาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ วิถีการดำเนินชีวิต และปัญหาการคมนาคม อีกทั้งการที่ไม่มีสถาบันระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ทำให้เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในชุมชนเมืองที่มีวิถีที่แตกต่างเป็นสาเหตุของปัญหาการปรับตัวอันเป็นปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการการได้รับการศึกษาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในท้องถิ่น หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน นักธุรกิจ องค์การสื่อสาร มวลชน ของท้องถิ่น ฯลฯ สถาบันฯ โดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการพิจารณาหาแนวทางเปิดการเรียนการสอนภาคปกติขึ้น

ในระยะแรกได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง อาคารหอประชุม/โรงอาหาร 1 หลัง อาคารสำนักวิทยบริการ 1 หลัง อาคารที่พักอาจารย์ 2 หลัง ห้องน้ำ/ห้องส้วม 2 หลัง ป้อมยาม 1 หลัง ป้ายสถาบัน จัดภูมิสถาปัตย์และยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล อำเภอแม่สอดที่ได้จัดงบจัดสรรสร้างสนามกรีฑา จัดสร้างสนามกีฬาให้ที่ศูนย์ของสถาบัน เพื่อประโยชน์ของ ทั้งนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น จึงถือได้ว่าความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดแห่งนี้เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความสมานฉันท์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นสังคมที่มีความร่วมมือร่วมใจอย่างมีจิตวิญญาณระหว่างรัฐกับเอกชนจนสามารถผลักดันให้เกิดศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข