มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2512 ในนามชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย" จนกระทั่งถึงปี พุทธศักราช 2516 เปลี่ยนมาเป็น "วิทยาลัยครูเชียงราย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Chiang Rai Rajabhat University
ราชภัฏเชียงราย.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมร.ชร. / CRRU
คติพจน์มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน
สถาปนา11 กันยายน พ.ศ. 2512 (51 ปี)
(โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
นายกสภาฯดร.อภัย จันทนจุลกะ[1]
ที่ตั้ง80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สีประจำสถาบัน████ สีเทา สีแสด
เพลงสถาบันราชภัฏเชียงราย
เว็บไซต์www.crru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

ยุคที่ 1 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงรายแก้ไข

ในวันที่ 12 กันยายน ปี พุทธศักราช 2512 ทางจังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องการจัดตั้ง "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย" เป็นครั้งแรก รองลำดับถัดมาเป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือตอนบน ต่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ออธิการบดี กรมการฝึกหัดครู โดยเสนอใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งในครั้งแรกได้ฝากนักศึกษาวิชาชีพครูรุ่นแรกของจังหวัดเชียงราย ไปเรียนรวมกับนักศึกษาวิชาชีพครูของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเหมือนกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี เพราะว่า ยังขาดความพร้อมในเรื่องของอาคารและสถานที่ในการเรียนการสอน

ในวันที่ 15 มิถุนายน ปี พุทธศักราช 2515 นายสาโรช บัวศรี อธิการบดีกรมการฝึกหัดครูขณะนั้น ได้มีหนังสือแจ้งไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่ากรมการฝึกหัดครู เห็นสมควรให้จัดตั้ง สถานที่เรียนฝึกหัดครู ตามเสนอและรออนุมัติงบประมาณประจำปี พุทธศักราช 2516

ยุคที่ 2 วิทยาลัยครูเชียงรายแก้ไข

ในวันที่ 29 กันยายน ปีพุทธศักราช 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนา "วิทยาลัยครูเชียงราย" ขึ้น จากเดิมเคยเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย" เมื่อปี พุทธศักราช 2512 เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยหน่วยงานผลิตครูคณะครุศาสตร์ในระยะแรก มีสถานภาพเป็น ภาควิชาการศึกษา ดำเนินการผลิตครู ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ตั้งแต่ ป.กศ.ต้น จนถึง ป.กศ.สูง โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบจากระดับชั้น ม.ศ.3 , ม.ศ.5 จากโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ตามลำดับ รวมผู้ที่สอบไล่ได้ชุดครูประโยคพิเศษประถม (ป.ป.) และสอบไล่ชุดครูประโยคพิเศษมัธยม (พ.ม.) มาเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง และในปีเดียวกัน ได้แต่งตั้งให้นายบัณฑิต วงษ์แก้ว จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย เป็นคนแรกที่ได้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อการศึกษาวิชาชีพครูระยะสั้นในดือนเมษายน (ปิดเทอมภาคฤดูร้อน) ให้แก่ข้าราชการครู (อ.ศ.ร.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,500 คน เป็นครั้งแรก

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม ปี พุทธศักราช 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงราย ให้เป็นสถานบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดทำการสอนได้ถึง ระดับอุดมศึกษา โดยได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา พลศึกษา การประถมศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งหมดประมาณ 9 สาขาวิชาเอก

เมื่อ ปีพุทธศักราช 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู จะถึงประมาณ ปีพุทธศักราช 2537 วิทยาลัยครู ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษา ของท้องถิ่นทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารวมจำนวน 5 รุ่น

ในปีพุทธศักราช 2528 วิทยาลัยครูเชียงราย ได้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้เกิดภาระกิจอื่นๆ เพื่อรองรับความเจริญต่อไปในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมในปี พุทธศักราช 2527 โดยแบ่งหน่วยงานส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักคณะครุศาสตร์
 • สำนักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สำนักคณะวิทยาการจัดการ
 • สำนักงานวางแผนและพัฒนา
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
 • สำนักงานกิจการนักศึกษา
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ในขณะเดียวกัน วิทยาลัยครูเชียงราย ก็ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยครูลำปาง โดยอาศัยความร่วมมือในการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูล้านนา (กล่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน) ดังนี้

ซึ่งได้เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา"ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 และในสมัยนั้น วิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา รวมทั้งวิทยาลัยครูเชียงราย ก็ได้รับเป็นคณะกรรมการตัวแทนกลุ่มครูเชียงราย พะเยา และน่าน อีกด้วย

ยุคที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงรายแก้ไข

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า"สถาบันราชภัฏ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฏเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา สถาบันราชภัฏสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เป็นนิติบุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมในกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2538 โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2538

ปีพุทธศักราช 2542 คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริการการศึกษาของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก

ปีพุทธศักราช 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่เป็นครูอยู่แล้ว และผู้จบสาขาอื่นๆ แล้วต้องการที่จะเป็นครู

ปีพุทธศักราช 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.วค.) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบปริญญาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู แล้วต้องการเป็นครู

ยุคที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปัจจุบันแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ใน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 อันมีผลให้ "สถาบันราชภัฏ" เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" และมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่ชาวราชภัฏทุกคน

และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นชาวราชภัฏทั้ง 41 แห่ง จึงร่วมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" พร้อมกัน รวมทั้ง "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" อีกด้วย ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 09.09 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) อีก 2 สาขา คือ สาขาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากทุกวิทยาเขต ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจุบันอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คนปัจจุบันคือ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง และยังรวมทั้งได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะและสาขาอื่นๆ ให้มีความพร้อมและทันสมัยมากขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับความเป็นสากลอย่างมีคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงเหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ทั่วประเทศไทย

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏแก้ไข

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างชัดเจน ในประเด็นการปรับแผนการศึกษา ของชาติที่เด่นชัดโดยพัฒนาจากระบบบ้านวัดวังและโรงเรียนโดยเฉพาะเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหา ระบบการพัฒนาประเทศตัวอักษรจึงเป็นประเด็นสำคัญ ในการจัดวางรูปแบบ ดังนั้นตัวอักษรใหญ่ในราชภัฏ สัญลักษณ์จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothicหรืออักษรอังกฤษแบบ Old English และอักษรขอมเป็นแนวทางในการพัฒนา รูปแบบตัวอักษรให้สามารถแทนค่าความรู้สึก ในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สีเทา - แสด

ไม้ประจำราชภัฏเชียงรายแก้ไข

กาซะลองคำ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ด้านในของวิทยาเขตอีกด้วย

วิทยาเขตจอมทองแก้ไข

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ใช้สถานที่ของโรงเรียนจอมทอง ในการเปิดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันเปิดสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) และอื่น ๆ โดยมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

คณะและหน่วยงานแก้ไข

 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะครุศาสตร์
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  • สาขาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรกรรม (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาสุขศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
 • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ. 4 ปี)
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการการจัดการโลจิสติกส์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาการสื่อสารสื่อสมัยใหม่
  • สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • สาขาดิจิตัลมัลติมีเดีย
 • คณะมนุษย์ศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาจีนการค้าระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศป.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาวิศวรกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (เทคโนโลยีพลังงาน)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (โครงข่ายไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่องเนื่อง 2 ปี)
  • สาขานวัตกรรมการออกแบบ
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตรประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
 • สำนักวิชาบัญชี
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาบัญชี
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • แขนงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
  • หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชากราฟฟิกดีไซน์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ
  • สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
  • สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาการจัดการทั่วไป
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาการสอนภาษาจีน
  • สาขาการสอนภาษาไทย
  • สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สาขาชาติพันธุ์ศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาการจัดการโครงการ
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาการบริหารการศึกษา
  • สาขาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาการสอนสังคมศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
 • บัญชีมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
  • สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
  • สาขานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขาการบริหารการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง 2556
  • สาขาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิครูในปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ต้องเป็นครูอัตราจ้างสอนในสถานศึกษาเท่านั้น)

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแก้ไข

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข