มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2512 ในนามชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเชียงราย" จนกระทั่งถึงปี พุทธศักราช 2516 เปลี่ยนมาเป็น "วิทยาลัยครูเชียงราย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ราชภัฏเชียงราย.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมร.ชร. / CRRU
คติพจน์มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และให้โอกาส
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา29 กันยายน พ.ศ. 2516 (49 ปี)
นายกสภาฯสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์[1]
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง[2]
ที่ตั้ง
80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สี████ สีเทา สีแสด
เว็บไซต์www.crru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

ยุคที่ 1 วิทยาลัยครูเชียงรายแก้ไข

ในวันที่ 29 กันยายน ปีพุทธศักราช 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนา "วิทยาลัยครูเชียงราย" ขึ้น จากเดิมเคยเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเชียงราย" เมื่อปี พุทธศักราช 2512 เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยหน่วยงานผลิตครูคณะครุศาสตร์ในระยะแรก มีสถานภาพเป็น ภาควิชาการศึกษา ดำเนินการผลิตครู ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ตั้งแต่ ป.กศ.ต้น จนถึง ป.กศ.สูง โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบจากระดับชั้น ม.ศ.3 , ม.ศ.5 จากโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ตามลำดับ รวมผู้ที่สอบไล่ได้ชุดครูประโยคพิเศษประถม (ป.ป.) และสอบไล่ชุดครูประโยคพิเศษมัธยม (พ.ม.) มาเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง และในปีเดียวกัน ได้แต่งตั้งให้นายบัณฑิต วงษ์แก้ว จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย เป็นคนแรกที่ได้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อการศึกษาวิชาชีพครูระยะสั้นในดือนเมษายน (ปิดเทอมภาคฤดูร้อน) ให้แก่ข้าราชการครู (อ.ศ.ร.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,500 คน เป็นครั้งแรก

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม ปี พุทธศักราช 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงราย ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดทำการสอนได้ถึง ระดับอุดมศึกษา โดยได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา พลศึกษา การประถมศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งหมดประมาณ 9 สาขาวิชาเอก

เมื่อ ปีพุทธศักราช 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูจนถึงประมาณ ปีพุทธศักราช 2537 วิทยาลัยครู ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษา ของท้องถิ่นทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารวมจำนวน 5 รุ่น

ในปีพุทธศักราช 2528 วิทยาลัยครูเชียงราย ได้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้เกิดภาระกิจอื่นๆ เพื่อรองรับความเจริญต่อไปในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมในปี พุทธศักราช 2527 โดยแบ่งหน่วยงานส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานอธิการบดี
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิชาวิทยาการจัดการ
 • สำนักงานวางแผนและพัฒนา
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
 • สำนักงานกิจการนักศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ในขณะเดียวกัน วิทยาลัยครูเชียงราย ก็ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยครูลำปาง โดยอาศัยความร่วมมือในการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูล้านนา (กล่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน) ดังนี้

ซึ่งได้เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา"ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 และในสมัยนั้น วิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา รวมทั้งวิทยาลัยครูเชียงราย ก็ได้รับเป็นคณะกรรมการตัวแทนกลุ่มครูเชียงราย พะเยา และน่าน อีกด้วย

ยุคที่ 2 สถาบันราชภัฏเชียงรายแก้ไข

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า"สถาบันราชภัฏ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฏเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา สถาบันราชภัฏสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เป็นนิติบุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมในกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2538 โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2538

ปีพุทธศักราช 2542 คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก

ปีพุทธศักราช 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่เป็นครูอยู่แล้ว และผู้จบสาขาอื่นๆ แล้วต้องการที่จะเป็นครู

ปีพุทธศักราช 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.วค.) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบปริญญาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู แล้วต้องการเป็นครู

ยุคที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปัจจุบันแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ใน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 อันมีผลให้ "สถาบันราชภัฏ" เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" และมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่ชาวราชภัฏทุกคน

และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นชาวราชภัฏทั้ง 41 แห่ง จึงร่วมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลองนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" พร้อมกัน รวมทั้ง "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" อีกด้วย ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 09.09 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) อีก 2 สาขา คือ สาขาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากทุกวิทยาเขต ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจุบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคนปัจจุบันคือ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะและสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อม คุณภาพ และทันสมัยมากขึ้น

สัญลักษณ์ประจำสถาบันแก้ไข

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างชัดเจน ในประเด็นการปรับแผนการศึกษา ของชาติที่เด่นชัดโดยพัฒนาจากระบบบ้านวัดวังและโรงเรียนโดยเฉพาะเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครุขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหา ระบบการพัฒนาประเทศตัวอักษรจึงเป็นประเด็นสำคัญ ในการจัดวางรูปแบบ ดังนั้นตัวอักษรใหญ่ในราชภัฏ สัญลักษณ์จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothicหรืออักษรอังกฤษแบบ Old English และอักษรขอมเป็นแนวทางในการพัฒนา รูปแบบตัวอักษรให้สามารถแทนค่าความรู้สึก ในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สีประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

สีเทา - แสด

ต้นไม้ประจำราชภัฏเชียงรายแก้ไข

กาสะลองคำ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อธิการ และอธิการบดีแก้ไข

(วิทยาลัยครูเชียงราย-สถาบันราชภัฏเชียงราย-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมี ผู้อำนวยการ อธิการ และอธิการบดี ดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบ ผู้อำนวยการ อธิการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายนาม ผู้อำนวยการ อธิการ และอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว (ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย)
พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519
2. อาจารย์วิเชียร เมนะเศวต (อธิการวิทยาลัยครูเชียงราย)
พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523
3. ดร.พา อักษรเสือ (อธิการวิทยาลัยครูเชียงราย)
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527
4. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ (อธิการวิทยาลัยครูเชียงราย)
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2531
5. รศ.ดร.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (อธิการบดีวิทยาลัยครูเชียงรายและสถาบันราชภัฏเชียงราย)
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2539 (2 วาระต่อเนื่องกัน)
6. ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม (อธิการบดีวิทยาลัยครูเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2556 (2 วาระต่อเนื่องกัน)
7. ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
8. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

คณะและหน่วยงานแก้ไข

 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เก็บถาวร 2018-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  • สาขาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี (ค.อ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี)
  • ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เก็บถาวร 2015-08-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัล)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์


 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เก็บถาวร 2014-11-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)
  • สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศป.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (สถ.บ. 4 ปี)
  • สาขานวัตกรรมการออกแบบ


 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
  • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาแก้ไข

หน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข